Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT

Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT sửa đổi Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” được kèm theo Quyết định 03/2008/QĐ-UBDT do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” đã được thay thế bởi Thông tư 01/2011/TT-UBDT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”


UỶ BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/2008/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2008/QĐ-UBDT NGÀY 08/5/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Uỷ ban Dân tộc, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4:

“Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

1. Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc:

a) Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các thành viên Uỷ ban Dân tộc;

b) Cá nhân công tác thuộc hệ thống Cơ quan công tác dân tộc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, Huân chương bậc cao các loại; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ mà chưa được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc” thì được tặng Kỷ niệm chương ngay sau khi có quyết định.

c) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác liên tục trong hệ thống

Cơ quan Công tác Dân tộc từ 15 năm trở lên đối với nam và đủ 10 năm đối với nữ, tính đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.

d) Những trường hợp được cộng thêm và tính quy đổi

- Những trường hợp được cộng thêm:

+) Mỗi lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc được cộng thêm 01 năm;

+) Mỗi lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được cộng thêm 02 năm;

- Trường hợp quy đổi: Cán bộ, công chức hoặc sỹ quan, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đã có thời gian làm việc ở các tỉnh thuộc vùng Dân tộc và Miền núi trước khi chuyển về công tác trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc, được tính quy đổi hệ số 0,5 nhưng tối đa không quá 1/3 thời gian quy định tại điểm c, khoản 1 của Điều này.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5:

“Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân ngoài hệ thống Cơ quan Công tác Dân tộc

1. Là người dân tộc thiểu số được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, bà mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sỹ nhân dân, nghệ nhân nhân dân.

2. Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, phum, sóc, có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội trong cộng đồng dân cư.

3. Các trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban xem xét quyết định.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6:

“Điều 6. Quyền lợi của người được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”

Cá nhân được tặng Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương, Phù hiệu Kỷ niệm chương. Căn cứ đối tượng cụ thể, kèm theo tiền hoặc hiện vật kỷ niệm nhưng không quá 200.000 đồng.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8:

“Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

1. Văn bản đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương;

2. Biên bản họp của các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc hoặc Cơ quan Công tác Dân tộc cấp tỉnh về việc xét tặng Kỷ niệm chương;

3. Danh sách trích ngang của từng đối tượng đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (ghi rõ thời gian công tác, thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển các Dân tộc, thực hiện theo mẫu kèm theo của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương). Bản sao các quyết định khen thưởng liên quan đến xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại mục a, b, khoản 1 và mục a, b, c, khoản 2, Điều 4 của Quy chế (nếu có).

4. Hồ sơ của cơ quan, đơn vị đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Dân tộc trước ngày kỷ niệm thành lập Cơ quan Công tác Dân tộc (thời gian gửi hồ sơ trước ngày 31 tháng 3 hằng năm).

5. Trường hợp đề nghị xét tặng đột xuất, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Uỷ ban Dân tộc báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc xem xét quyết định.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; các quy định không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Dân tộc” vẫn có hiệu lực thi hành;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc, Cơ quan Công tác Dân tộc các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Giàng Seo Phử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/QĐ-UBDT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2008/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/11/2008
Ngày hiệu lực 27/12/2008
Ngày công báo 12/12/2008
Số công báo Từ số 640 đến số 641
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/06/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2008/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
Người ký Giàng Seo Phử
Ngày ban hành 24/11/2008
Ngày hiệu lực 27/12/2008
Ngày công báo 12/12/2008
Số công báo Từ số 640 đến số 641
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 12/06/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2008/QĐ-UBDT bổ sung Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”