Quyết định 3198/QĐ-UBND

Quyết định 3198/QĐ-UBND năm 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 3198/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3198/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Tờ trình số: 2647/TTr-STP ngày 27/11/2015 ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 (Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Trung tâm công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

I

NGHỊ QUYẾT

 

01

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014

28/12/2014

 

02

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011

Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

27/7/2014

 

II

QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ

 

01

Quyết định

32/QĐ-UBT ngày 17/01/1995

Về việc ban hành bản quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho người đang thuê

Bị thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

19/5/2014

 

02

Quyết định

3513/2004/QĐ-UB ngày 07/6/2004

Về việc quy định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo , bồi dưỡng ở trong nước và mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

15/9/2014

 

03

Quyết định

10624/2004/QĐ-UBND ngày 10/12/2004

Ban hành về quy định đăng ký hoạt động của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014

28/9/2014

04

Quyết định

1333/2005/QĐ-UBND ngày 26/4/2005

Ban hành quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

15/9/2014

05

Quyết định

5201/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

Quy định về hạn mức đất ở khi giao đất, hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp sử dụng đất vườn ao, hạn mức đất ở khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bằng Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

08/11/2014

06

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007

Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

11/4/2014

07

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007

Về việc ban hành quy chế tuyển dụng và chế độ tập sự công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014

03/02/2014

08

Quyết định

81/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

08/12/2014

 

09

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

04/9/2014

 

10

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

04/9/2014

 

11

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008

Ban hành quy định, thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-VũngTàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014

03/02/2014

 

12

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND ngày 10/7/2008

Về việc ban hành chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức tại trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

08/12/2014

 

13

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBT ngày 17/01/1995 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ban hành bản quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu cho người đang thuê

Bị thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

19/5/2014

 

14

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009

Về việc phê duyệt bổ sung Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBT ngày 17/01/1995 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành bản quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu cho người đang thuê

Bị thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

19/5/2014

 

15

Quyết định

67/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020

Bị thay thế bằng Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014

20/9/2014

 

16

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010

Ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

10/11/2014

 

17

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 79/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

22/5/2014

 

18

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

Về việc đổi tên Phòng Công thương thành Phòng kinh tế và hạ tầng

Bị thay thế bằng Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

04/9/2014

 

19

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010

Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014

13/7/2014

 

20

Quyết định

52/2010/QĐ-UBND ngày 02/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ- UBND ngay 01/4/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

10/11/2014

 

21

Quyết định

53/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định, thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bị thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014

03/02/2014

 

22

Quyết định

61/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Hết hiệu lực Mục R phần III của bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, Bị thay thế bằng Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

22/11/2014

 

23

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011

Ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014

12/6/2014

 

24

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011

Ban hành chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

17/7/2014

 

25

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011

Quy định nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế và bãi bỏ bằng Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

22/8/2014

Riêng quy định nội dung chi, mức chi phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở hết hiệu lực từ ngày 10/01/2015

 

26

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011

Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức quy định về hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vững Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014

14/02/2014

 

27

Quyết định

45/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011

Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Bị thay thế bằng Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014

22/8/2014

 

28

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 04/5/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 05/8/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đổi tên Văn phòng HĐND và UBND các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Bị thay thế bằng Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

04/9/2014

 

29

Quyết định

27/2012/ QĐ-UBND ngày 14/8/2012

Về việc phê duyệt quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

09/11/2014

 

30

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014

13/7/2014

 

31

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị thay thế bằng Quyết định, số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

24/01/2014

 

32

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013

Về việc áp dụng mức hỗ trợ tái định cư bằng tiền khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

10/11/2014

 

33

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một nội dung của Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

10/11/2014

 

34

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014

Ban hành, quy định giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

10/11/2014

 

35

Chỉ thị

14/2012/CT-UBND ngày 17/7/2012

Về việc tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Bị thay thế bằng Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 14/7/2014

24/7/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3198/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/12/2015
Ngày hiệu lực 30/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3198/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3198/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3198/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Bà Rịa Vũng Tàu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành 30/12/2015
Ngày hiệu lực 30/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3198/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3198/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Bà Rịa Vũng Tàu

  • 30/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực