Quyết định 08/2008/QĐ-UBND

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND về đối tượng khách mời, khách mời cơm và chế độ tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đối tượng khách mời chế độ tiếp khách Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 268/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản Quy phạm pháp luật Cà Mau hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đối tượng khách mời chế độ tiếp khách Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/QĐ-UBND

 Cà Mau, ngày 02 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG KHÁCH MỜI, KHÁCH MỜI CƠM VÀ CHẾ ĐỘ TIẾP KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 57/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước và Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 113/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau - Khóa VII, kỳ họp thứ 11 (từ ngày 04 đến ngày 07/12/2007 về ban hành chế độ công tác phí, chế độ hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 57/TTr-STC ngày 12/3/2008 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đối tượng khách được tiếp như sau:

1. Đối với khách được mời đến làm việc tại tỉnh Cà Mau:

Các đoàn khách được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố Cà Mau mời đến làm việc, trao đổi giúp địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đối với khách được mời cơm:

a) Các đoàn khách Trung ương về làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố Cà Mau;

b) Các đoàn lão thành cách mạng; đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đoàn khách cơ sở là bà con người dân tộc ít người;

c) Các tổ chức trong và ngoài nước đến quan hệ giúp đỡ, ủng hộ làm công tác xã hội từ thiện, cứu nạn, cứu hộ…

d) Khách dự các cuộc đại hội, hội nghị quan trọng được cấp thẩm quyền cho phép;

đ) Ngoài các đoàn khách nêu trên đối với một số trường hợp xét thấy cần thiết phải mời cơm thân mật thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định tiếp khách theo thẩm quyền và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điều 2. Về mức chi cho các đối tượng:

1. Đối với khách mời đến làm việc theo khoản 1, Điều 1 Quyết định này:

Ngoài việc sắp xếp cho đại biểu nghỉ, mức chi tiền ăn tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày; tiền nước uống khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị tối đa là 10.000 đồng/người/ngày.

2. Đối với khách mời cơm theo khoản 2, Điều 1 Quyết định này:

a) Cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thì tổ chức mời cơm khách theo mức chi tiếp khách tối đa không quá 150.000 đồng/suất.

b) Cơ quan Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố Cà Mau; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thì tổ chức mời cơm khách theo mức chi tiếp khách tối đa không quá 100.000 đồng/suất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (Báo cáo)
- Bộ Tài chính; (Báo cáo)
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); (Báo cáo)
- Như Điều 3;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Website tỉnh Cà Mau;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV các khối;
- Lưu: VT, H53/3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực12/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đối tượng khách mời chế độ tiếp khách Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đối tượng khách mời chế độ tiếp khách Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành02/04/2008
        Ngày hiệu lực12/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đối tượng khách mời chế độ tiếp khách Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đối tượng khách mời chế độ tiếp khách Cà Mau