Quyết định 6433/QĐ-UBND

Quyết định 6433/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 76/2004/QĐ-UB do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 6433/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 76/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 25/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 6433/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 76/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6433/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 10641/BC-STP-KTrVB ngày 23 tháng 10 năm 2017 về kết quả rà soát việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 76/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép Ủy ban Dân s, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ có đối tượng điều chỉnh không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản BTP;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP HĐND và các Ban HĐND.TP
;
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ;

- VPUB: PVP/VX;
- Ban Tiếp công dân TP;
- Các Phòng CV; City Web;
- Lưu: VT, (VX/Th2) An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6433/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6433/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực13/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6433/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6433/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 76/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6433/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 76/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6433/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHuỳnh Cách Mạng
       Ngày ban hành13/12/2017
       Ngày hiệu lực13/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 6433/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 76/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 6433/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 76/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh