Quyết định 38/2017/QĐ-UBND

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghệ An 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 10/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghệ An 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luât tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục thuế Nghệ An tại Tờ trình số 326/TTr-CT ngày 22/02/2017 về việc ban hành Quyết định quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là: 5.500 đồng/kg (Năm nghìn năm trăm đồng một ki lô gam).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (để b/c);
- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các tổ CV: TM, NL, TH;
- Lưu: VT, KT (Nam)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2017
Ngày hiệu lực15/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/02/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghệ An 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghệ An 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu38/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành01/04/2017
        Ngày hiệu lực15/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/02/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghệ An 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Nghệ An 2017