Quyết định 07/2012/QĐ-UBND

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi đã được thay thế bởi Quyết định 26/2012/QĐ-UBND mức thu cơ quan tổ chức thu chế độ thu nộp quản lý và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2012/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA RA VÀO KHU VỰC CỬA KHẨU, CẶP CHỢ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 99/HĐND-KTNS ngày 19/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi đối phương tiện vận tải chở hàng hoá ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số 59a/TTr-STC-QLNS ngày 17/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do cơ quan Thuế tổ chức thu trên địa bàn các huyện biên giới điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài Chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Cục Trưởng Cục Hải Quan, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/04/2012
Ngày hiệu lực 01/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/01/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Vy Văn Thành
Ngày ban hành 20/04/2012
Ngày hiệu lực 01/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/01/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 07/2012/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2012/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng bến bãi