Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đối với công chức Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2017/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 51/TTr-SNV ngày 16/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

a) Đối tượng áp dụng

Công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, bao gồm: Các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã) theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phạm vi điều chỉnh

- Đối với cấp tỉnh và cấp huyện

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (tối đa 02 người/ cơ quan, đơn vị) phải được người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định điều động, phân công công chức đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị.

- Đối với cấp xã

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định không quá 02 người trong 04 chức danh: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội kiêm nhiệm, việc tiếp nhận và trả kết quả cho các lĩnh vực được thực hiện theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa nhằm đảm bảo thời gian trực để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

2. Mức hỗ trợ

a) Cấp tỉnh:

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Được hưởng hỗ trợ 180.000 đồng/người/tháng.

b) Cấp huyện:

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Được hưởng hỗ trợ 240.000 đồng/người/tháng.

c) Cấp xã:

- Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân các xã: Được hưởng hỗ trợ 120.000 đồng/người/tháng;

- Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn: Được hưởng hỗ trợ 180.000 đồng/người/tháng.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí chi trả phụ cấp cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp được lấy từ nguồn dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và nguồn thu phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2017 và thay thế Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 19/9/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng: CV,THCB;
- Lưu: VT, NC (TTD)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2017
Ngày hiệu lực10/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhạm Ngọc Thưởng
       Ngày ban hành28/02/2017
       Ngày hiệu lực10/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2017/QĐ-UBND hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lạng Sơn