Quyết định 36/2012/QĐ-UBND

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 41/2010/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND làm việc thứ bảy hàng tuần tiếp nhận giải quyết TTHC đã được thay thế bởi Quyết định 3198/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Bà Rịa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2012/QĐ-UBND làm việc thứ bảy hàng tuần tiếp nhận giải quyết TTHC


ỦY BAN NHÂN DÂN
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2012/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2010/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 542/TTr-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 1 như sau:

''a) Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Bà Rịa và Ủy ban nhân dân các huyện: Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Long Điền, Châu Đức, Tân Thành, Côn Đảo: thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả''.

2. Sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 1 như sau:

''b) Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu: tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục về đất đai, xây dựng, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh, tư pháp''.

3. Sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 1 như sau:

''b. Tại thành phố Bà Rịa: Ủy ban nhân dân phường Phước Hiệp và Ủy ban nhân dân phường Phước Trung''.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 như sau:

''3. Kinh phí phục vụ cho việc bố trí làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo, cụ thể:

a) Đối với các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã: kinh phí thực hiện làm việc buổi sáng ngày thứ bảy được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao cho các đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành (ngoài kinh phí khoán theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước).

b) Đối với các đơn vị sự nghiệp: kinh phí thực hiện làm việc buổi sáng ngày thứ bảy chi từ nguồn thu sự nghiệp được để lại theo chế độ quy định của các đơn vị''.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2012
Ngày hiệu lực29/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2012/QĐ-UBND làm việc thứ bảy hàng tuần tiếp nhận giải quyết TTHC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2012/QĐ-UBND làm việc thứ bảy hàng tuần tiếp nhận giải quyết TTHC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Minh Sanh
       Ngày ban hành19/11/2012
       Ngày hiệu lực29/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 36/2012/QĐ-UBND làm việc thứ bảy hàng tuần tiếp nhận giải quyết TTHC

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2012/QĐ-UBND làm việc thứ bảy hàng tuần tiếp nhận giải quyết TTHC