Quyết định 07/2014/QĐ-UBND

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 60/2008/QĐ-UBND và 08/2009/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2008/QĐ-UBND và 08/2009/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 08 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2008/QĐ-UBND NGÀY 11/9/2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 18/10/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 68/TTr-SNN ngày 24/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày và Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008.

Lý do bãi bỏ: Không còn phù hợp với Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp; Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ và Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất.

Điều 2. Việc trồng Cao su trên đất lâm nghiệp và cải tạo rừng nghèo kiệt là rừng sản xuất thực hiện theo Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 và Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc các đơn vị chủ rừng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP; các phòng: KTN, KTTH, NC-NgV, PC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực18/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2008/QĐ-UBND và 08/2009/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2008/QĐ-UBND và 08/2009/QĐ-UBND Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành08/05/2014
       Ngày hiệu lực18/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 07/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2008/QĐ-UBND và 08/2009/QĐ-UBND Bình Phước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2008/QĐ-UBND và 08/2009/QĐ-UBND Bình Phước

        • 08/05/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/05/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực