Quyết định 28/2006/QĐ-UBND

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản đã được thay thế bởi Quyết định 18/2010/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2006/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 01 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 41/TTr-SKHCN ngày 13/02/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPV, các PVP;
- CVKT, CN;
- Lưu VT, K. 09.

TM. UBND TỈNH
KT .CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Minh Thành

 

QUY CHẾ

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 28/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng áp dụng theo quy chế này là các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, không giới hạn vốn sản xuất – kinh doanh và nhân công lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4, Chương II của Quy chế này.

Điều 2. Mục đích của việc hỗ trợ:

Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; tham dự giải thưởng chất lượng trong và ngoài nước nhằm động viên và khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa doanh nghiệp trên thị trường trong quá trình hội nhập cùng cả nước vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ:

Kinh phí cho việc hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm của tỉnh. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng định mức kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo phạm vi mức hỗ trợ được quy định tại Điều 5, Chương II của Quy chế này.

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC HỖ TRỢ

Điều 4. Điều kiện xem xét hỗ trợ cho các doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ theo quy định này phải có đầy đủ các điều kiện sau:

1. Hoạt động sản xuất sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất và hoạt động thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước cho phép.

3. Doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận một hoặc nhiều loại lĩnh vực được hỗ trợ như: bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiến tiến; tham dự giải thưởng chất lượng trong và ngoài nước.

4. Doanh nghiệp phải có hồ sơ và văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ để được xem xét, hỗ trợ.

5. Những doanh nghiệp đã có văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu, văn bằng sáng chế và giấy chứng nhận áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nhận giải thưởng chất lượng (trong và ngoài nước) trước khi quy chế này có hiệu lực không thuộc đối tượng được xem xét hỗ trợ.

Điều 5. Mức hỗ trợ và thủ tục nhận hỗ trợ:

Việc hỗ trợ doanh nghiệp tùy theo mỗi loại lĩnh vực yêu cầu, mức hỗ trợ sẽ được thực hiện theo các nội dung sau:

1. Đối với việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

a. Doanh nghiệp có giấy chứng nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

b. Mức hỗ trợ từ 02 triệu đồng đến 03 triệu đồng/giấy tùy theo quy mô doanh nghiệp.

c. Hồ sơ nhận kinh phí hỗ trợ:

Doanh nghiệp mang bản sao văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh (cả 2 có công chứng hoặc chứng thực), văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ để được tiếp nhận và làm thủ tục hỗ trợ.

2. Đối với việc bảo hộ Nhãn hiệu:

a. Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

b. Mức hỗ trợ từ 02 triệu đồng đến 03 triệu đồng/giấy tùy theo quy mô doanh nghiệp.

c. Hồ sơ nhận kinh phí hỗ trợ:

Doanh nghiệp mang bản sao Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh (cả 2 có công chứng hoặc chứng thực), văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ để được tiếp nhận và làm thủ tục hỗ trợ.

3. Đối với bằng sáng chế:

a. Doanh nghiệp (hoặc cá nhân) có văn bằng sáng chế (bao gồm giải pháp hữu ích) do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

b. Mức hỗ trợ từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng/văn bằng tùy theo tính hiệu quả của sáng chế.

c. Hồ sơ nhận kinh phí hỗ trợ:

Doanh nghiệp (hoặc cá nhân) mang bản sao văn bằng sáng chế (có công chứng hoặc chứng thực), văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ để được tiếp nhận và làm thủ tục hỗ trợ.

4. Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến:

a. Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền (trong và ngoài nước) cấp.

b. Mức hỗ trợ:

- Tiêu chuẩn ISO 9000; ISO 14000; TQM (Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện): mức hỗ trợ từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng/doanh nghiệp tùy theo quy mô doanh nghiệp và tiêu chuẩn áp dụng.

- Các tiêu chuẩn tiên tiến khác (SA 8000, HACCP, GMP,….): mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng/doanh nghiệp tùy theo quy mô doanh nghiệp và tiêu chuẩn áp dụng.

c. Hồ sơ nhận kinh phí hỗ trợ:

Doanh nghiệp mang bản sao Giấy chứng nhận, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh (cả 2 có công chứng hoặc chứng thực), văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ để được tiếp nhận và làm thủ tục hỗ trợ.

5. Doanh nghiệp nhận giải thưởng chất lượng:

a. Doanh nghiệp đoạt được các Giải thưởng chất lượng (trong và ngoài nước).

b. Mức hỗ trợ:

- Đối với Giải thưởng chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương: mức hỗ trợ từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/doanh nghiệp tùy theo quy mô doanh nghiệp.

- Đối với Giải thưởng chất lượng Việt Nam (CLVN):

+ Đoạt được Giải vàng CLVN: mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/doanh nghiệp tùy theo quy mô doanh nghiệp.

+ Đoạt Giải thưởng CLVN: mức hỗ trợ từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng/doanh nghiệp tùy theo quy mô doanh nghiệp.

- Đoạt được các Giải thưởng chất lượng khác: mức hỗ trợ từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng/doanh nghiệp tùy theo quy mô doanh nghiệp.

c. Hồ sơ nhận kinh phí hỗ trợ:

Doanh nghiệp mang bản sao Giấy chứng nhận, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh (cả 2 có công chứng hoặc chứng thực), văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi Sở Khoa học và Công nghệ để được tiếp nhận và làm thủ tục hỗ trợ.

6. Thủ tục xem xét hỗ trợ kinh phí:

1. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ hợp lệ của các doanh nghiệp (hoặc cá nhân), Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng xem xét, quyết định mức kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

2. Ngoài mức kinh phí hỗ trợ, tùy theo từng lĩnh vực doanh nghiệp đạt được; nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia, Hội đồng xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Thương mại và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy chế này. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiến tiến, tham gia các giải thưởng chất lượng, góp phần nâng cao sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2006
Ngày hiệu lực11/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrịnh Minh Thành
        Ngày ban hành01/09/2006
        Ngày hiệu lực11/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản