Quyết định 07/2011/QĐ-UBND

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Hoà Bình ban hành

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND cơ cấu cây trồng hỗ trợ đầu tư phát triển rừng đã được thay thế bởi Quyết định 35/2016/QĐ-UBND loài cây mật độ mô hình cơ cấu cây trồng mức hỗ trợ đầu tư Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2011/QĐ-UBND cơ cấu cây trồng hỗ trợ đầu tư phát triển rừng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2011/QĐ-UBND

Hòa Bình. Ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LOÀI CÂY, MẬT ĐỘ, MÔ HÌNH, CƠ CẤU CÂY TRỒNG, MỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH HOÀ BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Quyết định Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Công văn số 2108/TTg-KTN ngày 17/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc xin chủ trương về nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 3936/BNN-TCLN ngày 26/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số100/TTr-SNN ngày 11/5/2011 và Công văn số 378/BC-STP ngày 14/4/2011 của Sở Tư Pháp ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Đảm

 

QUY ĐỊNH

VỀ LOÀI CÂY TRỒNG, MẬT ĐỘ, MÔ HÌNH, CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 07 /2011/QĐ-UBND, ngày 20 / 05 / 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

A. Loài cây trồng, mô hình, mật độ và cơ cấu cây trồng

I. Loài cây trồng rừng phòng hộ- đặc dụng

1. Loài cây trồng chính.

a) Cây bản địa: Gồm các loài cây thân gỗ có chu kỳ dài ngày (chu kỳ ³30 năm ) có giá trị kinh tế đang mọc trong rừng tự nhiên thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình như: De, Giổi, Vàng tâm, Lim xanh, Lim xẹt, Phay, Lát hoa, Muồng, Sấu, Trám, Bương, Tre, Luồng, Gió trầm, Sưa, Thông Caribê v.v...

b) Cây quý hiếm: Gồm các loài cây: Thông Pà cò, Lát hoa, Lát da đồng, Sến mật, Nghiến, Lim xanh, Kim giao, Pơ mu, Hoàng đàn v.v... ( Theo Nghị định số 18-HĐBT ngày 17/01/1992 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

2. Cây phụ trợ.

a) Cây lâm nghiệp thân gỗ ngắn hạn và trung hạn (chu kỳ dưới 30 năm) phù hợp với điều kiện tự nhiên, không canh tranh với cây trồng chính, gồm các loài cây: các loài Keo, Bồ đề, Xoan, Mỡ, Quế v.v...

b) Cây cải tạo đất: Keo dậu, Cốt khí v.v...

c) Các loại cây ăn quả, cây đặc sản, cây công nghiệp, cây nông nghiệp: Nhãn, vải, chè...

II. Loài cây hỗ trợ trồng rừng sản xuất

Ưu tiên các loài cây lâm nghiệp sinh trưởng nhanh có chu kỳ sản xuất ngắn, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, các loài cây cho sản phẩm phụ như măng, quả hoặc những loài cây đa tác dụng có giá trị trên thị trường, gồm các loài cây: Lát Mexico, các loài Bạch đàn Urophyla, Bạch đàn lai, Lát hoa, Sấu, Sấu ghép, Trám, Trám ghép, Xoan ta, Gạo, Gió trầm, Mỡ, Giổi ghép, Bương, Luồng, Tre bát độ, các loài Keo, Sưa, Thông Caribê, Quế v.v...

III. Mô hình, mật độ và cơ cấu cây trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

1. Mô hình 1.

- Mật độ trồng 1600 cây/ha, gồm 600 - 800 cây trồng chính + 1.000 cây phụ trợ.

- Phương thức trồng: Hỗn giao

- Phương pháp trồng: Hỗn giao theo băng, theo hàng, theo cây, theo đám (áp dụng từng phương pháp trồng được thiết kế cụ thể, nó phụ thuộc vào điều kiện lập địa của từng địa phương).

2. Mô hình 2.

- Mật độ trồng 600 -800 cây/ha, gồm trồng hỗn giao các loài cây phòng hộ chính. Dưới tán trồng xen cây nông nghiệp giai đoạn đầu.

- Phương thức trồng: Hỗn giao

- Phương pháp trồng: Hỗn giao theo băng, theo hàng, theo cây, theo đám (áp dụng từng phương pháp trồng được thiết kế cụ thể, nó phụ thuộc vào điều kiện lập địa của từng địa phương ).

3. Mô hình 3.

- Mật độ trồng 200 - 400 cây ăn quả dài ngày (loài cây trồng chính)/1ha, cây đặc sản và trồng xen cây nông nghiệp, cây công nghiệp.

- Phương thức trồng: Hỗn giao, thuần loại.

- Phương pháp trồng: Hỗn giao đều theo cây, theo loài, theo đám và theo băng phân bố đều (áp dụng từng phương pháp trồng được thiết kế cụ thể, nó phụ thuộc vào điều kiện lập địa của từng địa phương).

IV. Mô hình, mật độ và cơ cấu cây trồng hỗ trợ rừng sản xuất

- Mô hình trồng: Thuần loài hoặc hỗn giao.

- Mật độ trồng: 1600 cây/ha; 600-800 cây/ha và 2.000 cây/ha

+ Các loài Keo, Bạch đàn Urophyla, Bạch đàn lai, Mỡ, Xoan ta, Bồ đề, Thông trồng 1.600 cây/ha hoặc trồng 2.000 cây/ha.

+ Các loài cây Lát, Sấu, Trám, Sấu ghép, Trám ghép, Gió trầm, Giổi quả, Giổi ghép trồng 600-800 cây/ha.

+ Hỗn giao:

* Trồng 200 cây (Bương, Luồng, Tre bát độ, Tre gai) + 400 cây thân gỗ.

* Trồng 600-800 cây thân gỗ + 1.000 cây keo các loại.

B. Định mức chi phí đầu tư 1 ha các công trình lâm sinh

I. Trồng và chăm sóc 4 năm tiếp theo rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là: 15.000.000 đồng/ha, trong đó:

1. Trồng và chăm sóc rừng năm thứ nhất : 10.000.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp: (Nhân công, cây giống): 9.316.500 đồng

- Chi phí khác: 683.500 đồng

+ Thiết kế, lập dự toán: 478.200 đồng

+ Thẩm định thiết kế dự toán: 19.200 đồng

+ Phụ cấp cán bộ thôn bản: 38.500 đồng

+ Kiểm tra nghiệm thu: 115.400 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán (0,32%): 32.200 đồng

2. Chăm sóc rừng năm thứ 2: 2.500.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp (Nhân công + trồng dặm ) : 2.351.400 đồng

- Chi khác: 148.600 đồng

+ Lập dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 31.300 đồng

+ Thẩm định dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 11.700 đồng

+ Phụ cấp cán bộ thôn bản: 19.500 đồng

+ Kiểm tra nghiệm thu:  78.100 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán ( 0,32%): 8.000 đồng

3. Chăm sóc rừng năm thứ 3: 1.500.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp (Nhân công+trồng dặm): 1.372.500 đồng

- Chi khác: 127.500 đồng

+ Lập dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 27.300 đồng

+ Thẩm định dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 10.200 đồng

+ Phụ cấp cán bộ thôn bản: 17.000 đồng

+ Kiểm tra nghiệm thu:  68.200 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán ( 0,32%): 4.800 đồng

4. Chăm sóc rừng năm thứ 4: 1.000.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp (Nhân công+trồng dặm ) : 884.500 đồng

- Chi khác:  115.500 đồng

+ Lập dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 25.000 đồng

+ Thẩm định dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 9.400 đồng

+ Phụ cấp cán bộ thôn bản: 15.600 đồng

+ Kiểm tra nghiệm thu: 62.500 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán (0,32%): 3.000 đồng

II. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

Bình quân 1 ha là: 3.000.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp: (Cây giống + nhân công + phân bón): 2.411.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 589.000 đồng

+ Thiết kế, lập dự toán:  478.200 đồng

+ Thẩm định thiết kế dự toán: 11.200 đồng

+ Phụ cấp cán bộ thôn bản: 22.500 đồng

+ Kiểm tra nghiệm thu: 67.500 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán (0,32%): 9.600 đồng

III. Khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng

1. Năm thứ nhất: 200.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp :  145.400 đồng

+ Nhân công:  135.400 đồng

+ Bảng nội quy, biển cấm: 10.000 đồng

- Chi phí gián tiếp:  54.600 đồng

+ Thiết kế, lập dự toán: 49.400 đồng

+ Thẩm định thiết kế dự toán (0,2842): 560 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu: 4.000 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán (0,32%): 640 đồng

2. Từ năm thứ 2 trở đi: 200.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp : 185.400 đồng

+ Nhân công: 181.400 đồng

+ Tu sửa bảng nội quy, biển cấm: 4.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 14.600 đồng

+ Lập dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 9.400 đồng

+ Thẩm định dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 560 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu:  4.000 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán (0,32%): 640 đồng

IV. Khoanh nuôi tái sinh rừng mức độ cao 6 năm

1. Năm thứ nhất:  500.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp : 444.000 đồng

+ Nhân công và cây trồng bổ sung: 439.000 đồng

+ Bảng nội quy, biển cấm: 5.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 56.000 đồng

+ Thiết kế, lập dự toán: 48.000 đồng

+ Thẩm định thiết kế dự toán (0,2842): 1.400 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu: 5.000 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán (0,32%): 1.600 đồng

2. Năm thứ 2 đến năm thứ 6: 100.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp : 92.700 đồng

+ Nhân công: 90.700 đồng

+ Tu sửa bảng nội quy, biển cấm: 2.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 7.300 đồng

+ Lập dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 4.700 đồng

+ Thẩm định dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 280 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu: 2.000 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán (0,32%): 320 đồng

V. Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng

1. Năm thứ nhất: 100.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp : 72.700 đồng

+ Nhân công: 67.700 đồng

+ Bảng nội quy, biển cấm: 5.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 27.300 đồng

+ Thiết kế, lập dự toán: 24.700 đồng

+ Thẩm định thiết kế dự toán (0,2842): 280 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu: 2.000 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán (0,32%): 320 đồng

2. Năm thứ 2:  100.000 đồng/ha, gồm:

- Chi phí trực tiếp : 92.700 đồng

+ Nhân công: 90.700 đồng

+ Tu sửa bảng nội quy, biển cấm: 2.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 7.300 đồng

+ Lập dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 4.700 đồng

+ Thẩm định dự toán, hướng dẫn kỹ thuật: 280 đồng

+ Kiểm tra, nghiệm thu: 2.000 đồng

+ Thẩm định, phê duyệt quyết toán (0,32%): 320 đồng

C. Phạm vi áp dụng: Quy định này được thực hiện đối với tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2011-2015./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Đảm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực04/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2011/QĐ-UBND cơ cấu cây trồng hỗ trợ đầu tư phát triển rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2011/QĐ-UBND cơ cấu cây trồng hỗ trợ đầu tư phát triển rừng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
       Người kýBùi Ngọc Đảm
       Ngày ban hành20/05/2011
       Ngày hiệu lực04/06/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 07/2011/QĐ-UBND cơ cấu cây trồng hỗ trợ đầu tư phát triển rừng

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2011/QĐ-UBND cơ cấu cây trồng hỗ trợ đầu tư phát triển rừng