Quyết định 60/2008/QĐ-UBND

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt đã được thay thế bởi Quyết định 07/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 60/2008/QĐ-UBND và 08/2009/QĐ-UBND Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 18/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI RỪNG TỰ NHIÊN NGHÈO KIỆT VÀ RỪNG TRỒNG HIỆU QUẢ THẤP SANG TRỒNG RỪNG, TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;
Căn cứ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác;
Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn;
Thực hiện Công văn số 209/BNN-LN ngày 24/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển diện tích đất có rừng sang trồng Cao su;
Thực hiện Công văn số 1326/BNN-LN ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác, tận thu gỗ;
Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục loài cây tái sinh có mục đích trong rừng tự nhiên thuộc quy hoạch là rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 181/TTr-SNN ngày 03/9/2008; Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 122/STP-XDVB ngày 09/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quy định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện; Giám đốc các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHUYỂN ĐỔI RỪNG TỰ NHIÊN NGHÈO KIỆT VÀ RỪNG RỒNG HIỆU QUẢ THẤP SANG TRỒNG RỪNG, TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh)

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Căn cứ vào quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh; quy hoạch sử dụng đất chi tiết của các địa phương, đơn vị.

2. Rừng được phép cải tạo là rừng tự nhiên nghèo kiệt bị tác động mạnh hoặc rừng trồng hiệu quả thấp thuộc quy hoạch rừng sản xuất, được UBND tỉnh chấp thuận vị trí, diện tích.

3. Kết quả khảo sát, đánh giá về điều kiện đất đai (đánh giá khả năng thích nghi đất đai của các loại hình sử dụng đất), hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tại khu vực thực hiện dự án phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và ra quyết định công nhận.

4. Chủ đầu tư xây dựng dự án hoặc phương án (dự án đối với tổ chức, phương án đối với hộ gia đình và cá nhân) sản xuất kinh doanh trên diện tích được chuyển đổi, được giao, được cho thuê phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.

5. Có đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ; được thông qua hội đồng thẩm định.

6. Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày theo đúng quy định.

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.1. Hướng dẫn các chủ rừng, tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, vị trí, diện tích chuyển đổi hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày lập đầy đủ hồ sơ gồm:

a) Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng của đơn vị tư vấn có đủ chức năng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và ra Quyết định số công nhận kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng.

b) Bản đồ hiện trạng rừng và đất rừng chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp dài ngày (sử dụng hệ toạ độ VN 2000, tỷ lệ từ 1/10.000 đến 1/5.000).

c) Xây dựng dự án, phương án chuyển đổi hiện trạng rừng sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày, trong dự án, phương án phải có được những nội dung cơ bản sau: Tóm tắt dự án, điều kiện đất đai (lập địa), đánh giá khả năng thích nghi đất đai với loại hình sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất, kỹ thuật canh tác; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, tiến độ thực hiện dự án.

1.2. Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng theo đề nghị của chủ rừng (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì). Nội dung thẩm định thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản quy phạm liên quan khác. Kết quả thẩm định được thể hiện bằng quyết định phê duyệt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.3. Thẩm định dự án và trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt dự án.

1.4. Hướng dẫn chủ rừng thiết kế, khai thác tận thu và tiêu thụ lâm sản tận thu, tận dụng sau khi dự án đã có đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 và Công văn số 1326/BNN-LN ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

1.5. Xây dựng phương án trồng rừng; trồng cây công nhhiệp thay thế diện tích rừng được chuyển đổi.

1.6. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ra quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích sử dụng đất không phải lâm nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

2.1. Hướng dẫn chủ rừng, chủ dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại: Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ, đối với những dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh.

2.2. Hướng dẫn chủ rừng, chủ dự án liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ.

2.3. Tiếp nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ rừng, xem xét đề xuất UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh.

2.4. Hướng dẫn chủ rừng, chủ dự án lập hồ sơ thuê đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2008
Ngày hiệu lực21/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành11/09/2008
        Ngày hiệu lực21/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/05/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2008/QĐ-UBND chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt