Quyết định 07/2013/QĐ-UBND

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh kèm theo Quyết định 33/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức đã được thay thế bởi Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức Bà Rịa và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2012/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2012 CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 và Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng, nâng ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/NĐ-CP">08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Tờ trình số 22/TTr-SNV ngày 16/01/2013 về việc ban hành quyết định sửa đổi một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau:

1. Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 4:

"b) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm sau khi có thông báo kết luận của cấp ủy Đảng có thẩm quyền đối với các chức danh:

- Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan hành chính cấp tỉnh (không bao gồm Chánh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh). Riêng chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Thanh tra Chính phủ.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chi cục trưởng các chi cục trực thuộc Sở; Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Bà Rịa; Hiệu trưởng các trường Cao đẳng trực thuộc Sở;"

2. Sửa đổi Điểm c Khoản 6 Điều 6:

"c) Nâng bậc lương, nâng mức phụ cấp thâm niên nghề định kỳ hàng năm đối với Công chức thuộc quyền quản lý giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống (trừ công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống thuộc cơ quan hành chính trực thuộc Sở).

Riêng nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương, Thủ trưởng cơ quan hành chính cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của Giám đốc Sở Nội vụ."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban TCTU; Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp; Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo BR-VT;
- Cổng TTĐT tỉnh, Website CCHC tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/01/2013
Ngày hiệu lực 03/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/01/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Trần Minh Sanh
Ngày ban hành 24/01/2013
Ngày hiệu lực 03/02/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/01/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 07/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức