Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND sửa đổi khoản 4, Điều 1 Quyết định 91/2006/QĐ-UBND và Điều 1 Quyết định 40/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh để tạo lập nhà ở

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2015/QĐ-UBND điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền xây nhà Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2006/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2006 VÀ ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2012/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ THU NHẬP THẤP VAY TIỀN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ ĐỂ TẠO LẬP NHÀ Ở

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 128/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (các Công văn số 8450/STC-NS ngày 17 tháng 9 năm 2014; số 3929/STC-NS ngày 10 tháng 5 năm 2013); Quỹ Phát triển nhà ở (Văn bản số 445/QPTNƠ-TCHC ngày 14 tháng 4 năm 2014 và số 139/QPTNƠ-TCHC ngày 22 tháng 02 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở như sau:

“4. Lãi suất tiền vay hàng năm tính theo nguyên tắc:

4.1. Bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm dưới 12 tháng trả lãi sau (mức tối đa) của 04 ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố cộng với phí quản lý 1,5%/năm; trong đó ngân sách Thành phố hỗ trợ lãi suất 3%/năm.

4.2. Căn cứ nguyên tắc quy định tại điểm 4.1 nêu trên, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố báo cáo Hội đồng quản lý xem xét, điều chỉnh mức lãi suất cho vay hàng năm theo quy định. Trường hợp phát sinh biến động, thay đổi ảnh hưởng đến nguyên tắc tính lãi suất tại Quyết định này, giao Quỹ Phát triển nhà ở báo cáo, đề xuất Hội đồng quản lý xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

4.3. Nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ 3% tại điểm 4.1 nêu trên được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố hàng năm. Trường hợp doanh thu từ lãi suất cho vay nêu tại Điều này không đủ bù đắp chi phí hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thì Quỹ được hạch toán vào thu nhập trong năm từ nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ nêu trên để đảm bảo hoạt động không bị lỗ”.

Điều 2. Giao Sở Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp) hướng dẫn Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố hạch toán khoản cấp bù 3% theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3891/QĐ-ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2005; Công văn số 5213/UBND-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006; Quyết định số 74/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: PVP/ĐT;
- Các Phòng ĐTMT, TCTMDV, THKH;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Chg) TV.22

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2015
Ngày hiệu lực16/02/2015
Ngày công báo01/04/2015
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2015/QĐ-UBND điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền xây nhà Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 07/2015/QĐ-UBND điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền xây nhà Hồ Chí Minh
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu07/2015/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
    Người kýNguyễn Hữu Tín
    Ngày ban hành06/02/2015
    Ngày hiệu lực16/02/2015
    Ngày công báo01/04/2015
    Số công báoSố 19
    Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật6 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 07/2015/QĐ-UBND điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền xây nhà Hồ Chí Minh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2015/QĐ-UBND điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền xây nhà Hồ Chí Minh

       • 06/02/2015

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 01/04/2015

        Văn bản được đăng công báo

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 16/02/2015

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực