Quyết định 375/QĐ-UBDT

Quyết định 375/QĐ-UBDT năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 375/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Minh Thắng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Stt

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

02/2008/QĐ-UBDT

08/5/2008

Quyết định ban hành quy chế thi đua - khen thưởng của Ủy ban Dân tộc

30/8/2011

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

2

03/2008/QĐ-UBDT

08/5/2008

Quyết định ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”

30/8/2011

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

3

06/2008/QĐ-UBDT

24/11/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

30/8/2011

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

4

07/2008/QĐ-UBDT

24/11/2008

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBDT ngày 08/5/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

30/8/2011

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 375/QĐ-UBDT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 375/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2011
Ngày hiệu lực 06/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 375/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 375/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 375/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 375/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
Người ký Sơn Minh Thắng
Ngày ban hành 06/12/2011
Ngày hiệu lực 06/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 375/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 375/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

  • 06/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực