Quyết định 08/2012/QĐ-UBND

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 1439/QĐ-UBND bãi bỏ 08/2012/QĐ-UBND và 09/2012/QĐ-UBND Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2012/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 74/2011/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường">158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Thực hiện Công văn số 17/HĐND-CTHĐND ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số458/TTr-STC ngày 29 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác các khoáng sản

1. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các loại cát (trừ cát vàng, cát làm thuỷ tinh) và đất sét, đất làm gạch, ngói.

b) Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản theo quy định tại Điểm a, Khoản này.

2. Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác các loại khoáng sản:

STT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

01

Các loại cát (trừ cát vàng, cát làm thuỷ tinh)

m3

4.000

02

Đất sét, đất làm gạch, ngói

m3

2.000

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/03/2012
Ngày hiệu lực 23/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/08/2012
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2012/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành 13/03/2012
Ngày hiệu lực 23/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/08/2012
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 08/2012/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường

Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2012/QĐ-UBND mức thu phí bảo vệ môi trường