Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cấp phép xây dựng cột ăng ten thu Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỘT ĂNG TEN THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2017/QĐ-UBND NGÀY 17/3/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1253/TTr-STTTT ngày 03/7/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm định số 1629/STP-VBPQ ngày 31/7/2017 của Sở Tư pháp và Công văn số 1848/STTTT-BCVT ngày 15/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như sau:

1. Tên Điều 4 được sửa đổi như sau:

“Điều 4. Công trình được miễn giấy phép xây dựng”.

2. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“1. Công trình cột ăng ten được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Công trình cột ăng ten không cồng kềnh tại khu vực đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

c) Công trình cột ăng ten khác thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan.”

3. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động thuộc địa bàn mình quản lý.

- Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”.

4. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi như sau:

“3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn Thành phố; giải quyết những kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng công trình cột ăng ten theo quy định.”.

5. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi và bổ sung khoản 6 Điều 14 như sau:

“2. Có văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng đối với công trình xây dựng cột ăng ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ.

6. Thực hiện trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 104 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 5 của Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bô Xây dựng. Báo cáo đnh kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn.”.

Điều 2. Bãi bỏ Điều 5, Khoản 2 Điều 8 và khoản 3 Điều 14 của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/12/2017; các nội dung khác tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giữ nguyên hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VPUB: Các PCVP; Phòng: KGVX, ĐT, NC, KT, TKBT, TH, HCTC; Trung tâm TH-CB;
- Đ
ài PTTH Hà Nội; Các báo: KTĐT, HNM, ANTĐ;
- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, VHKG Dg

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cấp phép xây dựng cột ăng ten thu Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cấp phép xây dựng cột ăng ten thu Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNgô Văn Quý
       Ngày ban hành01/12/2017
       Ngày hiệu lực11/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cấp phép xây dựng cột ăng ten thu Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cấp phép xây dựng cột ăng ten thu Hà Nội

           • 01/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực