Quyết định 07/2016/QĐ-UBND

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản và Bảng giá tối thiểu tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế khoáng sản sản phẩm rừng trồng Hà Giang đã được thay thế bởi Quyết định 02/2018/QĐ-UBND bảng giá tính thuế nhóm tài nguyên có tính chất lý giống nhau Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2016/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế khoáng sản sản phẩm rừng trồng Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2016/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09 tháng 11 năm 1993 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế Tài nguyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản và Bảng giá tối thiểu tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang,

(có phụ lục số I và số II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1915/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND,
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tin học tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT; CV: CN, KT, LN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

LOẠI TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

ĐƠN VỊ TÍNH

GIÁ TÍNH THUẾ

I

Khoáng sản kim loại

 

 

1

Mi ca

đồng/tấn

900.000

2

Khoáng sản kim loại sơ tuyển

 

 

2.1

Quặng Ăngtimon hàm lượng <16%

đồng/tấn

4.500.000

2.2

Quặng Ăngtimon hàm lượng từ 16% - 20%

đồng/tấn

5.000.000

2.3

Quặng Ăngtimon hàm lượng từ 21% - 30%

đồng/tấn

10.000.000

2.4

Quặng Ăngtimon hàm lượng > 30%

đồng/tấn

16.500.000

3

Khoáng sản kim loại (đã qua dây truyền sàng tuyển, phân loại nâng cao hàm lượng)

 

 

3.1

Tinh quặng Mangan

 

 

3.1.1

Tinh quặng Man gan hàm lượng Mn < 25%

đồng/tấn

500.000

3.1.2

Tinh quặng Man gan hàm lượng Mn từ 25% - 30%

đồng/tấn

700.000

3.1.3

Tinh quặng Man gan hàm lượng Mn > 30% - 35%

đồng/tấn

1.100.000

3.1.4

Tinh quặng Man gan hàm lượng Mn > 35% - 40%

đồng/tấn

1.300.000

3.1.5

Tinh quặng Man gan hàm lượng Mn > 40%

đồng/tấn

1.600.000

3.2

Tinh Quặng sắt

đồng/tấn

 

3.2.1

Tinh quặng sắt hàm lượng Fe từ 55% đến <60%

đồng/tấn

400.000

3.2.2

Tinh quặng sắt hàm lượng Fe từ 60% đến <63 %

đồng/tấn

500.000

3.2.3

Tinh quặng sắt hàm lượng Fe ³ 63%

đồng/tấn

700.000

3.3

Tinh Quặng Chì

 

 

3.3.1

Tinh Quặng Chì hàm lượng Pb > 50% trở lên

đồng/tấn

11.000.000

3.3.2

Tinh Quặng Chì hàm lượng Pb từ 48% đến ≤ 50%

đồng/tấn

9.800.000

3.3.3

Tinh Quặng Chì hàm lượng Pb <48%

đồng/tấn

8.700.000

3.4

Tinh Quặng kẽm

 

 

3.4.1

Tinh Quặng Kẽm. hàm lượng Zn > 50%

đồng/tấn

7.000.000

3.4.2

Tinh Quặng Kẽm. hàm lượng Zn từ 45 % đến ≤ 50%

đồng/tấn

6.000.000

3.5

Tinh Quặng Volfram:

đồng/tấn

80.000.000

II

Khoáng sản không kim loại

 

 

1

Đá

 

 

1.1

Đá hộc

đồng/m3

80.000

1.2

Đá 0.5 x 1

đồng/m3

120.000

1.3

Đá 1 x 2

đồng/m3

130.000

1.4

Đá 2 x 4

đồng/m3

110.000

1.5

Đá 4 x 6

đồng/m3

100.000

1.6

Đá 6 x 8

đồng/m3

80.000

1.7

Bột đá

đồng/m3

100.000

1.8

Đá xẻ ốp lát

đồng/m3

250.000

2

Sỏi

đồng/m3

90.000

3

Cát các loại

 

 

3.1

Cát Vàng

đồng/m3

50.000

3.2

Cát đen

đồng/m3

60.000

3.3

Các loại cát khác

đồng/m3

40.000

4

Đất

 

 

4.1

Đất sét làm gạch ngói

đồng/m3

15.000

4.2

Đất làm thạch cao

đồng/m3

15.000

4.3

Các loại đất khác

đồng/m3

15.000

III

NƯỚC THIÊN NHIÊN

 

 

1

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất KD nước sinh hoạt

đồng/m3

Theo QĐ giá nước sinh hoạt do UBND tỉnh quy định cho từng huyện, thành phố

2

Nước thiên nhiên dùng cho SX KD nước lọc đóng bình

đồng/lít

1.000

3

Nước thiên nhiên sử dụng cho CN. XD. khai khoáng

đồng/m3

750

Ghi chú: Mức giá tính thuế tại phụ lục I nêu trên là mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên, chưa bao gồm thuế thuế giá trị gia tăng và không áp dụng làm căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với lý do: Giá tính thuế tài nguyên là giá sản phẩm tài nguyên bán ra đã qua khâu sơ tuyển, chế biến phân loại nâng cao hàm lượng. Còn giá tính cấp quyền khai thác là giá quặng nguyên khai tính trên trữ lượng địa chất của từng mỏ.

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

LOẠI GỖ

ĐƠN VỊ TÍNH

GIÁ TÍNH THUẾ

1

Gỗ Mỡ:

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đồng/m3

1,500,000

 

Đường kính > 30cm

đồng/m3

2,000,000

2

Gỗ Mít:

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đồng/m3

6,500,000

 

Đường kính > 30cm

đồng/m3

8,500,000

3

Gỗ Thông nhựa:

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đồng/m3

1,000,000

 

Đường kính > 30cm

đồng/m3

1,500,000

4

Gỗ Bạch đàn:

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đồng/m3

1,000,000

 

Đường kính > 30cm

đồng/m3

1,500,000

5

Gỗ Xoan:

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đồng/m3

2,000,000

 

Đường kính > 30cm

đồng/m3

2,500,000

6

Gỗ Keo:

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đồng/m3

700,000

 

Đường kính > 30cm

đồng/m3

1,000,000

7

Gỗ Trám:

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đồng/m3

1,000,000

 

Đường kính > 30cm

đồng/m3

1,500,000

8

Gỗ Bồ đề:

 

 

 

Đường kính ≤ 30cm

đồng/m3

700,000

 

Đường kính > 30cm

đồng/m3

1,000,000

9

Tre, vầu, nứa:

đồng/tấn

500,000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2016
Ngày hiệu lực03/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2018
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế khoáng sản sản phẩm rừng trồng Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2016/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế khoáng sản sản phẩm rừng trồng Hà Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Văn Sơn
       Ngày ban hành24/03/2016
       Ngày hiệu lực03/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2018
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2016/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế khoáng sản sản phẩm rừng trồng Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2016/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế khoáng sản sản phẩm rừng trồng Hà Giang