Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đò phà Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ, PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ s23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đi với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Giao thông vận tải - Sở Tài chính - Sở 985/TTrLN: SGTVT-STC-LĐTB&XH-CT ngày 07/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quyết định này ban hành giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ sử dụng đò, phà phải trả tiền dịch vụ sử dụng đò, phà.

2. Các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng mức giá dch vụ sử dụng đò, phà tại Quyết định này đthực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án xây dựng bến đò, phà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Mức giá dịch vụ sử dụng đò, phà

1. Giá dịch vụ sử dụng đò ngang sông:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

1

Người

đ/lượt

3.000

2

Người + xe đạp, xe đp đin

đ/lượt

5.000

3

Người + xe máy, xe máy điện

đ/lượt

7.000

4

Người + hàng hóa từ 50 kg trở xuống

đ/lượt

5.000

2. Giá dịch vụ sử dụng phà ngang sông:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá tối đa

1

Người

đ/người/lượt

3.000

2

Người + xe đạp, xe đạp điện

đ/người/lượt

5.000

3

Người + xe máy, xe máy điện

đ/người/lượt

7.000

4

Người + hàng hóa từ 50 kg trở xuống

đ/người/lượt

5.000

5

Ô tô dưới 10 chỗ

đ/xe/ lượt

35.000

6

Ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ

đ/xe/ lượt

45.000

7

Ô tô chở hàng trọng tải đến 1,5 tấn

đ/xe/ lượt

35.000

8

Ô tô chở hàng trọng tải trên 1,5 tấn đến 3 tấn

đ/xe/ lượt

45.000

9

Ô tô chở hàng trọng tải trên 3 tấn đến 5 tấn

đ/xe/ lượt

50.000

 

Mùa nước từ báo động số 01 trở lên

đ/xe/ lượt

Thu tăng 30% mức thu trên

Trường hợp kèm theo hàng hóa trọng tải trên 50kg thì giá cước tính thêm 3.000đ/lượt.

Các mức thu quy định trên là mức giá tối đa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Chủ đầu tư căn cứ chi phí thực tế tại từng bến đò, phà để xây dựng mức giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính và quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đò, phà nhưng không được cao hơn mức giá quy định tại biểu trên, tránh gây tác động ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây có trách nhiệm xem xét, giải quyết các vướng mắc về giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi về chính sách hoặc biến động về giá, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, các nhà đầu tư có trách nhiệm tng hp, đề xuất gửi Sở Giao thông vận tải để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố kịp thời điều chỉnh.

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị thu:

1. Đơn vị thu thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông nhưng không được vượt quá mức giá tối đa tại Điều 3 Quyết định này.

2. Trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân: Niêm yết công khai tại địa điểm thu về mức giá, phương thức thu và cơ quan quy định thu; thực hiện thu theo giá niêm yết.

Điều 5. Quản lý, sử dụng số tiền thu được:

Số tiền thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông; Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/3/2018, thay thế Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 7. Tổ chức thc hin

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Tài chính;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Đ/c PCT UBND Thành phố;
- VPUB: Các PCVP; các phòng CV;
- Báo Hà Nội mới, Báo KTĐT;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin h
c - Công báo;
- Lưu: VT, K
Tg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2018
Ngày hiệu lực23/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đò phà Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đò phà Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành13/03/2018
       Ngày hiệu lực23/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đò phà Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đò phà Hà Nội

           • 13/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực