Quyết định 772/2003/QĐ-BTM

Quyết định 772/2003/QĐ-BTM ban hành Nội quy mẫu về chợ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM Nội quy mẫu về chợ


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 772/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0772/2003/QĐ-BTM NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY MẪU VỀ CHỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1995 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 về phát triển và quản lý chợ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương nghiệp trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy mẫu về chợ để áp dụng thống nhất cho tất cả các chợ thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Nghị định của Chính phủ số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/ 01/2003 về phát triển và quản lý chợ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy định cụ thể các khoản trong Nội quy mẫu về chợ để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Điều 3. Đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, kinh doanh khai thác chợ, thương nhân kinh doanh tại chợ, người đến chợ mua, bán, giao dịch, tham quan, thi hành công vụ phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nội quy chợ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo của Chính phủ.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Sở Thương mại/Sở Thương mại và Du lịch (Du lịch - Thương mại) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)

 

NỘI QUY

MẪU VỀ CHỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0772/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 06 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

 

 

NỘI QUY CHỢ... (tên chợ)...

Để đảm bảo hoạt động của chợ... (tên chợ)... an toàn - văn minh - hiệu quả, cán bộ, nhân viên quản lý chợ(*), thương nhân và người đến mua, bán, giao dịch, tham quan, thi hành công vụ tại chợ phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau:

Điều 1. Thời gian hoạt động của chợ

1. Chợ mở cửa từ... giờ... phút đến... giờ... phút hàng ngày (ngày lễ, ngày Tết và các ngày nghỉ khác sẽ có thông báo riêng).

2. Mọi người phải thực hiện đúng giờ giấc quy định về mở, đóng cửa chợ hàng ngày. Thời gian hoạt động của từng điểm kinh doanh (gồm quầy hàng, sạp hàng, cửa hàng, ki-ốt...) trong phạm vi chợ phải phù hợp với thời gian hoạt động chung của chợ (*).

3. Ngoài giờ quy định trên, người không có nhiệm vụ, không được vào và ở lại trong chợ. Hộ kinh doanh nào có nhu cầu vào chợ phải được sự đồng ý của người phụ trách đơn vị quản lý - khai thác và phải có sự giám sát của bảo vệ trong ca trực.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ

1. Thương nhân kinh doanh tại chợ (*) được bảo vệ mọi quyền lợi hợp pháp trong lĩnh vực kinh doanh tại chợ; được hướng dẫn, thông tin rõ ràng về chế độ, quy định của Nhà nước về các vấn đề liên quan; được tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội do đơn vị quản lý - khai thác chợ tổ chức; được đề xuất ý kiến với đơn vị quản lý - khai thác chợ về những biện pháp tổ chức và quản lý chợ; được khiếu nại, tố cáo những tổ chức, cá nhân (kể cả cán bộ, nhân viên đơn vị quản lý - khai thác chợ) có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Nội quy chợ đến đơn vị quản lý - khai thác chợ và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Quy định đối với thương nhân kinh doanh thường xuyên, cố định tại chợ:

2.1. Phải ký hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh hoặc hợp đồng thuê điểm kinh doanh tại chợ với đơn vị quản lý - khai thác chợ. Phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng. Không được tự ý sang nhượng, thay đổi chủ kinh doanh khi chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định. Nghiêm cấm việc tự ý sử dụng điểm kinh doanh vào mục đích khác ngoài nội dung ghi trong hợp đồng, như làm nơi lưu trú, ăn ở và sinh hoạt khác như hộ gia đình. Không được tự ý trao đổi chỗ bán hàng, không cho người khác vào kinh doanh tại điểm kinh doanh của mình.

2.2. Phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp và kinh doanh theo đúng nội dung đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với mặt hàng, ngành nghề yêu cầu có Giấy phép kinh doanh thì phải có Giấy phép kinh doanh; mặt hàng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện quy định hoặc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Mọi sự thay đổi về nội dung đăng ký kinh doanh phải thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh(*). Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh của thương nhân phải phù hợp với phạm vi ngành nghề, mặt hàng kinh doanh của chợ.

2.3. Phải đúng là người có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hợp đồng sử dụng, thuê điểm kinh doanh; nếu sử dụng lao động giúp việc phải lập danh sách trích ngang đăng ký với đơn vị quản lý - khai thác chợ. Người đứng tên trên đăng ký kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mọi hành vi của lao động giúp việc có tên trong danh sách đăng ký với đơn vị quản lý - khai thác chợ tại điểm kinh doanh.

2.4. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh (tiền thuê mặt bằng, hoa chi), các loại thuế, phí chợ (và lệ phí thu qua đơn vị quản lý - khai thác chợ) cũng như thực hiện các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật (*).

2.5. Khi tạm nghỉ kinh doanh phải thông báo cho đơn vị quản lý - khai thác chợ và niêm yết thời gian tạm nghỉ tại điểm kinh doanh. Nếu nghỉ kinh doanh từ... ( )... ngày trở lên, hoặc chấm dứt kinh doanh phải có đơn gửi đơn vị quản lý - khai thác chợ và cơ quan thuế ít nhất trước ...( )... ngày (hay từ ngày.... đến ngày... đầu tháng), đồng thời phải thanh toán các khoản thuế, tiền thuê sử dụng điểm kinh doanh, phí và lệ phí nợ đọng trước khi xác nhận đơn xin nghỉ kinh doanh (*).

3. Đối với người kinh doanh không thường xuyên (*) vào bán hàng trong chợ phải nộp phí chợ (mua vé vào chợ hay nộp hoa chi) theo số lượng và loại hàng mang vào chợ và tuân thủ sự sắp xếp của đơn vị quản lý - khai thác chợ, nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy chợ, không được kinh doanh ở khu vực dành riêng cho người bán hàng cố định; không tự ý vận chuyển - để vật liệu trong chợ, dựng lều quán, che phên, dựng cọc, căng dây bừa bãi... làm ảnh hưởng đến mỹ quan và quy hoạch chung của chợ.

4. Một số quy định chung đối với thương nhân kinh doanh tại chợ:

4.1. Phải chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không được: nâng giá - ép giá, đầu cơ - lũng đoạn thị trường, buôn lậu, bán phá giá... gây mất ổn định kinh doanh tại chợ và ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng...

4.2. Khi có nhu cầu sử dụng điện, nước, dịch vụ thông tin... phải đăng ký và được sự đồng ý của đơn vị quản lý - khai thác chợ mới được tiến hành lắp đặt, sử dụng, đồng thời phải trả tiền đầy đủ, thực hiện tiết kiệm và đảm bảo an toàn đúng quy định.

4.3. Có quyền và trách nhiệm giám sát việc thu tiền của cán bộ nhân viên đơn vị quản lý - khai thác chợ, khi giao nộp tiền phải nhận được vé hoặc biên lai thu tiền theo quy định.

4.4. Phải tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên đơn vị quản lý - khai thác chợ, các cơ quan chức năng của Nhà nước đến làm việc, kiểm tra theo đúng thẩm quyền; chuẩn bị để sẵn sàng xuất trình các văn bản, giấy tờ biên lai... liên quan đến đăng ký kinh doanh, thuê, sử dụng điểm kinh doanh, thu nộp thuế, phí, lệ phí... khi có yêu cầu.

4.5. Định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh... theo yêu cầu của đơn vị quản lý - khai thác chợ và/hoặc cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 3. Quy định về hàng hoá, dịch vụ kinh doanh tại chợ

1. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ (kể cả mang vào chợ, sử dụng, cất trữ tại chợ) 1à hàng hoá, dịch vụ không thuộc danh mục pháp luật cấm kinh doanh và không thuộc các loại sau đây:

1.1. Hàng hóa có chứa chất phóng xạ và thiết bị phát bức xạ i-on hóa

1.2. Các loại vật liệu nổ, các loại chất lỏng dễ gây cháy nổ như xăng dầu (trừ dầu hoả thắp sáng), khí đất hóa lỏng (gai), các loại khí nén.

1.3. Các loại thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục hạn chế kinh doanh

1.4. Các loại hóa chất độc hại thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện

2. Không kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng lậu, hàng gian (hàng trộm cắp), hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng, hàng không bảo đảm chất lượng (hàng mất phẩm chất, hàng kém chất lượng, nhiễm độc và động, thực vật bị dịch bệnh), hàng gây ô nhiễm môi trường, hàng không đúng quy định về tem, nhãn mác. Thương nhân, người kinh doanh không thường xuyên tại chợ phải chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ bán ra. Trường hợp kinh doanh hàng thứ phẩm, kém chất lượng, hàng đã qua sử dụng phải được phép của cơ quan chức năng và phải ghi rõ tình trạng chất lượng trên từng mặt hàng kinh doanh.

3. Hàng hóa kinh doanh tại chợ cần phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp theo ngành hàng, nhóm hàng, theo tính chất và yêu cầu phòng chống hỏa hoạn, thiên tai; không bố trí gần nhau các loại hàng hóa có ảnh hưởng xấu lẫn nhau... bảo đảm mỹ quan và văn minh thương mại theo sự hướng dẫn của đơn vị quản lý - khai thác chợ

Điều 4. Quy định về người đến giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công vụ tại chợ

1. Mọi người đến chợ giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công vụ phải chấp hành các quy định của Nội quy chợ và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Người đến mua hàng hóa, dịch vụ tại chợ được quyền mua hoặc không mua hàng hoá, dịch vụ; từ chối mọi sự ép buộc dưới bất cứ hình thức nào của người kinh doanh; kiểm tra nhãn hàng, giá cả, chất lượng hàng hóa, cân, đong, đo, đếm các loại hàng hóa định mua hoặc đã mua; yêu cầu người bán cấp hóa đơn hợp pháp và giấy bảo hành nếu thấy cần thiết; góp ý về tác phong, thái độ phục vụ của người bán hàng và các bộ, nhân viên đơn vị quản lý khai thác chợ.

3. Người đến chợ để tham quan và/hoặc mua hàng hóa, dịch vụ không phải trả phí vào chợ nhưng phải có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại chợ một cách đầy đủ, đúng thời gian theo thỏa thuận.

4. Cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước vào chợ để thi hành nhiệm vụ phải thông báo, xuất trình chứng minh thư và các giấy tờ liên quan đến việc thi hành nhiệm vụ với đơn vị quản lý - khai thác chợ.

Điều 5. Quy định đối với cán bộ, nhân viên quản lý chợ (*)

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của đơn vị; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, có tác phong đúng mực, thái độ hòa nhã, khiêm tốn khi giao tiếp và giải quyết công việc. Hướng dẫn tận tình cho mọi người trong chợ hiểu rõ và chấp hành theo đúng Nội quy chợ và pháp luật của Nhà nước.

2. Có trách nhiệm giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị của thương nhân, người đến chợ giao dịch, mua, bán, tham quan, thi hành công vụ; báo cáo kịp thời với Thủ trưởng đơn vị quản lý - khai thác chợ hoặc người được ủy quyền những vụ có liên quan đến công tác chợ vượt thẩm quyền giải quyết hoặc vụ việc đã giải quyết xong.

3. Thu tiền thuê sử dụng điểm kinh doanh (hoa chi), các loại phí, lệ phí đúng mức quy định và phải sử dụng phiếu thu, vé... theo quy định của Nhà nước.

4. Nghiêm cấm mọi biểu hiện tiêu cực, gian lận, sách nhiễu gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh và các hoạt động hợp pháp khác tại chợ. Không uống rượu, bia và các chất kích thích khác trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thương nhân thực hiện nghiêm Nội quy chợ, các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thu nộp hoa chi, thuế, các loại phí, lệ phí trong phạm vi chợ; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn... hoạt động, xảy ra trong phạm vi chợ.

6. Nếu công việc cần giải quyết với thương nhân hoặc người đến chợ có tính chất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian thì phải mời đương sự vào trụ sở đơn vị quản lý - khai thác chợ để giải quyết, tránh gây cản trở hoạt động kinh doanh chung của chợ.

Điều 6. Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai (*)

1. Mọi người phải có trách nhiệm và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), phòng chống thiên tai; chấp hành sự phân công, điều động của đơn vị quản lý - khai thác chợ khi có sự cố xẩy ra; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng hỏa hoạn, thiên tai để xâm phạm tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân.

2. Nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các chất, vật liệu, dụng cụ dễ cháy nổ trong phạm vi chợ; không được lập bàn thờ, thắp hương (nhang), xông trầm; đốt nến, hóa vàng mã, đốt các loại giấy tờ, chất liệu khác...; không đun nấu (kể cả việc sử dụng bếp gas, bếp điện để đun nấu), xông đốt, sử dụng lửa trần và không sử dụng bàn là ở điểm kinh doanh cũng như trong phạm vi chợ (*).

3. Khu vực được phép sử dụng bếp đun nấu (như ở nơi bán hàng ăn), sử dụng bàn là (như cửa hàng may mặc, giặt là) trong phạm vi chợ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về PCCC và an toàn điện; bếp đun phải đảm bảo không khói, không gây ô nhiễm môi trường; khi nghỉ kinh doanh mọi bếp đun nấu phải dập tắt lửa hoàn toàn (*), phải ngắt bàn là, bếp điện khỏi nguồn điện...

4. Không treo hàng, bày hàng vào hành lang an toàn, hệ thống dây điện, thiết bị điện, đường cản lửa (dưới đất, trên không), lấn chiếm đường đi lại, đường thoát nạn, cửa ra vào, cửa thoát nạn.

5. Phải chấp hành các quy định an toàn về điện (*), chỉ được sử dụng các thiết bị, vật liệu điện được đơn vị quản lý - khai thác chợ cho phép và/hoặc đã ghi trong hợp đồng...; nghiêm cấm sử dụng thiết bị, vật liệu điện tự tạo (như dùng giấy bạc hoặc dây kim loại khác không phù hợp để thay thế cầu chì bị đứt, áp tô mát bị hỏng...) hoặc tự ý sửa chữa, mắc thêm dây điện, ổ cắm, công tắc (lắp bảng điện), các thiết bị tiêu thụ điện... ngoài thiết kế có sẵn; cấm sử dụng điện để đun nấu...; không được tự ý đưa các nguồn điện khác và thiết bị phát điện vào sử dụng trong phạm vi chợ. Trường hợp hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng điện cho máy chuyên dùng hay sử dụng tăng công suất đã quy định trong hợp đồng phải đăng ký và được phép của đơn vị quản lý - khai thác chợ mới được sử dụng. Thực hiện tự kiểm tra an toàn điện ở điểm kinh doanh; không sử dụng thiết bị, vật liệu điện hư hỏng, không bảo đảm an toàn. Khi mất điện hoặc nghỉ bán hàng, phải ngắt tất cả các thiết bị tiêu thụ diện (ngắt cầu giao, công tắc điện...) ở điểm kinh doanh ra khỏi nguồn điện, phải bảo đảm thực sự an toàn trước khi ra về.

6. Mỗi hộ kinh doanh thường xuyên, cố định trong chợ phải tự trang bị từ 1 đến 2 bình cứu hỏa đúng tiêu chuẩn cho phép để bảo đảm chữa cháy tại chỗ kịp thời; khi hết hạn sử dụng hoặc không còn tác dụng chữa cháy phải thay bình cứu hỏa mới (*).

7. Các phương tiện, biển báo cháy nổ, thoát hiểm, cảnh báo, đề phòng nguy hiểm... phải được giữ gìn và bảo quản, không được làm hư hại, không được tự ý tháo dỡ, di chuyển, sử dụng vào mục đích khác; không để hàng hóa, vật cản che lấp thiết bị, dụng cụ chữa cháy...

8. Bộ phận phụ trách về phòng chống hỏa hoạn, thiên tai của chợ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các hộ kinh doanh thực hiện tốt các quy định về phòng chống hỏa hoạn thiên tai. Khi có sự cố xảy ra phải chủ động xử lý, cử người báo ngay cho lãnh đạo đơn vị quản lý - khai thác chợ, Công an PCCC và cơ quan phòng chống thiên tai địa phương, đồng thời tổ chức huy động mọi người cùng tham gia cứu chữa, hạn chế tối đa mọi thiệt hại do cháy nổ, thiên tai gây ra.

9. Thương nhân, cán bộ, nhân viên quản lý chợ phải thường xuyên kiểm tra, xem xét tình trạng an toàn PCCC tại điểm đang kinh doanh, nơi đang làm việc. Nếu có biểu hiện bất thường phải báo ngay cho người có trách nhiệm của đơn vị quản lý - khai thác chợ để kịp thời xử lý. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, phải bình tĩnh (tri) hô báo động và tìm cách báo ngay với người có trách nhiệm của đơn vị quản lý - khai thác chợ hoặc Công an PCCC theo số điện thoại 114, đồng thời mọi người phải chủ động sử dụng các phương tiện cứu hỏa tích cực dập tắt, khắc phục cháy nổ, nhanh chóng sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực bị cháy nổ. Nếu để xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản do không thực hiện quy định về PCCC, phòng chống thiên tai... thì đối tượng vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7. Quy định về đảm bảo an ninh, trật tự tại chợ

1. Mọi người phải bảo vệ, giữ gìn trật tự - an toàn xã hội, an ninh chính trị trong phạm vi chợ. Cấm mọi hành vi gây rối trật tự trị an trong phạm vi

1.1. Không được tổ chức và tham gia: cờ bạc, đề, hụi, cá cược, huy động vốn để lừa đảo bạn hàng, trộm cắp; bói toán mê tín dị đoan dưới bất cứ hình thức nào; không kinh doanh, phổ biến các loại văn hóa phẩm phản động, đồi trụy.

1 .2. Không phao tin và nghe đồn nhảm dưới mọi hình thức; không được tự ý tổ chức các trò chơi không lành mạnh; không uống rượu, bia say, gây gỗ đánh nhau hay có hành vi, cử chỉ thô bạo làm mất an ninh, trật tự trong phạm vi chợ. Trường hợp gây tranh chấp không tự hòa giải được phải báo ngay cho người có trách nhiệm của đơn vị quản lý - khai thác chợ giải quyết.

1.3. Người đang mắc bệnh truyền nhiễm mà không áp dụng các biện pháp chống lây lan, người đang say rượu, bia, người đang mắc bệnh tâm thần không được vào chợ.

2. Mọi người có ý thức bảo vệ tài sản công; tự bảo quản tiền, hàng, tài sản riêng của mình; cảnh giác đề phòng mất cắp, có trách nhiệm tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (tiêm chích, hút hít sử dụng ma tuý...) trong phạm vi chợ; có trách nhiệm phát hiện và báo cáo cho đơn vị quản lý - khai thác chợ về các hành vi vi phạm Nội quy chợ và các quy định của pháp luật trong phạm vi chợ...

3. Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong chợ không được để gây ra tiếng ồn quá mức cho phép ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và hoạt động chung của chợ. Không được dùng phương tiện loa, máy phóng thanh để quảng cáo hàng hóa, dịch vụ. Không mở loa đài to gây mất trật tự...

4. Mọi người ra vào chợ phải theo đúng cửa và trong thời gian quy định; phải dừng, đậu, gửi xe đạp, xe máy và các phương tiện chuyên chở, đi lại khác đúng nơi quy định (*).

5. Các lực lượng vào làm dịch vụ trong chợ phải được phép và tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý - khai thác chợ.

6. Không được mang vác hàng hóa cồng kềnh đi lại làm ảnh hưởng đến hoạt động chung trong phạm vi chợ. Không tự ý họp chợ ngay ngoài phạm vi chợ và trước cổng, trên trục đường ra vào chợ làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động trong phạm vi chợ.

7. Đối với các phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa khi ra vào chợ, xếp dỡ (lên xuống) hàng trong chợ đều phải tuân theo sự hướng dẫn, sắp xếp và phải nộp các loại phí theo quy định của đơn vị quản lý - khai thác chợ (*).

8. Trong thời gian chợ hoạt động, các chủ hộ kinh doanh tự bảo vệ hàng hóa, đồ dùng... của mình. Hàng hóa, đồ dùng... gửi qua đêm phải ký hợp đồng với đơn vị quản lý - khai thác chợ. Hàng ngày khi sắp đến giờ chợ đóng cửa chợ, thương nhân phải tự kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa, đồ dùng... ở điểm kinh doanh của mình. Trước khi ra về phải cất giữ hàng hóa, đồ dùng... vào trong dụng cụ bảo quản (thùng, hòm...) hoặc kho chứa riêng có khóa an toàn, niêm phong và bàn giao cho lực lượng bảo vệ chợ. Không để tiền, hàng quý hiếm qua đêm. Khi chợ mở cửa, thương nhân trở lại kinh doanh phải xem xét kỹ các dấu niêm phong trước đó; nếu phát hiện có dấu hiệu khác thường (như có hiện tương xé niêm phong, cạy ổ khóa hoặc có dấu hiệu hàng hóa, đồ dùng... bị mất cắp), phải giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho đơn vị quản lý - khai thác chợ để có biện pháp xử lý thích hợp (*).

9. Lực lượng bảo vệ chợ trong ca trực có trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hóa gửi lại chợ như đã nhận bàn giao với thương nhân và hợp đồng đã ký.

Điều 8. Quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm

1. Mọi người hoạt động, đi lại trong phạm vi chợ phải giữ gìn vệ sinh chung, không phóng uế, vứt (xả) rác, đổ nước, chất thải, xác động vật chết, hàng hóa kém phẩm chất, thức ăn ôi thiu bừa bãi trong phạm vi chợ.

2. Không đưa đồ vật bẩn, động vật vào trong nhà lồng chợ, trừ những loại nhốt trong lồng để kinh doanh. Không chứa chấp, lưu giữ trong phạm vi chợ những đồ vật gây ô nhiễm, mất vệ sinh, là mầm bệnh...

3. Từng điểm kinh doanh (hay khu vực tổ ngành hàng) phải tự trang bị dụng cụ đựng rác riêng; hàng ngày trước khi nghỉ bán hàng hay dọn hàng về phải quét dọn sạch sẽ điểm kinh doanh; việc đổ rác, chất thải, đi vệ sinh cá nhân (đại tiểu tiện) phải đúng nơi quy định

4. Tham gia tổng vệ sinh chung theo lịch do đơn vị quản lý - khai thác chợ quy định (*).

5. Các điểm kinh doanh hàng thực phẩm, ăn uống phải bảo đảm luôn sạch sẽ, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm: phải có thiết bị, tủ kính che đậy thức ăn, thiết bị chuyên dùng để bảo quản thức ăn và dụng cụ đựng rác, chất thải có nắp đậy kín; phải đổ rác, chất thải hàng ngày; dùng nước sạch để đun nấu, ngâm rửa thực phẩm và đồ dùng; dụng cụ phải sạch sẽ và thường xuyên làm vệ sinh; dùng bao gói sạch để gói, đựng hàng cho khách; làm vệ sinh sạch sẽ nơi bày hàng trước và sau bán hàng...(*)

6. Nghiêm cấm người kinh doanh (kể cả người giúp việc) hoạt động kinh doanh khi tự phát hiện hoặc bị phát hiện đang bị mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định của ngành y tế.

Điều 9. Yêu cầu về xây dựng chợ văn minh thương mại (*)

1. Duy trì và phát huy truyền thống dân tộc, thực hiện văn minh thương mại; ăn mặc gọn gàng, lịch sự; lịch thiệp, hòa nhã trong giao tiếp, ứng xử với bạn hàng, khách hàng và mọi người; thực hiện khẩu hiệu: "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

2. Thuận mua vừa bán, trung thực trong kinh doanh, không nói thách; không tranh giành, lôi kéo khách hàng, không tranh mua, tranh bán, không nài ép (không ép khách, ép giá), lừa dối (lừa gạt) khách mua hàng, không bán hàng giả nói hàng thật làm mất lòng tin đối với khách hàng, làm mất trật tự hoặc gây ra tranh chấp trong quan hệ mua bán. Thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh; bán, thu tiền đúng giá niêm yết. Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng, phải trung thực trong niêm yết giá.

3. Các dụng cụ đo lường sử dụng tại chợ phải đảm bảo tiêu chuẩn và được kiểm định theo quy định của pháp luật; dụng cụ đo lường phải được đặt tại chỗ bán hàng để người mua hàng có thể dễ dàng theo dõi quá trình cân, tính tiền và nhận hàng. Thực hiện cân, đo, đong, đếm chính xác (*).

4. Không tự ý sửa chữa, cơi nới, đào bới nền chợ làm thay đổi, biến dạng và làm hư hại cấu trúc công trình, trang thiết bị của chợ. Các công trình, trang thiết bị của chợ như hệ thống PCCC, điện nước, cáp thông tin... phải được giữ gìn và bảo quản theo đúng quy định, không được dịch chuyển, tháo gỡ, tẩy xóa... Khi có nhu cầu cải tạo, sửa chữa, thay đổi, lắp đặt mới... phải ký hợp đồng hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị quản lý - khai thác chợ.

5. Việc thiết kế quầy, sạp, ki ốt, cửa hàng, biển hiệu, quảng cáo... trong phạm vi chợ phải thực hiện theo quy định của đơn vị quản lý - khai thác chợ và không trái với các quy định của pháp luật. Không treo, móc, dán các loại pa nô, áp phích, bảng hiệu quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cản trở tầm nhìn, lối đi trong chợ. Các quầy, sạp, ki ốt, cửa hàng phải có bảng ghi rõ tên, địa chỉ, số đăng ký kinh doanh của thương nhân theo mẫu thống nhất của đơn vị quản lý - khai thác chợ.

6. Nghiêm chỉnh chấp hành phương án, quy định về bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh của đơn vị quản lý - khai thác chợ. Không bày hàng hóa, bao bì bừa bãi, quá phạm vi quy định của điểm kinh doanh được quyền sử dụng; không lấn chiếm khoảng không, diện tích công và lối đi trong chợ, không che chắn, gây cản trở việc đi lại, lưu thông trong chợ; không bôi vẽ, kẻ bừa bãi, không vứt thùng, hộp bao bì lên nóc quầy, sạp, ki ốt, cửa hàng... làm mất mỹ quan chợ...

7. Thực hiện đoàn kết, tương trợ trong ngành hàng và những hộ kinh doanh lân cận.

Điều 10. Yêu cầu về tổ chức, tham gia các hoạt động văn hoá, xã hội tại chợ

1. Thương nhân kinh doanh thường xuyên, cố định tại chợ, cán bộ, nhân viên quản lý chợ có quyền và nghĩa vụ tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, xã hội, từ thiện do Nhà nước, địa phương và đơn vị quản lý khai thác chợ tổ chức, phát động trong phạm vi chợ.

2. Cán bộ, nhân viên quản lý chợ, thương nhân kinh doanh thường xuyên, cố định tại chợ có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt do đơn vị quản lý - khai thác chợ, tổ ngành hàng và các đoàn thể tổ chức trong phạm vi chợ.

3. Những vấn đề cần tham gia, góp ý... mọi người có thể đến gặp trực tiếp người phụ trách đơn vị quản lý - khai thác chợ vào (buổi...) thứ... hàng tuần hoặc gửi bằng văn bản qua hòm thư góp ý được đặt tại...

4. Đơn vị quản lý - khai thác chợ có trách nhiệm thông tin tới các hộ kinh doanh và mọi người kịp thời biết và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan... (thông qua hệ thống loa truyền thanh của chợ, tổ chức họp phổ biến trực tiếp hoặc gửi văn bản tới tay những người có liên quan).

Điều 11. Quy định về xử lý các vi phạm tại chợ (*)

1. Cán bộ, nhân viên quản lý chợ, thương nhân kinh doanh thường xuyên, cố định và người kinh doanh không thường xuyên tại chợ, người đến chợ mua, bán, tham quan, thi hành công vụ... nếu vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ và/hoặc Nội quy chợ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật (xử lý về hành chính, nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy tố trước pháp luật) hoặc bị xử lý theo quy định của Nội quy chợ.

2. Xử lý vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ

2.1. Đối với các hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật Nhà nước, đơn vị quản lý - khai thác chợ có trách nhiệm lập biên bản và chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện thương nhân kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm... trong phạm vi chợ, đơn vị quản lý - khai thác chợ được quyền lập biên bản tạm giữ (hoặc niêm phong tại hiện trường) trong vòng 24 giờ, đồng thời liên hệ ngay với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2.2. Trường hợp vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của đơn vị quản lý - khai thác chợ cũng như đến lợi ích của tổ chức, cá nhân khác... thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý vi phạm Nội quy chợ

Các đối tượng vi phạm Nội quy chợ, tùy theo tính chất mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý (được thể hiện bằng văn bản, có hoặc không có thông báo công khai) sau đây:

3.1 . Đối với thương nhân kinh doanh tại chợ.

3.1.1. Phê bình, áp dụng trong trường hợp vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc các khoản hay điểm sau: khoản 3 Điều 1, điểm 4.4 và 4.5 khoản 4 Điều 2, khoản 3 Điều 3, khoản 3 Điều 4, khoản 6, khoản 7 và khoản 9 Điều 6, điểm 1.2 khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 7, Điều 8, khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 9, khoản 1 và 2 Điều 10.

3.1.2. Cảnh cáo, áp dụng trong trường hợp:

3.1.2.1. Tái phạm lần đầu đối với vi phạm quy định ở điểm 3.1.1 khoản này;

3.1.2.2. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc các khoản hay điểm sau: khoản 2 (trừ điểm 2.2), điểm 4.1 và 4.2 khoản 4 Điều 2, khoản 1 và 2 Điều 3, khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 6; điểm 1.1 khoản 1 Điều 7, khoản 4 Điều 9;

3.1.2.3. Không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và/hoặc bồi thường thiệt hại khi bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3.1.3. Đình chỉ tối đa (7) ngày hoạt động kinh doanh tại điểm kinh doanh đang thuê, sử dụng tại chợ, áp dụng trong các trường hợp tái phạm đối với vi phạm quy định ở điểm 3.1.2 khoản này.

3.1.4. Rút (cắt - hủy bỏ) hợp đồng thuê, sử dụng điểm kinh doanh và thu hồi lại điểm kinh doanh, áp dụng trong các trường hợp sau:

3.1.4.1. Vi phạm hợp đồng đến mức phải hủy hợp đồng như đã quy định trong hợp đồng;

3.1.4.2. Đã bị đình chỉ hoạt động kinh doanh tại điểm kinh doanh từ... (4)... lần hay... (20)... ngày trở lên trong một năm.

3.2. Đối với người đến chợ giao dịch, mua bán (kể cả người kinh doanh không thường xuyên), người vào tham quan, thi hành công vụ tại chợ:

3.2.1. Phê bình, áp dụng trong trường hợp:

3.2.1.1. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định liên quan như áp dụng đối với thương nhân tại điểm 3.1.1;

3.2.1.2. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc khoản 3 Điều 2 (áp dụng riêng đối với người kinh doanh không thường xuyên).

3.2.2. Cảnh cáo, áp dụng trong trường hợp:

3.2.2.1. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định liên quan như áp dụng đối với thương nhân tại điểm 3.1.2 khoản này;

3.2.2.2. Tái phạm đối với vi phạm quy định ở điểm 3.2.1 khoản này.

3.3. Đối với cán bộ, nhân viên quản lý chợ.

3.3.1. Phê bình, áp dụng trong trường hợp:

3.3.1.1. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định liên quan như áp dụng đối với thương nhân tại điểm 3.1.1 khoản này.

3.3.1.2. Vi phạm lần đầu với hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc các khoản sau: khoản 1, khoản 2 khoản 5 và khoản 6 Điều 5, khoản 4 Điều 10.

3.3.2. Cảnh cáo, áp dụng trong trường hợp:

3.3.2.1. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định liên quan như áp dụng đối với thương nhân tại điểm 3.1.2 khoản này;

3.3.2.2. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc các khoản sau: khoản 3 và khoản 4 Điều 5, khoản 8 Điều 6, khoản 9 Điều 7;

3.3.2.3. Tái phạm đối với vi phạm quy định ở điểm 3.3.1 khoản này.

3.3.3. Buộc thôi việc, áp dụng đối với người do đơn vị quản lý - khai thác chợ tuyển dụng trong thường hợp:

3.3.3.1. Tái phạm đối với vi phạm quy định ở điểm 3.3.2 khoản này;

3.3.3.2. Vi phạm khác (theo quy định trong Nội quy hay Quy chế làm việc của đơn vị quản lý - khai thác chợ).

4. Hình thức xử lý áp dụng chung cho các đối tượng vi phạm và/hoặc không tuân thủ Nội quy chợ.

3.4.1. Bị đơn vị quản lý - khai thác chợ lập biên bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (như phạt cảnh cáo, phạt tiền; tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề; và/hoặc bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả...) nếu việc xử lý vi phạm Nội quy chợ vượt thẩm quyền của đơn vị quản lý - khai thác chợ.

3.4.2. Không cho vào trong phạm vi chợ (nếu xét thấy có thể gây nguy hiểm đến an ninh, trật tự, an toàn cho người và tài sản... trong phạm vi chợ).

3.4.3. Không được vào chợ để thực hiện các hoạt động giao nhận hàng hóa, thi hành công vụ hay làm dịch vụ... hoặc phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định có liên quan trong Nội quy chợ.

3.4.4. Ngoài ra, các đối tượng vi phạm còn có thể bị buộc phải thực hiện một hoặc các biện pháp để khắc phục hậu quả (như buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi hay thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả khác) do vi phạm Nội quy chợ gây ra và/hoặc bồi thường thiệt hại phát sinh theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm quyền xử lý vi phạm Nội quy chợ

Thủ trưởng đơn vị quản lý - khai thác chợ được quyền:

4.1. Quyết định việc áp dụng các hình thức và biện pháp xử lý các hành vi vi phạm Nội quy chợ như quy định tại khoản 3 Điều này;

4.2. Quyết định việc có thông báo hay không thông báo công khai, hình thức và phạm vi thông báo việc xử lý vi phạm Nội quy chợ;

4.3. Chỉ đạo việc lập và ký biên bản chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý đối hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ và vi phạm Nội quy chợ vượt thẩm quyền của đơn vị quản lý - khai thác chợ.

Điều 12. Các quy định khác

Do đơn vị quản lý - khai thác chợ đề nghị và chính quyền địa phương phê duyệt theo phân cấp (*)

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Bản Nội quy này có hiệu lực từ ngày được UBND (tỉnh, thành phố hay huyện, quận theo phân cấp...) phê duyệt.

2. Toàn bộ Nội quy này được phổ biến đến mọi đối tượng hoạt động kinh doanh, làm việc thường xuyên, ổn định tại chợ. Bản tóm tắt những điểm chính, cần thiết của Nội quy này được niêm yết công khai, rõ ràng trong phạm vi chợ (*).

3. Ngoài việc phải nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy chợ và các quy định pháp luật hiện hành, thương nhân, hộ kinh doanh không thường xuyên, người đến chợ giao dịch, mua, bán, tham quan, thi hành công vụ... còn phải tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên đơn vị quản lý - khai thác chợ.

, ngày... tháng... năm 200

Phê duyệt của UBND...

(Theo phân cấp quản lý chợ)

(Ký tên, đóng dấu)

, ngày... tháng... năm 200

Đơn vị quản lý - khai thác chợ

Thủ trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

(*). Xem thêm phụ lục kèm theo


PHỤ LỤC

(Kèm theo Nội quy mẫu về chợ)

1. Giải thích từ ngữ

1.1. Đơn vị quản lý - khai thác chợ là tên gọi chung cho Ban Quản lý chợ, các loại hình doanh nghiệp (kể cả hợp tác tác xã) kinh doanh khai thác và quản lý chợ, hay các hình thức tổ chức quản lý chợ khác (như tổ quản lý chợ...).

1.2. Cán bộ, nhân viên quản lý chợ là cán bộ, nhân viên của đơn vị quản lý - khai thác chợ.

1.3. Thương nhân kinh doanh tại chợ là thương nhân (theo Luật Thương mại) có hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng thuê điểm kinh doanh tại chợ với đơn vị quản lý - khai thác chợ và thực hiện kinh doanh thường xuyên, ổn định trong phạm vi chợ.

1.4. Người kinh doanh không thường xuyên tại chợ là những người thuộc diện sản xuất nhỏ, tự tiêu thụ sản phẩm của mình (nông dân, thợ thủ công...) và những người buôn bán nhỏ, hàng rong, quà vặt trong phạm vi chợ.

1.5. Phạm vi chợ: là khu vực được quy hoạch dành cho hoạt động chợ, bao gồm diện tích để bố trí các điểm kinh doanh, khu vực dịch vụ (như: bãi để xe, kho hàng, khu ăn uống, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác) và đường bao quanh chợ.

2. Một số quy định, hướng dẫn có thể nghiên cứu bổ sung khi xây dựng Nội quy chợ.

2.1. Thời gian hoạt động của chợ (Điều 1)

Tùy theo đặc thù từng địa phương cũng như từng loại hình tổ chức kinh doanh..., có thể quy định giờ mở, đóng cửa chợ khác nhau theo mùa Đông, mùa Hè; quy định thời gian hoạt động ban đêm cho những ngành hàng bán buôn (bán sỉ) hay cho các khách sạn, nhà hàng, khu vực, cửa hàng, ki ốt... khác nhau nằm trong phạm vi chợ; hay quy định giờ cho phương tiện vận chuyển, bốc xếp, đi lại được phép ra vào, hoạt động trong chợ.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ (Điều 2)

- Những đối tượng không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh nhưng hoạt động kinh doanh thường xuyên trong phạm vi chợ đều phải đăng ký nội dung kinh doanh với đơn vị quản lý - khai thác chợ và chịu sự sắp xếp, kiểm tra của đơn vị quản lý - khai thác chợ.

- Có thể quy định khoảng thời gian cụ thể ngay trong Nội quy chợ về việc thu nộp các loại tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh (hoa chi), các loại thuế, phí và lệ phí chợ (như tiền vệ sinh môi trường, bảo vệ, điện nước...)

2.3. Quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ (Điều 3)

- Mặt hàng cụ thể theo quy định trong "Danh mục chi tiết hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện" ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 0088/2000/QĐ-BTM ngày 18/01/2000.

- Tùy chợ (như chợ đầu mối, chợ loại 1, chợ cửa khẩu...) có thể quy định thêm về việc mua bảo hiểm cho hàng hóa kinh doanh trong phạm vi chợ...

2.4. Quy định đối với cán bộ, nhân viên quản lý chợ (Điều 5)

Tùy theo đặc thù của từng địa phương, có thể quy định về trang bị và bắt buộc đeo phù hiệu, thẻ ghi tên, chức danh (bảng tên), mặc đồng phục... đối với cán bộ, nhân viên đơn vị quản lý - khai thác chợ trong khi thi hành nhiệm vụ.

2.5. Quy định về đảm bảo an toàn PCCC, phòng chống thiên tai (Điều 6)

- Đề nghị nghiên cứu, vận dụng bản "Tiêu chuẩn về Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu an toàn trong khai thác (tiêu chuẩn TCN 58 - 1997" ban hành kèm theo Quyết định số 0487-TM-KHKT ngày 25/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Thương mại để đề ra các quy định ở Điều này cho phù hợp.

- Đối với các chợ có hộ kinh doanh vàng, có thể quy định mỗi hộ chỉ được sử dụng không quá... (1/4)... lít xăng để thử vàng, khi nghỉ bán hàng phải mang ra khỏi chợ.

- Nếu cho phép hút thuốc lá trong phạm vi chợ... thì phải lưu ý quy định việc hút thuốc lá và vứt đầu mẩu thuốc lá còn lại đúng nơi quy định, phải dụi tắt đầu mẩu thuốc lá trước khi vứt đi...

- Đối với các chợ đã có điện thắp sáng thì quy định không được đốt đèn dầu đèn cầy...; có thể quy định là ở những nơi không có điện hoặc khi mất điện chỉ được dùng đèn ắc quy, đèn pin để chiếu sáng, nếu cho phép đốt đèn dầu, bán và dự trữ dầu hoả thì phải có quy định riêng (tham khảo tiêu chuẩn TCN 58-1997).

- Tùy theo đặc thù từng địa phương..., có thể quy định bắt buộc mỗi hộ bán hàng ăn có đun nấu phải thường xuyên dự trữ cạnh nơi đun nấu một lượng nước tối thiểu (khoảng 20 lít) dành cho chữa cháy.

- Tùy theo chợ, có thể chỉ bắt buộc các hộ kinh doanh loại hàng dễ gây cháy nổ mới phải tự trang bị bình chữa cháy và cần phải quy định rõ số lượng, chủng loại bình chữa cháy. Đối với các chợ loại 3 ở vùng nông thôn, chợ họp một buổi... có thể không bắt buộc các hộ kinh doanh phải tự trang bị bình chữa cháy, nhưng đơn vị quản lý - khai thác chợ phải có phương án và trang bị phương tiện PCCC chung để kịp thời xử lý khi có tình huống xây ra.

- Đối với các chợ không sử dụng điện thì trong Nội quy chợ cần lược bớt quy định liên quan đến việc sử dụng và bảo đảm an toàn về điện.

- Đối với chợ loại 1, loại 2 cần xây dựng bản quy định riêng cụ thể về công tác PCCC ngoài những điểm chủ yếu trong Nội quy chợ chung.

2.6. Quy định về đảm bảo an ninh, trật tự tại chợ (Điều 7)

- Đối với các chợ cho xe vào thì cần quy định rõ phải tắt máy nổ, dắt xe... Tùy theo đặc thù từng loại chợ, có thể chỉ quy định khoảng thời gian (vào giờ cao điểm) không được cho xe vào chợ, hay chỉ quy định cấm ôtô, xe tải... còn xe đạp, xe máy... được phép vào chợ...

- Để không bị ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động chung của chợ, có thể quy định giờ ra vào đối với các phương tiện vận chuyển, bốc xếp tránh vào giờ cao điểm - đông khách ra vào; hay trường hợp xe vận chuyển hàng vào chợ phải nhanh chóng giải phóng hàng và đưa xe ra ngoài chợ; hoặc quy định việc đưa hàng vào để bán trong chợ phải được thực hiện trước giờ chợ mở cửa (Đối với chợ đầu mối bán buôn, đơn vị quản lý - khai thác chợ cần có quy định riêng, cụ thể về trường hợp này).

- Tùy đặc thù từng chợ, có thể đối với một số loại hàng hóa để trên mặt quầy, sạp, trước khi ra về, thương nhân chỉ cần gói buộc cẩn thận rồi bàn giao cụ thể cho bảo vệ...

- Về hàng hóa, đồ dùng... gửi qua đêm, có thể chỉ cần quy định ngắn gọn lại là: Mọi vấn đề liên quan đến hàng hóa, đồ dùng... gửi qua đêm phải thực hiện theo đúng quy định trong hợp đồng gửi hàng qua đêm.

- Tùy chợ, để bảo đảm an toàn và có cơ sở giải quyết khi xẩy ra tranh chấp, có thể phải làm bản quy định riêng, cụ thể về việc "Khóa, niêm phong quầy sạp, hòm hàng... và chế độ giao nhận giữa hộ kinh doanh - tổ ngành hàng với bảo vệ chợ".

- Đối với chợ loại 1, loại 2 cần xây dựng quy định riêng về công tác bảo vệ, trật tự tại chợ, nội quy cơ quan.

2.7. Quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm (Điều 8)

- Đề nghị nghiên cứu, vận dụng Thông tư số 18/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại "Hướng dẫn điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân" để quy định việc đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, yêu cầu về vệ sinh đối với thương nhân kinh doanh hàng ăn uống trong phạm vi chợ cho phù hợp.

- Tùy chợ, nếu đơn vị quản lý - khai thác chợ bố trí thùng để rác chung ở gần các điểm kinh doanh thì không nhất thiết phải yêu cầu từng hộ kinh doanh... phải tự trang bị dụng cụ đựng rác riêng. Có thể quy định việc đổ rác và chất thải vào một thời điểm tập trung nhất định hoặc khi có xe thu gom rác đến lấy... Ngoài ra, có thể ghi rõ ngày, giờ thực hiện tổng vệ sinh hàng tuần ngay trên Nội quy chợ...

2.8. Yêu cầu về xây dựng chợ văn minh thương mại (Điều 9).

- Tùy theo từng loại chợ, có thể quy định phải có dụng cụ đo lường chuẩn (do đơn vị quản lý - khai thác chợ quản lý) đặt ở nơi thuận tiện để khách hàng tự kiểm tra...

- Các địa phương có thể ban hành "Quy ước xây dựng chợ văn minh" áp dụng chung cho các chợ.

2.9. Quy định về xử lý các vi phạm tại chợ (Điều 11)

- Các địa phương cần nghiên cứu cụ thể Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành về việc xử lý vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực liên quan đến hoạt động chợ để vận dụng đề ra những quy định xử lý vi phạm Nội quy chợ cho phù hợp với điều kiện địa phương, đặc thù của từng chợ nhưng không trái với pháp luật Nhà nước.

2.10. Các quy định khác (Điều 12)

Như quy định về khen thưởng: Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc chấp hành nội quy chợ, đảm bảo thu nộp đầy đủ, đúng hạn các loại tiền thuê điểm kinh doanh, các loại phí, lệ phí cũng như các khoản đóng góp khác; kịp thời phát giác kẻ gian, phát giác những người buôn bán hàng phi pháp hay có công trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Nội quy chợ; gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào của chợ, có tinh thần trách nhiệm đóng góp xây dựng chợ ngày một phát triển tốt đều được khen thưởng kịp thời theo quy định của Nhà nước.

3. Áp dụng xây dựng Nội quy chợ cụ thể

Nội quy mẫu về chợ này áp dụng chung cho các loại chợ. Khi xây dựng Nội quy chợ cụ thể, các địa phương có thể lược bớt hay bổ sung quy định mới nếu xét thấy cần thiết, nhưng phải thể hiện đầy đủ các nội dung chính của Nội quy chợ như quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và không được trái với pháp luật hiện hành, đồng thời có thể kết cấu lại các điều, khoản cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 772/2003/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu772/2003/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2003
Ngày hiệu lực29/07/2003
Ngày công báo14/07/2003
Số công báoSố 93
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 772/2003/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM Nội quy mẫu về chợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM Nội quy mẫu về chợ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu772/2003/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýPhan Thế Ruệ
       Ngày ban hành24/06/2003
       Ngày hiệu lực29/07/2003
       Ngày công báo14/07/2003
       Số công báoSố 93
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM Nội quy mẫu về chợ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 0772/2003/QĐ-BTM Nội quy mẫu về chợ

        • 24/06/2003

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 14/07/2003

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 29/07/2003

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực