Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Thành phHồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo s 10641/BC-STP-KTrVB ngày 23 tháng 10 năm 2017 về kết quả rà soát việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Trẻ em và Công văn số 1557/STP-KTrVB ngày 23 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 76/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ có đối tượng điều chỉnh không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 6433/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản do không phù hợp với Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản BTP;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Thường tr
c HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP và các Ban HĐND.TP;
- VPUB: PVP/VX;
- Ban Tiếp công dân TP;
- Các Phòng CV; City Web;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (VX
/Th2) An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2018
Ngày hiệu lực25/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHuỳnh Cách Mạng
       Ngày ban hành15/03/2018
       Ngày hiệu lực25/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh

           • 15/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực