Quyết định 21/2009/QĐ-UBND

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Cà Mau ban hành

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 268/QĐ-UBND 2011 công bố văn bản Quy phạm pháp luật Cà Mau hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 12 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tại kỳ họp thứ 16, Khóa VII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 127/KHĐT-TH ngày 12/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 theo các Biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương tổ chức triển khai giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ KH và ĐT; (Báo cáo)
- TT. Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- CV các khối;
- Website tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT (Th), L29/12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2009
Ngày hiệu lực22/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 21/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành12/12/2009
        Ngày hiệu lực22/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2009/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010 Cà Mau