Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quản lý cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỘT ĂNG TEN THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 2423/TTr-STTTT ngày 20/12/2016, ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 2474/STP-VBPQ ngày 09/12/2016, Văn bản số 300/STTTT-BCVT ngày 28/02/2017của Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/3/2017 và thay thế các Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- TTrực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VPUB: Các PCVP; Phòng: KGVX, ĐT, NC, KT, TKBT, TH, HCTC; Trung tâm TH-CB;
- Đài PTTH Hà Nội; Các báo: KTĐT, HNM, ANTĐ;
- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, VHKG Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ, CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỘT ĂNG TEN THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là công trình cột ăng ten).

Quy định này không điều chỉnh đối với các công trình cột ăng ten phục vụ điều hành hoạt động của các hãng taxi, công trình cột ăng ten thu, phát sóng truyền thanh, truyền hình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Việc xây dựng công trình cột ăng ten phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Trước khi khởi công xây dựng công trình cột ăng ten, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật, trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này.

3. Công trình cột ăng ten được xây dựng phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và các công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; đảm bảo cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị.

4. Thiết kế xây dựng công trình cột ăng ten phải được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5. Đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý, bảo vệ vùng trời theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (nếu có).

6. Yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột ăng ten trong phạm vi 100 mét tại khu vực nội thành và 500 mét tại khu vực ngoại thành. Trường hợp xây dựng cột ăng ten mới gần với cột ăng ten hiện có thì các doanh nghiệp xây dựng cột ăng ten mới phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten hiện có.

7. Tại các khu vực Phố cũ Hà Nội (theo quy định tại Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ Hà Nội) sử dụng cột ăng ten không cồng kềnh hoặc ngụy trang, thân thiện môi trường (loại A1) nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và sử dụng khu vực đất công của Thành phố để triển khai xây dựng, lắp đặt cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Điều 4. Khu vực được miễn giấy phép xây dựng

1. Miễn giấy phép xây dựng đối với công trình cột ăng ten sau:

a) Công trình cột ăng ten không cồng kềnh (loại A1) theo quy định tại các Điểm a, b, Khoản 8, Điều 3 Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương và Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của liên Bộ: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; Hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà cao tầng được quy định tại Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

b) Công trình cột ăng ten nằm ngoài khu vực phải xin giấy phép được quy định tại Điều 5 của Quy định này.

2. Công trình cột ăng ten được miễn giấy phép xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Trước khi thiết kế phải khảo sát, kiểm tra các bộ phận chịu lực của công trình để xác định vị trí lắp đặt cột ăng ten và phòng lắp đặt thiết bị. Việc thiết kế kết cấu và thiết kế thi công cột ăng ten phải căn cứ vào điều kiện cụ thể công trình để đảm bảo khả năng chịu lực, an toàn, ổn định của công trình và cột ăng ten sau khi xây dựng.

b) Có hợp đồng thuê đất (trường hợp xây dựng và lắp đặt trên mặt đất) hoặc hợp đồng thuê công trình (trường hợp xây dựng và lắp đặt trên các công trình có sẵn) đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng và lắp đặt cột ăng ten.

c) Tuân thủ theo các quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 3 của Quy định này.

d) Thông báo ngày khởi công xây dựng gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn xây dựng công trình trong thời hạn 07 (bẩy) ngày làm việc trước khi khởi công, nội dung thông báo khởi công theo phụ lục của Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Liên Bộ: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng.

Điều 5. Khu vực phải xin giấy phép xây dựng

Khu vực phải xin phép xây dựng đối với công trình cột ăng ten cồng kềnh (loại A2) theo quy định tại Khoản 9, Điều 3 Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương, bao gồm:

1. Khu vực các phường, thị trấn.

2. Các khu đô thị mới, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

3. Các khu vực an ninh quốc phòng.

4. Khu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

5. Khu vực hành lang bảo vệ đê điều và các công trình thủy lợi.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten.

1. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten.

Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép xây dựng gồm các tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng và lắp đặt cột ăng ten.

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten gồm các tài liệu như quy định tại Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Điều 7. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten

1. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:

- Ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Mẫu giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten theo mẫu 1 tại Phụ lục số 4 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 8. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm và cột ăng ten.

2. Thực hiện trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 104 của Luật Xây dựng 2014 và gửi bản sao giấy phép xây dựng cho UBND cấp huyện để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

3. Chủ trì, phối hợp thanh tra chuyên ngành xây dựng, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn Thành phố; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten theo quy định.

4. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo định kỳ (1 quý, 6 tháng, 1 năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten.

Điều 9. Sở Xây dựng

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 10. Công an thành phố Hà Nội

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại, cố tình gây cản trở các hoạt động xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn Thành phố.

2. Tham gia ý kiến đối với nội dung liên quan đến an ninh quốc gia trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng khi được yêu cầu.

Điều 11. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Tham gia ý kiến đối với nội dung liên quan đến công tác quốc phòng trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng khi được yêu cầu.

Điều 12. Sở Văn hóa và Thể thao

Tham gia ý kiến đối với nội dung quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn Thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng khi được yêu cầu.

Điều 13. Các Sở, ban, ngành liên quan

Có trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn Thành phố.

Điều 14. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của nhà nước và Thành phố về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn.

2. Có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng đối với công trình xây dựng cột ăng ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

3. Tham gia ý kiến đối với nội dung quản lý nhà nước về di tích trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được phân công quản lý di tích tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng khi được yêu cầu.

4. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn quản lý.

5. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng công trình cột ăng ten theo giấy phép xây dựng và xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền.

Điều 15. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của nhà nước, các quy định của Thành phố về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten. Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng và hoạt động của cột ăng ten trên địa bàn.

2. Tiếp nhận thông báo khởi công của chủ đầu tư; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn quản lý. Lập hồ sơ trích ngang công trình xây dựng cột ăng ten trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

Điều 16. Chủ đầu tư và nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình:

a) Thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến việc xây dựng công trình cột ăng ten theo quy định pháp luật. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm do không thực hiện đúng quy định này và các quy định pháp luật liên quan;

b) Tuân thủ đúng các quy định tại Điều 3 của Quy định này;

c) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình xây dựng công trình cột ăng ten;

d) Tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường;

e) Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với việc gây hư hỏng các công trình liền kề, các công trình lân cận, xung quanh nếu nguyên nhân được xác định do thi công công trình mới gây ra.

2. Các Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng: Có trách nhiệm thực hiện Quy định này và quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định liên quan.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện nội dung của Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố (gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp) để nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2017
Ngày hiệu lực27/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quản lý cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quản lý cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thành phố Hà Nội
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
      Người kýNgô Văn Quý
      Ngày ban hành17/03/2017
      Ngày hiệu lực27/03/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quản lý cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thành phố Hà Nội

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quản lý cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thành phố Hà Nội