Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ bác sỹ đang công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 07/2015/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO BÁC SỸ ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO TIẾN SỸ Y KHOA TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định, chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư 139/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 187/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác;

Căn cứ Quyết định số 2641/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước.

2. Phạm vi áp dụng:

- Bác sỹ được hưởng chế độ theo Nghị quyết này phải cam kết phục vụ trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ ít nhất 10 năm sau khi tốt nghiệp tiến sỹ y khoa.

- Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước.

3. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: 3 năm, mỗi năm 10 tháng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí hỗ trợ bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý được cử đi đào tạo tiến sỹ y khóa lấy từ nguồn kinh phí chi đào tạo sau đại học được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế.

- Kinh phí hỗ trợ bác sỹ đang công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa lấy từ nguồn kinh phí đào tạo cán bộ công chức tỉnh.

Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo tiến sỹ y khoa thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Các đối tượng được hưởng mức hỗ trợ quy định tại. Điều 1 Quyết định này thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2641/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ; Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- Công báo tỉnh (2b);
- CVP, PCVPTH;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ bác sỹ đang công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ bác sỹ đang công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Thọ
Người ký Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành 10/07/2015
Ngày hiệu lực 20/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ bác sỹ đang công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ bác sỹ đang công tác tại cơ sở y tế công lập Phú Thọ

  • 10/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực