Quyết định 07/2016/QĐ-UBND

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú lao động nước ngoài doanh nghiệp công nghiệp Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2016/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TẠM TRÚ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Nhập cnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định vkhu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định vkhu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các KCN Đồng Nai tại Tờ trình số 35/TTr-KCNĐN ngày 24/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Giám đốc các doanh nghiệp và lao động nước ngoài tại các Khu công nghiệp Đồng Nai và Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Các Ban ca Tnh Ủy và HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng UBND tnh;
- Sở Tư Pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TH, CNN, ĐT, NC, KT.
ThốngNV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ TẠM TRÚ TẠI DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định việc quản lý tạm trú tại doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Vic tạm trú tại doanh nghiệp của lao động nước ngoài làm việc trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú ca người nước ngoài.

2. Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và lao động nước ngoài trên cơ sở quyền hạn, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tổ chc thực hiện và áp dụng đúng các Quy định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khu công nghiệp (KCN) là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị đnh số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

2. Lao động nước ngoài là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức: Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao đng kỹ thuật tại các doanh nghiệp trong KCN và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật lao động.

3. Doanh nghiệp trong KCN (doanh nghiệp) là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh tại khu công nghiệp.  

4. Khu nhà tạm trú là khu vực tại doanh nghiệp dùng để bố trí cho lao động nước ngoài tạm trú trong KCN đáp ứng các yêu cầu tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện để tổ chức và tạm trú tại doanh nghiệp

1. Về phía Doanh nghiệp:

a) Khu nhà tạm trú của lao động nước ngoài tại doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu:

- Là khu vực được btrí trong khuôn viên của dự án nhưng phải riêng biệt với nhà xưởng sản xuất hoặc thuộc khu vực nhà nghỉ giữa ca. Đi với khu nhà tạm trú được b trí trong các tòa nhà nhiu tng, có công năng sử dụng phức hợp thì khu nhà tạm trú phải thuộc một hoặc một số tầng riêng biệt vi khu vực có công năng sử dụng khác của tòa nhà, có lối đi riêng và cầu thang riêng, không btrí khu tạm trú và nơi làm việc cùng một tầng.

- Các công trình, hạng mục công trình của khu nhà tạm trú phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, không b trí bếp nu, đm bảo yếu tthoát nạn khi có sự cố cho người tạm trú đồng thời phải đảm bảo mỹ quan trong khu vực dự án cũng như khu vực lân cận.

b) Cam kết việc tạm trú của lao động nước ngoài đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và không ảnh hưởng đến hoạt động, mỹ quan của KCN.

c) Việc tạm trú của lao động nước ngoài nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

d) Tỷ lệ lao động nước ngoài được tạm trú tại doanh nghiệp là 3% tổng số lao động của doanh nghiệp và không quá 20 người.

Trường hợp vượt quá tỷ lệ cho phép, phải có sự chấp thuận bng văn bản của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai trước khi bố trí lao động nưc ngoài tạm trú tại doanh nghiệp. Các cơ sở để xem xét vượt tỷ lệ bao gồm:

- Quy mô đầu tư của dự án về vốn, số lượng lao động;

- Yêu cu vquy trình kỹ thuật công nghệ, máy móc thiết bị;

- Điu kin phát triển kinh tế xã hội, sự phát triển của các hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ KCN chưa đáp ứng;

- Việc chp hành pháp luật Việt Nam của doanh nghiệp, lao động nước ngoài trong quá trình tạm trú.

2. Về phía lao động nước ngoài:

a) Phải tuân thủ thủ tục khai báo tạm trú thông qua người trực tiếp quản lý điu hành hoạt động của doanh nghiệp theo quy định hiện hành về pháp luật nhp cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nưc ngoài tại Việt Nam.

b) Có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp hoc xác nhận.

c) Không kèm theo gia đình và người thân.

Điều 5. Thủ tục khai báo tạm trú

1. Doanh nghiệp tiến hành khai báo tạm trú tại Công an phường,, thị trn hoặc Đn Công an Khu công nghiệp nơi có bố trí lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghip.

Hồ sơ gồm:

a) Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu hiện hành;

b) Bản sao hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú (nếu có), mang bản chính để đối chiếu;

c) Bản sao giy phép lao động hoặc giấy xác nhận trong trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, mang bản chính để đối chiếu;

d) Văn bản chấp thuận của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai trong trường hp có số lao động nước ngoài tạm trú vượt quá số lượng quy định.

2. Khi có sự thay đổi về nơi tạm trú, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan Công an nơi đã khai báo tạm trú biết.

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp

1. Thực hiện đúng các quy định có liên quan đến việc tổ chức cho lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp.

2. Đảm bảo việc thực hiện các cam kết, điều kiện cơ sở vật chất, mục đích tỷ lệ theo quy định tại khoản 1, Điều 4 của Quy định này.

3. Hướng dẫn lao động nước ngoài làm thủ tục khai báo tạm trú. Lập danh sách lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp (kcả lao động nước ngoài sang htrợ kỹ thuật làm việc tại doanh nghiệp dưới 03 tháng) và đnh kỳ hàng tháng (từ ngày 25 đến cuối tháng) báo cáo vBan Quản lý các KCN, Công an tỉnh Đng Nai (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh), trong đó có báo cáo vsự thay đi vlao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp.

4. Lưu giữ ít nhất 06 tháng đối với phiếu khai báo tạm trú và danh sách lao động nước ngoài khai báo tạm trú tại doanh nghiệp để xuất trình với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm quy định của Quy định này và các quy định khác có liên quan.

6. Liên đi chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lao động nước ngoài, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và hoạt động, mỹ quan của KCN.

7. Thông báo bằng văn bản cho Ban Quản lý các KCN, Công an tỉnh Đồng Nai (qua Phòng Qun lý xuất nhập cnh) vviệc người nước ngoài được cấp GPLĐ, giy t có giá trị nhập cnh, xuất cnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cu bảo lãnh làm việc tại doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh.

8. Quản lý các hoạt động của người nước ngoài theo đúng mục đích nhập cảnh trong thời gian tạm trú tại doanh nghiệp, phối hợp với cơ quan chức năng khi có đoàn kiểm tra khu nhà tạm trú.

Điều 7. Trách nhiệm của lao động nước ngoài

1. Tuân thủ các quy định có liên quan đến việc tạm trú tại doanh nghiệp trong KCN.

2. Khai báo, cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ, hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai báo tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp

3. Nghiêm cấm các hành vi gây rối an ninh trật tự, an toàn giao thông, các hành vi gây mất mỹ quan trong KCN.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm quy định của Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Hướng dn, triển khai Quy định này đến Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Công an các xã, phường, thị trấn và Đồn Công an Khu công nghiệp để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục khai báo tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và lao động nước ngoài thc hin đúng quy định.

2. Chỉ đạo và kim tra công tác tiếp nhận khai báo tạm trú của cơ quan Công an xã, phường, thị trn và Đn Công an Khu công nghiệp đảm bảo đúng trình tự thủ tục thực hiện, thi gian giải quyết, các điều kiện tổ chức tạm trú theo quy định của Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Quản lý các KCN kiểm tra các nội dung kê khai, khai báo và việc tuân thủ các điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác trong quá trình doanh nghiệp, lao đng nước ngoài thực hiện việc tạm trú tại doanh nghiệp trong KCN.

4. Có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của doanh nghiệp trong KCN và lao động nước ngoài vi phạm Quy định này.

5. Định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm thông báo danh sách lao động nước ngoài đang tạm trú tại doanh nghiệp trong KCN cho Ban Quản lý các KCN để phi hợp quản lý, kiểm tra.

6. Thực hiện các biện pháp nhm bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trong các KCN.

7. Theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tnh đng gửi cho các sở, ban ngành có liên quan.

8. Xây dựng nội dung Bản cam kết đảm bảo an ninh, trật tự tại khu nhà tạm trú và phối hợp với Ban Quản lý các KCN triển khai đến các doanh nghiệp để cam kết thc hin.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

1. Ch trì phi hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện Quy định này đến các doanh nghiệp trong KCN.

2. Phối hợp với cơ quan Công an và các ngành chức năng, kiểm tra các nội dung kê khai, khai báo và việc tuân thủ các điều kiện được quy định tại Quy định này và các văn bản pháp luật khác trong quá trình doanh nghiệp, lao động nước ngoài thực hiện việc tạm trú tại doanh nghiệp trong KCN.

3. Xem xét và xác nhận lao động nước ngoài không thuộc din cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật lao động.

4. Kiểm tra các điều kiện và xem xét giải quyết việc tạm trú vượt quá số lượng quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 4 ca Quy định này.

5. Tổ chức, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan và các quy định của Quy định này tại doanh nghiệp trong KCN.

6. Định kỳ 06 tháng và 01 năm gửi cho Công an tỉnh việc tổng hợp tình hình sử dụng lao động nước ngoài, các ý kiến phản ánh về khó khăn, vướng mắc liên quan đến an ninh trật tự của các doanh nghiệp trong KCN. Trao đổi, thống nht với cơ quan Công an vphương án giải quyết các vướng mắc và danh sách lao động nước ngoài tạm trú, làm việc tại doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn.

7. Tổng hợp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý việc tạm trú của lao động nước ngoài kịp thời, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

1. Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Quy định này đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

2. Thực hiện việc quản lý nhà nước về tạm trú của lao động nước ngoài tại doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn theo quy định của Quy định này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Xử lý chuyển tiếp

1. Nhng doanh nghiệp chưa tiến hành btrí cho lao động nước ngoài tạm trú tại đơn vị mình, khi có nhu cầu phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo Quy định này.

2. Đối với các doanh nghiệp trong KCN đã tiến hành bố trí cho lao động nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp mình tớc ngày Quy định này có hiệu lực, thì xem xét b tlại vic tạm trú, đng thi thực hiện bsung các hạng mục, các tiêu chuẩn chưa đáp ứng được các điều kiện đã quy định.

Sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân nào không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các điều kiện này tkhông được tiến hành việc bố trí tạm trú cho lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Điều 12. Cơ quan tổ chức, triển khai

Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức, triển khai thực hiện Quy đnh này.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình tchức, triển khai nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc cn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phn ánh vBan Quản lý các Khu công nghiệp tnh Đồng Nai tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực14/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú lao động nước ngoài doanh nghiệp công nghiệp Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú lao động nước ngoài doanh nghiệp công nghiệp Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành04/02/2016
       Ngày hiệu lực14/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú lao động nước ngoài doanh nghiệp công nghiệp Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2016/QĐ-UBND quản lý tạm trú lao động nước ngoài doanh nghiệp công nghiệp Đồng Nai

           • 04/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực