Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND về chính sách khen thưởng về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND khen thưởng công tác dân số Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 32/2014/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 04/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2008/QĐ-UBND khen thưởng công tác dân số Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2009/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 29/TTr-SYT ngày 25 tháng 5 năm 2009 về việc thực hiện một số chính sách khen thưởng về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách khen thưởng về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương với những nội dung sau:

1. Chế độ khen thưởng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các xã, phường, thị trấn, các khu, ấp:

a) Hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (do Sở Y tế xét và công nhận) cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có từ 100 cán bộ, nhân viên trở lên) có thành tích liên tục 3 năm đạt các tiêu chuẩn trong thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình như sau:

- Không có người sinh con lần thứ nhất trước 22 tuổi;

- Không có người sinh con thứ 2 cách con lần thứ nhất dưới 3 năm;

- Tổng số sinh trong đơn vị không vượt quá 25% so với nữ trong diện sinh (nữ trong diện sinh là nữ đã có chồng, chưa con hoặc có 01 con).

- Không có người sinh con lần thứ 3 trở lên (kể cả người đang mang thai).

Mức khen thưởng: 1.000.000đồng/đơn vị.

b) Hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho xã, phường, thị trấn (do Sở Y tế xét và công nhận) có thành tích xuất sắc nhất đạt các tiêu chuẩn trong thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình như sau:

- Giảm tỷ lệ sinh nhanh nhất trong xã, phường, thị trấn trong năm/toàn tỉnh.

- Không có người sinh con lần thứ 3 trở lên trong năm (kể cả người đang mang thai).

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Mức khen thưởng: 3.000.000 đồng/đơn vị.

c) Hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho xã, phường, thị trấn (do Sở Y tế xét và công nhận) có thành tích liên tục 3 năm đạt các tiêu chuẩn trong thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình như sau:

- Giảm tỷ lệ sinh 3 năm liền đạt kế hoạch giao hàng năm.

- 3 năm liên tục không có người sinh con lần thứ 3 trở lên (kể cả người đang mang thai trong năm thứ 3).

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Mức khen thưởng: 10.000.000 đồng/đơn vị.

d) Hàng năm Sở Y tế cấp giấy công nhận cho các khu, ấp có thành tích đạt các tiêu chuẩn trong thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình như sau:

- Giảm tỷ lệ sinh theo kế hoạch trong năm.

- Không có người sinh con lần thứ 3 trở lên trong năm (kể cả người đang mang thai).

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Mức khen thưởng: 1.000.000 đồng/đơn vị.

đ) Hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các khu, ấp có thành tích 3 năm liên tục đạt các tiêu chuẩn trong thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình như sau:

- Giảm tỷ lệ sinh 3 năm liền đạt kế hoạch giao hàng năm.

- 3 năm liên tục không có người sinh con lần thứ 3 trở lên trong năm (kể cả người đang mang thai trong năm thứ 3).

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Mức khen thưởng: 4.000.000 đồng/đơn vị.

2. Ngay từ đầu năm, các đơn vị phải có đăng ký đề nghị ngành Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh để làm cơ sở phúc tra việc thực hiện chính sách khen thưởng này vào cuối năm.

Ngoài các đối tượng là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các xã, phường, thị trấn, các khu, ấp; hàng năm các cá nhân tham gia công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thành tích xuất sắc được cơ sở đề nghị sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng theo chế độ qui định chung.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng, quản lý cấp phát và thanh quyết toán quỹ khen thưởng hàng năm.

2. Giao Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc khen thưởng đúng đối tượng theo Quyết định này.

3. Nguồn kinh phí khen thưởng được bố trí trong dự toán ngân sách của tỉnh giao cho Chương trình mục tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh hàng năm.

Điều 3. Bãi bỏ điểm c, khoản 6, Điều 1 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2009
Ngày hiệu lực26/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2008/QĐ-UBND khen thưởng công tác dân số Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2008/QĐ-UBND khen thưởng công tác dân số Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu43/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýNguyễn Hoàng Sơn
       Ngày ban hành16/06/2009
       Ngày hiệu lực26/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/09/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2008/QĐ-UBND khen thưởng công tác dân số Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2008/QĐ-UBND khen thưởng công tác dân số Bình Dương