Quyết định 126/QĐ-UBND

Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ

Nội dung toàn văn Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản pháp luật Lạng Sơn hết hiệu lực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VĂN BẢN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 09/TTr-STP ngày 18 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 11 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ văn bản.

(Có Danh mục văn bản kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ) Thời điểm rà soát đến ngày 31/12/2012

Số TT

Hình thức Văn bản

Số, kí hiệu Văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu văn bản

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực của văn bản

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Quyết định

07/2004/QĐ-UB

12/02/2004

Về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ vào các cửa khẩu và các cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

02

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND

15/3/2007

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí đấu giá tài sản; Phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

03

Quyết định

27/2007/QĐ- UBND

01/8/2007

Về mức thu, đơn vị thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh Ban hành về mức thu, đơn vị thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

04

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND

29/12/2008

Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về tỷ lệ thu, chế độ thu, nộp Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

05

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

07/9/2009

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

06

Quyết định

16/2009/QĐ- UBND

11/9/2009

Về điều chỉnh một số mức thu Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh Ban hành về mức thu, đơn vị thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

07

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND

21/9/2009

Về Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn

 

08

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

27/5/2011

V/v sửa đổi, bổ sung đơn vị tổ chức thu Phí vệ sinh tại Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh Ban hành về mức thu, đơn vị thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

09

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

21/12/2011

Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được quy định trong văn bản

 

10

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

20/4/2012

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

11

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

20/4/2012

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Toàn bộ văn bản

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

* Danh mục này ấn định: 11 văn bản ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu126/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản pháp luật Lạng Sơn hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản pháp luật Lạng Sơn hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu126/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýVy Văn Thành
       Ngày ban hành28/01/2013
       Ngày hiệu lực28/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản pháp luật Lạng Sơn hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản pháp luật Lạng Sơn hết hiệu lực

           • 28/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực