Quyết định 07/2012/QĐ-UBND

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ thu nộp quản lý sử dụng đã được thay thế bởi Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ thu nộp quản lý sử dụng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2007/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 10225/BTC-CST ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục và mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Công văn số 433/HĐND-CTHĐ ngày 20/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh;

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 186/HĐND-CTHĐ ngày 20/3/2012 về sửa đổi một số nội dung quy định về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Liên Sở: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 của UBND tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 về đối tượng thu phí như sau:

Điều 1. Đối tượng thu phí

a) Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (kể cả giao đất, cho thuê đất gắn liền với cấp Giấy chứng nhận); không thu phí đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;

b) Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện việc chuyển quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

2. Sửa đổi Điều 2 về cơ quan thu phí như sau:

Điều 2. Cơ quan thu phí

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thu;

b) Đối với tổ chức: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu.

3. Sửa đổi Điều 3 về mức thu phí như sau:

Mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất điều chỉnh được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo.

4. Sửa đổi khoản 2, Điều 6 trách nhiệm của các cơ quan về thu phí như sau:

Trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày trước khi bắt đầu thu phí theo Quy định này phải đăng ký với cơ quan thuế (Chi cục Thuế) về loại phí, địa điểm thu, chứng từ thu và việc tổ chức thu (Mẫu số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính). Định kỳ hàng tháng phải kê khai số tiền thu phí và nộp tờ khai cho cơ quan thuế chậm nhất trong 05 ngày đầu của tháng tiếp theo. Cơ quan thu phải thực hiện việc kê khai, nộp tờ khai, quyết toán (Mẫu số 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kê khai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

PHỤ LỤC

THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất (kể cả giao, cho thuê đất gắn liền với cấp Giấy chứng nhận):

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân

đồng/hồ sơ

200.000 đồng

2

Các loại đất khác cho các hộ gia đình, cá nhân

đồng/hồ sơ

300.000 đồng

3

Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

đồng/m2

(đồng/hồ sơ)

10 đồng/m2 nhưng

Tối thiểu: 400.000 đồng

Tối đa: 5.000.000 đồng

2. Phí thẩm định hồ sơ thực hiện việc chuyển quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất:

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đối với hộ gia đình, cá nhân

đồng/hồ sơ

200.000 đồng

2

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

đồng/hồ sơ

400.000 đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực07/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ thu nộp quản lý sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ thu nộp quản lý sử dụng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành28/03/2012
       Ngày hiệu lực07/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ thu nộp quản lý sử dụng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chế độ thu nộp quản lý sử dụng