Nghị quyết 268/QĐ-UBND

Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 268/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản Quy phạm pháp luật Cà Mau hết hiệu lực thi hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 27 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 hết hiệu lực thi hành gồm: 21 văn bản (18 Quyết định, 03 Chỉ thị), cụ thể như sau:

1. Quyết định số 12/1998/QĐ-UB ngày 18/3/1998 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước.

Lý do: Có Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

2. Quyết định số 14/2003/QĐ-UB ngày 05/5/2003 của UBND tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2010.

Lý do: Vì Quyết định đã hết hiệu lực theo thời gian được ấn định trong Quyết định.

3. Quyết định số 55/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

4. Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

5. Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của UBND tỉnh Ban hành Bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở và công trình vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Ban hành Bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

6. Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2007 - 2010.

Lý do: Vì Quyết định đã hết hiệu lực theo thời gian được ấn định trong Quyết định.

7. Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định 2007 - 2010.

Lý do: Vì Quyết định đã hết hiệu lực theo thời gian được ấn định trong Quyết định.

8. Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

9. Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010.

Lý do: Vì Quyết định đã hết hiệu lực theo thời gian được ấn định trong Quyết định.

10. Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh Quy định về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với lực lượng dân quân nòng cốt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Lý do: Vì văn bản nguồn làm căn cứ pháp lý về nội dung ban hành Quyết định này đã hết hiệu lực thi hành:

- Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BNV-BLĐTBXH có Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ thay thế;

- Nghị định số 184/2004/NĐ-CP có Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ, thay thế.

11. Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về sên, vét đất, bùn cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

12. Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh Ban hành quy định giá tính thuế tài nguyên nước.

Lý do: Vì văn bản nguồn làm căn cứ pháp lý về nội dung ban hành Quyết định này đã hết hiệu lực thi hành.

- Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 đã có Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 hướng dẫn Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên bãi bỏ.

- Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 đã có Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 bãi bỏ.

- Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 17/6/2009 hướng dẫn Nghị định số 05/2009/NĐ-CP đã có Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên bãi bỏ.

13. Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về đối tượng khách mời, khách mời cơm và chế độ tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Vì Quyết định đã có Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau, điều chỉnh.

14. Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau thay thế.

15. Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Quyết định này hết hiệu lực một phần tại khoản 1 Điều 5;

Lý do: Có Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 bãi bỏ khoản 1 Điều 5 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

16. Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2010.

Lý do: Vì Quyết định đã hết hiệu lực theo thời gian được ấn định trong Quyết định.

17. Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2010.

Lý do: Có Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, thay thế.

18. Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Lý do: Có Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tình Cà Mau, thay thế.

19. Chỉ thị số 03/2003/CT-UB ngày 04/3/2003 về việc tổ chức triển khai, thực hiện “Chuẩn quốc gia về y tế xã đến năm 2010”.

Lý do: Vì Chỉ thị đã hết hiệu lực theo thời gian.

20. Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND ngày 29/01/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp quản lý, đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005.

Lý do: Có Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 05/02/2010 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thay thế.

21. Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 02/5/2008 của UBND tỉnh về việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2008 - 2010.

Lý do: Vì Chỉ thị đã hết hiệu lực theo thời gian.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT-Tỉnh ủy, TT-HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
-
LĐVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh Cà Mau;
- CV các khối;
- Lưu: VT, Mi27/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 268/QĐ-UBND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu268/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2011
Ngày hiệu lực25/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 268/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 268/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản Quy phạm pháp luật Cà Mau hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 268/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản Quy phạm pháp luật Cà Mau hết hiệu lực thi hành

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 268/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản Quy phạm pháp luật Cà Mau hết hiệu lực thi hành

          • 25/02/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/02/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực