Quyết định 903/QĐ-UBND

Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 903/QĐ-UBND 2014 công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 765/TTr-STP ngày 13 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các Danh mục sau đây:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 còn hiệu lực thi hành.

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 hết hiệu lực thi hành toàn bộ hoặc một phần.

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

(Có Danh mục văn bản quy phạm pháp luật gửi kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

01

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

25/7/2011

 

02

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/12/2011

 

03

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về kết thúc việc thực hiện một số Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành giai đoạn 2005-2010

20/7/2012

 

04

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về việc Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/7/2012

 

05

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về việc kết thúc, bãi bỏ một phần, một số Nghị quyết đã ban hành

20/7/2012

 

06

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

21/7/2013

 

07

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về Quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

21/7/2013

 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI

01

Nghị quyết

37/NQ-HĐND

16/4/1999

Về việc điều chỉnh các đề án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi thủy sản đến năm 2010 và dự án tổng quan giải quyết việc làm năm 2000

16/4/1999

Hết hiệu lực một phần

02

Nghị quyết

13/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

Về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 và các đề án chuyên ngành

21/7/2000

Hết hiệu lực một phần

03

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND

02/5/2007

Về chiến lược Dân số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020

12/5/2007

 

04

Nghị quyết

24/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020

24/12/2007

 

05

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Về Đề án phát triển toàn diện 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre đến năm 2020

23/02/2009

 

06

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

19/12/2010

 

07

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND

06/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2014

16/12/2013

 

III. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH

01

Nghị quyết

11/2010/NQ-HĐND

17/11/2010

Về việc sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn để đầu tư phát triển lưới điện nông thôn

27/11/2010

 

02

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015

19/12/2010

Hết hiệu lực một phần

03

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015

25/7/2011

 

04

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng 10 (mười) cầu trên tuyến đường tỉnh 883, huyện Bình Đại theo Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

20/7/2012

 

05

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013

18/12/2012

 

06

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về việc bãi bỏ và bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015

18/12/2012

 

07

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về việc Quy định tỷ lệ để lại ngân sách xã nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất từ quỹ đất công trên địa bàn xã

18/12/2012

 

08

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2020

18/12/2012

 

09

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2013

21/7/2013

 

10

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre

21/7/2013

 

11

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND

05/12/2013

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2012

15/12/2013

 

12

Nghị quyết

14/2013/NQ-HĐND

05/12/2013

Về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2014

15/12/2013

 

13

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND

05/12/2013

Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014

15/12/2013

 

14

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND

04/01/2014

Về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013

14/01/2014

 

IV. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI

01

Nghị quyết

13/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về Quy định chế độ, chính sách, trang bị phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố

02/8/2008

 

02

Nghị quyết

25/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về việc Quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện

18/12/2009

 

03

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu các hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức

06/8/2010

 

04

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND

17/11/2010

Về việc Quy định chế độ tiếp khách trong nước; chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

27/11/2010

 

05

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tỉnh Bến Tre

25/7/2011

 

06

Nghị quyết

10/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bến Tre

19/12/2011

 

07

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc thông qua chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/12/2011

 

08

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về việc Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân

20/7/2012

 

09

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ đoàn thể ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/7/2012

 

10

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về việc thông qua chính sách hỗ trợ cho người trồng dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/7/2012

 

11

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

18/12/2012

 

12

Nghị quyết

06/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

21/7/2013

 

13

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP

21/7/2013

 

V. LĨNH VỰC GIÁ - THUẾ - PHÍ VÀ LỆ PHÍ

01

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND

11/4/2008

Về việc Quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

21/4/2008

Hết hiệu lực một phần

02

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND

11/4/2008

Về việc miễn, bãi bỏ các loại phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ

21/4/2008

Hết hiệu lực một phần

03

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về việc Quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

02/8/2008

Hết hiệu lực một phần

04

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Về phí, lệ phí trình tại kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

23/02/2009

Hết hiệu lực một phần

05

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về phí, lệ phí trình tại kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

01/8/2009

Hết hiệu lực một phần

06

Nghị quyết

23/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND; quy định về mức thu phí qua phà Tam Hiệp và phí đo đạc lập bản đồ địa chính

18/12/2009

 Hết hiệu lực một phần

07

Nghị quyết

08/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre

06/8/2010

 

08

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND

17/11/2010

Về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

27/11/2010

 

09

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về việc Quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

25/7/2011

 

10

Nghị quyết

19/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc Quy định một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/12/2011

 

11

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/7/2012

 

12

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/7/2012

 

13

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện

18/12/2012

 

14

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về việc bổ sung mức giá vé tháng qua phà

18/12/2012

 

15

Nghị quyết

32/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

18/12/2012

 

16

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre

21/7/2013

 

17

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về việc bãi bỏ Điều 1 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

21/7/2013

 

18

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về việc Quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre

21/7/2013

 

19

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND

05/12/2013

Về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014

15/12/2013

 

VI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY

01

Nghị quyết

18/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

Ban hành Quy chế hoạt động của TT. HĐND, các Ban HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND, Nội quy kỳ họp HĐND và Quy chế về mối quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với UB. MTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận

31/7/2000

Hết hiệu lực một phần

02

Nghị quyết

89/2006/NQ-HĐND

13/10/2006

Về xây dựng Đề án Quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và hướng đến năm 2020

23/10/2006

 

03

Nghị quyết

14/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

Về việc đổi tên một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

30/7/2007

 

04

Nghị quyết

25/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, xã thuộc thị xã Bến tre, huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

24/12/2007

 

05

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND

11/4/2008

Về việc điều chỉnh tên gọi xã Hưng Phú và xã Hưng Khánh Trung của Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, xã thuộc thị xã Bến Tre, huyện Mỏ Cày, Chợ Lách; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chợ Lách, Mỏ Cày để thành lập huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc

21/4/2008

 

06

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND

05/5/2010

Về việc chủ trương chuyển đổi các trường mầm non, mẫu giáo bán công sang loại hình công lập

15/5/2010

 

07

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về việc thông qua Đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

06/8/2010

 

08

Nghị quyết

05/2010/NQ-HĐND

27/7/2010

Về việc Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bến Tre

06/8/2010

 

09

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về Quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/12/2010

 

10

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về việc đổi tên một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

25/7/2011

 

11

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015

19/12/2011

 

12

Nghị quyết

17/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc thông qua Đề án mở rộng thành phố Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính tách xã Mỹ Thành và một phần xã Hữu Định, huyện Châu Thành để nhập vào thành phố Bến Tre; thành lập mới xã Thạnh Lợi trên cơ sở tách xã Thạnh Phong, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

19/12/2011

 

13

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/7/2012

 

14

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V đối với trung tâm xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành; trung tâm xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc; trung tâm khu vực dự kiến thành lập thị trấn Tiệm Tôm xã An Thủy, huyện Ba Tri

20/7/2012

 

15

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre - khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

20/7/2012

 

16

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về đặt tên một số cầu trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

18/12/2012

 

17

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND

05/12/2013

Về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc

15/12/2013

 

VII. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG

01

Nghị quyết

22/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) trên địa bàn tỉnh Bến Tre

24/12/2007

 

02

Nghị quyết

11/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

01/8/2009

 

03

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về kết thúc việc thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010, thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

19/12/2010

 

04

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020

19/12/2011

 

05

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc thông qua Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

19/12/2011

 

06

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Bến Tre

20/7/2012

 

07

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về việc thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2025

18/12/2012

 

08

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020

21/7/2013

 

09

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND

05/12/2013

Về việc thông qua Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

10/01/2014

 

10

Nghị quyết

20/2013/NQ-HĐND

06/12/2013

Về việc thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030

16/12/2013

 

VIII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

01

Nghị quyết

82/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre giai đoạn 2001-2010 và Quy hoạch chung khu công nghiệp Giao Long (xã An Phước, Châu Thành, Bến Tre)

12/12/2003

Hết hiệu lực một phần

IX. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI

01

Nghị quyết

88/2006/NQ-HĐND

13/10/2006

Về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 04 Đề án của Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm và Tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị mới đại lộ Đông - Tây thị xã Bến Tre

23/10/2006

Hết hiệu lực một phần

02

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về bổ sung nhiệm vụ và biện pháp tiếp tục thực hiện Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre

02/8/2008

 

03

Nghị quyết

24/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về chủ trương vận động lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

18/12/2009

 

04

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về việc thông qua Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015

20/7/2012

 

05

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND

06/12/2013

Về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020

16/12/2013

 

X. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

01

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc điều chỉnh phân kỳ thời gian thăm dò và khai thác khoáng sản cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

19/12/2011

 

XI. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

01

Nghị quyết

21/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

24/12/2007

 

02

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao

18/12/2012

 

XII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

01

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Sửa đổi, bổ sung Đề án đào tạo 50 cán bộ khoa học, kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre

23/02/2009

 

02

Nghị quyết

22/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre giai đoạn từ năm 2010-2015

18/12/2009

 

03

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về việc Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/12/2010

 

XIII. LĨNH VỰC KHÁC

01

Nghị quyết

19/NQ-HĐND

25/01/1997

Về các Đề án và Tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Bến Tre khóa V

25/01/1997

Hết hiệu lực một phần

02

Nghị quyết

23/NQ-HĐND

19/7/1997

Về các Đề án, Phương án và Tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Bến Tre khóa V

10/7/1997

Hết hiệu lực một phần

03

Nghị quyết

26/NQ-HĐND

25/10/1997

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa V

25/10/1997

Hết hiệu lực một phần

04

Nghị quyết

35/NQ-HĐND

11/02/1999

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp lần thứ 11 - HĐND tỉnh khóa V

05/02/1999

Hết hiệu lực một phần

05

Nghị quyết

17/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

Về các Tờ trình của UBND tỉnh, trình tại kỳ họp lần thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VI

21/7/2000

Hết hiệu lực một phần

06

Nghị quyết

34/2001/NQ-HĐND

20/02/2001

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 4 -HĐND tỉnh khóa VI

20/02/2001

Hết hiệu lực một phần

07

Nghị quyết

43/2001/NQ-HĐND

19/7/2001

Về các Đề án, Chương trình, Quy hoạch của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 5 - HĐND tỉnh khóa VI

13/7/2001

Hết hiệu lực một phần

08

Nghị quyết

47/2002/NQ-HĐND

22/01/2002

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VI

11/01/2002

Hết hiệu lực một phần

09

Nghị quyết

53/2002/NQ-HĐND

24/7/2002

Về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Bến Tre đến 2010 và tầm nhìn 2020. Điều chỉnh giá đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản. Bổ sung biện pháp thực hiện Đề án tổng quan quy hoạch đào tạo cán bộ đến 2010 và Đề án xây dựng gia đình văn hóa đến 2010

19/7/2002

Hết hiệu lực một phần

10

Nghị quyết

57/2002/NQ-HĐND

25/12/2002

Điều chỉnh các Đề án bổ sung biện pháp thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Phương án do UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VI

18/12/2002

Hết hiệu lực một phần

11

Nghị quyết

71/2003/NQ-HĐND

17/7/2003

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 10 - HĐND tỉnh khóa VI

11/01/2003

 

12

Nghị quyết

11/2004/NQ-HĐND

02/7/2004

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

25/6/2004

Hết hiệu lực một phần

13

Nghị quyết

19/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

21/12/2004

Hết hiệu lực một phần

14

Nghị quyết

24/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

08/7/2005

Hết hiệu lực một phần

15

Nghị quyết

63/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về các Đề án, Phương án, Chương trình, Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

02/01/2006

Hết hiệu lực một phần

16

Nghị quyết

77/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

24/7/2006

Hết hiệu lực một phần

17

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND

11/4/2008

Về việc cho chủ trương về điều chỉnh giá các loại đất năm 2008; phân cấp thẩm quyền trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước; Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998-2000 và đến năm 2010; các giải pháp kiềm chế lạm phát

21/4/2008

Hết hiệu lực một phần

18

Nghị quyết

12/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về bổ sung mục tiêu và giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2005-2010; Chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2006-2010; Chiến lược dân số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020

01/8/2009

Hết hiệu lực một phần

19

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND

05/5/2010

Về kết thúc việc thực hiện một số Chương trình, Đề án, Kế hoạch giai đoạn 2006-2010 trình tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh - khóa VII

15/5/2010

 

20

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

20/7/2012

 

21

Nghị quyết

33/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

18/12/2012

 

22

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

21/7/2013

 

23

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND

06/12/2013

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

16/12/2013

 

Tổng số: 122 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

01

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND

11/4/2008

Về kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

21/7/2013

II. LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI

01

Nghị quyết

12/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

Đề án định hướng phát triển kinh tế - xã hội 03 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1995-2000-2010

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

02

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Vì hết thời gian có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2014

03

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND

11/7/2013

Về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2013

Vì hết thời gian có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2014

III. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH - TÀI CHÍNH

01

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2013

Vì hết thời gian có hiệu lực quy định trong văn bản

01/01/2014

02

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011

Vì hết thời gian có hiệu lực quy định trong văn bản

15/12/2013

IV. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI

01

Nghị quyết

15/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

Về quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

02

Nghị quyết

23/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị; quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo Quốc tế tại tỉnh và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

03

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp đã áp dụng cơ chế “một cửa”

Được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

21/7/2013

V. LĨNH VỰC GIÁ - THUẾ - PHÍ VÀ LỆ PHÍ

01

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

02

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

Về lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

03

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND

08/12/2012

Về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013

Được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

15/12/2013

VI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY

01

Nghị quyết

37/2001/NQ-HĐND

20/02/2001

Về quản lý nhà nước và định hướng nội dung xây dựng quy ước ở ô, ấp, khu phố

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

02

Nghị quyết

47/2005/NQ-HĐND

12/10/2005

Về Đề án cải cách hành chính giai đoạn II, từ 2006-2010

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

VII. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG

01

Nghị quyết

76/2003/NQ-HĐND

15/10/2003

Về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

15/12/2013

02

Nghị quyết

17/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre thời kỳ 2001-2010

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

03

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND

04/01/2007

Về bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

15/12/2013

04

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2007 về bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020

 Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

15/12/2013

VIII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

01

Nghị quyết

27/NQ-HĐND

21/01/1998

Về Đề án quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 1996-2010

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

02

Nghị quyết

79/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Về Kế hoạch đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và hướng đến năm 2020

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

03

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND

20/7/2007

Đề án “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020”

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

IX. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

01

Nghị quyết

61/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về Đề án tổng quan cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường giai đoạn 2006-2010

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

X. LĨNH VỰC KHÁC

01

Nghị quyết

06/NQ-HĐND

04/7/1995

Về Một số Đề án chuyên ngành

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

02

Nghị quyết

24/NQ-HĐND

25/10/1997

Về các Đề án của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa V

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

03

Nghị quyết

11/NQ-HĐND

21/02/2000

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VI

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

Tổng số: 25 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản/ Tên gọi của văn bản, trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI

01

Nghị quyết

37/NQ-HĐND

16/4/1999

Về việc điều chỉnh các Đề án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đến năm 2010 và dự án tổng quan giải quyết việc làm đến năm 2000

Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, Đề án tổng quan giải quyết việc làm

Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, Đề án tổng quan giải quyết việc làm đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

02

Nghị
quyết

13/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

Về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 và các Đề án chuyên ngành

Đề án về định hướng phát triển kinh tế xã hội 3 huyện vùng biển;
Mục I, II của Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐND

Đề án về định hướng phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện vùng biển đã ngưng thực hiện bởi Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 và Nghị quyết này cũng đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013.
 Mục I, II hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

30/7/2007

II. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH - TÀI CHÍNH

01

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND

09/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015

Một số nội dung tại Quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012

18/12/2012

III. LĨNH VỰC GIÁ - THUẾ - PHÍ VÀ LỆ PHÍ

01

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND

11/4/2008

Về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Khoản 2, Điều 2; Điều 1; Điều 4 của Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Điều 1 bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013; Khoản 2, Điều 2 bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011; Điều 4 bị thay thế bởi Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

21/7/2013

02

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND

11/4/2008

Về việc miễn, bãi bỏ các loại phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

 Được thay thế bởi Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009

01/8/2009

03

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Điểm a, Khoản 1, Điều 3; Quy định về phí qua phà (trực thuộc Xí nghiệp Phà) tại Điều 2; mức thu phí qua phà Mỹ An, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú - xã An Đức huyện Ba Tri tại Điều 2 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND

Điểm a, Khoản 1, Điều 3; Quy định về phí qua phà (trực thuộc Xí nghiệp Phà) tại Điều 2 được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND; mức thu phí qua phà Mỹ An, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú - xã An Đức huyện Ba Tri tại Điều 2 đã được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012.

Điểm a, Khoản 1 Điều 3; Quy định về phí qua phà tại Điều 2 hết hiệu lực vào ngày
 25/7/2011;
Mức thu phí qua phà Mỹ An tại Điều 2 hết hiệu lực vào ngày 20/7/2012

04

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND

13/02/2009

Về phí, lệ phí trình tại kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân tỉnh khóa VII

Điều 2, Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND

Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

20/7/2012

05

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về phí, lệ phí trình tại kỳ họp thứ 17 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

Khoản 5, Điều 1;
 Điểm a, Khoản 1, Điểm b, Khoản 3, Phụ lục 3;
các quy định về lệ phí địa chính khi: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận đăng ký biến động về đất đai, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phụ lục 2; Khoản 1, Điều 1, Khoản 1, Điều 2;
Quy định về phí qua phà tại Khoản 4, Điều 1

Khoản 5, Điều 1; Điểm a, Khoản 1, Điểm b, Khoản 3, Phụ lục 3 bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND 10/7/2012; các quy định về lệ phí địa chính khi: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận đăng ký biến động về đất đai, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phụ lục 2 bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 17/11/2010;
 Khoản 1, Điều 1, Khoản 1, Điều 2; Quy định về phí qua phà tại Khoản 4 Điều 1 được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

Khoản 5, Điều 1; Điểm a, Khoản 1, Điểm b, Khoản 3, Phụ lục 3 hết hiệu lực vào ngày 20/7/2012;
 các quy định về lệ phí địa chính tại Phụ lục 2 hết hiệu lực vào ngày 27/11/2010;
Khoản 1, Điều 1, Khoản 1, Điều 2; Quy định về phí qua phà tại Khoản 4, Điều 1 hết hiệu lực vào ngày 25/7/2011

06

Nghị quyết

23/2009/NQ-HĐND

08/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND; Quy định về mức thu phí qua phà Tam Hiệp và phí đo đạc lập bản đồ địa chính

 Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND

 Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

25/7/2011

IV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BỘ MÁY

01

Nghị quyết

18/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

Ban hành Quy chế hoạt động của TT. HĐND, các Ban HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND, nội quy kỳ họp HĐND tỉnh và quy chế về mối quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận

Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND

Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND đã có quy định tại Nghị quyết số 21/2005/NQ-HĐND ngày 07/7/2005. Hiện tại, Nghị quyết số 21/2005/NQ-HĐND đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

17/7/2005

V. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

01

Nghị quyết

82/2003/NQ-HĐND

16/12/2003

Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre giai đoạn 2001-2010 và Quy hoạch chung khu công nghiệp Giao Long xã An Phước, Châu Thành, Bến Tre

Nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp Bến Tre giai đoạn 2001-2010 tại Mục I

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

VI. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI

01

Nghị quyết

88/2006/NQ-HĐND

13/10/2006

Về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 04 Đề án của Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm và Tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị mới đại lộ Đông - Tây thị xã Bến Tre

Phần I; Phần II của Nghị quyết số 88/2006/NQ-HĐND

 Phần II đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 05/5/2010.

- Phần I của Nghị quyết đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Phần II hết hiệu lực vào ngày 15/5/2010;

Phần I hết hiệu lực vào ngày 05/12/2013

VII. LĨNH VỰC KHÁC

01

Nghị quyết

19/NQ-HĐND

25/01/1997

Về các Đề án và Tờ trình của UBND tỉnh Bến Tre trình bày tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Bến Tre khóa V và thông qua Chương trình hoạt động HĐND tỉnh năm 1997

Khoản 1, Mục I Phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 1996-2010;

Khoản 4, Mục I Chương trình hành động vì trẻ em 1997-2000; Khoản 2, 3, Mục I

Khoản 1, Mục I đã có Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 điều chỉnh;

Khoản 4, Mục I đã có Mục VIII Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND ngày 23/12/2005 điều chỉnh. Mục VIII Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012.

Khoản 2, 3, Mục I được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Khoản 1, Mục I hết hiệu lực vào ngày 20/7/2012;

Khoản 4, Mục I hết hiệu lực vào ngày 02/01/2006;

Khoản 2, 3, Mục I hết hiệu lực vào ngày 05/12/2013

02

Nghị
quyết

23/NQ-HĐND

19/7/1997

Về các Đề án, Phương án và Tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Bến Tre khóa V

Mục III, Nghị quyết số 23/NQ-HĐND quy định về mức thu các loại dịch vụ địa chính và quản lý tài chính

Đã có Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 điều chỉnh (lệ phí địa chính quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 17/11/2010)

01/8/2009

03

Nghị quyết

26/NQ-HĐND

25/10/1997

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa V

Mục I, Mục II của Nghị quyết số 26/NQ-HĐND

Mục I, Nghị quyết đã được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010;

Mục II đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Mục I hết hiệu lực vào ngày 19/12/2010;

Mục II hết hiệu lực vào ngày 05/12/2013

04

Nghị
quyết

35/NQ-HĐND

11/02/1999

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp lần thứ 11 - HĐND tỉnh khóa V

Khoản 1, 2, 3, 4, 5, Mục I, Nghị quyết số 5/NQ-HĐND

Khoản 1, Mục I đã được thay thế bởi Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 28/12/2004;
 Khoản 3, Mục I về phí qua cầu An Hóa bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011;
 Khoản 5, Mục I về thu phí quản lý chợ và thu phí giữ xe đạp, xe gắn máy đã có Nghị quyết số 24/2005/NQ-HĐND ngày 07/7/2005 và Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 13/02/2009 điều chỉnh;
 Khoản 2, 4, Mục I đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Khoản 1, Mục I hết hiệu lực vào ngày 07/01/2005;
 Khoản 3, Mục I hết hiệu lực vào ngày 25/7/2011;
 Khoản 5, Mục I vào ngày 23/02/2009;
 Khoản 2, 4 Mục I hết hiệu lực vào ngày 05/12/2013

05

Nghị quyết

17/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

Về các Tờ trình UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VI

Mục I; Mục II Nghị quyết số 17/2000/NQ-HĐND

Mục I hết hiệu lực, vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản;

Mục II được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Mục I: 01/01/2001;

Mục II: 05/12/2013

06

Nghị
quyết

34/2001/NQ-HĐND

20/02/2001

Về các Tờ trình UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VI

Mục II; Mục IV; Mục V Nghị quyết số 34/2001/NQ-HĐND

Nội dung tại Mục II đã có Nghị quyết 47/2002/NQ-HĐND điều chỉnh ngày 22/01/2002;
Mục V đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết 88/2006/NQ-HĐND ngày 13/10/2006;
 Mục IV đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Nội dung tại Mục II hết hiệu lực vào ngày 11/01/2002;
Mục V hết hiệu lực vào ngày 23/10/2006;
 Mục IV hết hiệu lực vào ngày 05/12/2013

07

Nghị
quyết

43/2001/NQ-HĐND

19/7/2001

Về các Đề án, Chương trình, Quy hoạch của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa VI

Mục I, II, III; nội dung định hướng xây dựng quỹ đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn thị xã Bến Tre 2001-2005 tại Mục IV; Mục V Nghị quyết số 43/2001/NQ-HĐND

Mục I, II, III; nội dung định hướng xây dựng quỹ đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn thị xã Bến Tre 2001-2005 tại Mục IV đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013;
Mục V đã có Mục VIII Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND ngày 23/12/2005 điều chỉnh. Hiện tại, Mục VIII Nghị quyết số 63/2005/NQ-HĐND đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND

Mục I, II, III; nội dung định hướng xây dựng quỹ đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn thị xã Bến Tre 2001-2005 tại Mục IV hết hiệu lực vào ngày 05/12/2013;
Mục V hết hiệu lực vào ngày 02/01/2006

08

Nghị quyết

47/2002/NQ-HĐND

22/01/2002

Về các Tờ trình UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VI

Khoản 1, 2, 3, 6, 7, Điều I của Nghị quyết số 47/2002/NQ-HĐND

Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

05/12/2013

09

Nghị
quyết

53/2002/NQ-HĐND

24/7/2002

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Bến Tre đến 2010 và tầm nhìn 2020; điều chỉnh giá đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản; bổ sung biện pháp thực hiện Đề án tổng quan Quy hoạch đào tạo cán bộ đến 2010 và Đề án xây dựng gia đình văn hóa đến 2010

Mục IV; Đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 1999-2000 và đến năm 2010 tại Mục II; Đề án tổng quan Quy hoạch đào tạo cán bộ đến năm 2000 và 2010 tại Mục III

Mục IV đã được thay thế bởi Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 28/12/2004;
 Đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 1999-2000 và đến năm 2010 tại Mục II đã điều chỉnh bởi Nghị quyết số 23/2005/NQ-HĐND ngày 07/7/2005. Nghị quyết 23/2005/NQ-HĐND đã được bổ sung bởi Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009. Hai Nghị quyết này đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012;
 Đề án tổng quan Quy hoạch đào tạo cán bộ đến năm 2000 và 2010 tại Mục III hết hiệu lực đã có Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2010-2015 thông qua tại Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND

Mục IV hết hiệu lực vào ngày 07/01/2005;
 Đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 1999-2000 và đến năm 2010 tại Mục II hết hiệu lực vào ngày 08/7/2005;
 Đề án tổng quan quy hoạch đào tạo cán bộ đến năm 2000 và 2010 tại Mục III hết hiệu lực vào ngày 18/12/2009

10

Nghị
quyết

57/2002/NQ-HĐND

25/12/2002

Về việc điều chỉnh các Đề án, bổ sung biện pháp thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Phương án do UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VI

Các chỉ tiêu quy định tại Mục II; Mục I, III, IV của Nghị quyết số 57/2002/NQ-HĐND

 Các chỉ tiêu quy định tại Mục II đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008;
 Mục I, III, IV đã bị bãi bỏ bởi Nghi quyết số 22/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

 Các chỉ tiêu quy định tại Mục II hết hiệu lực vào ngày 21/4/2008;
 Mục I, III, IV hết hiệu lực vào ngày 05/12/2013

11

Nghị quyết

11/2004/NQ-HĐND

02/7/2004

Về các Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Nội dung quy định về phí vệ sinh tại Mục I; Mục II; Mục III của Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND

Nội dung quy định về phí vệ sinh tại Mục I đã được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008; Mục II hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản; Mục III hết hiệu lực. Vì đã có Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 04/01/2007 điều chỉnh

Nội dung quy định về phí vệ sinh tại Mục I hết hiệu lực vào ngày 02/8/2008;

Mục II hết hiệu lực vào ngày 01/01/2005;

Mục III hết hiệu lực vào ngày 14/01/2007

12

Nghị
quyết

19/2004/NQ-HĐND

28/12/2004

Về các Tờ trình UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Mục II; Mục VI, Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND

Mục II, Nghị quyết đã được thay thế bởi Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012;
Mục VI đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Mục II hết hiệu lực vào ngày 20/7/2012;
Mục VI hết hiệu lực vào ngày 19/12/2010

13

Nghị quyết

24/2005/NQ-HĐND

07/7/2005

Về các Tờ trình UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

Mục I; II; III; IV Nghị quyết số 24/2005/NQ-HĐND

Mục I, được thay thế bởi Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011;

Mục III được thay thế bởi Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007;

Mục II; IV hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

Mục I hết hiệu lực vào ngày 19/12/2011;

Mục III hết hiệu lực vào ngày 24/12/2007;

Mục II hết hiệu lực vào ngày 01/01/2005;

Mục IV hết hiệu lực vào ngày 01/01/2007

14

Nghị
quyết

63/2005/NQ-HĐND

23/12/2005

Về các Đề án, Phương án, Chương trình, Tờ trình UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Mục III, Đề án phát triển khoa học công nghệ 2006-2010; Mục V, Đề án phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2006-2010; Mục VIII, Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2006-2010; Phần VII Đề án trợ giúp người tàn tật về đời sống, việc làm, học vấn, nghề nghiệp 2006-2010 và Phần IX Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2006-2010

 Mục III về Đề án phát triển khoa học công nghệ 2006-2010, Mục V về Đề án phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2006-2010, Mục VIII về Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2006-2010 đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012;
 Phần
VII về Đề án trợ giúp người tàn tật về đời sống, việc làm, học vấn, nghề nghiệp 2006-2010 và Phần IX về Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội 2006-2010 đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND ngày 05/5/2010

 Mục III, Mục V, Mục VIII hết hiệu lực vào ngày 20/7/2012;
Phần VII và Phần IX hết hiệu lực vào ngày 15/5/2010

15

Nghị quyết

77/2006/NQ-HĐND

14/7/2006

Về các Tờ trình UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

Mục II; Mục III; Mục V; Mục VII của Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND

Mục II bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008;
Mục VII đã được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008;
 Mục III, V hết hiệu lực. Vì hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

Mục II; Mục VII hết hiệu lực vào ngày 21/4/2008;
Mục III hết hiệu lực vào ngày 01/01/2007;
 Mục V hết hiệu lực vào ngày 01/01/2008

16

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND

11/4/2008

Về việc cho chủ trương điều chỉnh giá các loại đất năm 2008; phân cấp thẩm quyền trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước; Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 1998-2000 và đến năm 2010; các giải pháp kiềm chế lạm phát

Điều 1; Điều 2 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

Điều 1 được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008;

Điều 2 được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010

Điều 1 hết hiệu lực vào ngày 19/12/2008;

Điều 2 hết hiệu lực vào ngày 06/8/2010

17

Nghị quyết

12/2009/NQ-HĐND

22/7/2009

Về bổ sung mục tiêu và giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2005-2010; Chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2006-2010; Chiến lược dân số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2007-2010 tầm nhìn đến năm 2020

Nội dung Đề án xây dựng gia đình văn hóa tại Điều 1 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND

Đã bị kết thúc bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

20/7/2012

Tổng số: 29 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản; ngày tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

01

Nghị quyết

07/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 có hiệu lực thi hành ngày 14/3/2014

Sở Tư pháp

Quý II/2014

II. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI

02

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc thông qua chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Sửa đổi, bổ sung

Vì nội dung quy định về đối tượng và các điều kiện được hưởng chính sách trợ cấp không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

Sở Nội vụ

Quý II/2014

III. LĨNH VỰC GIÁ - THUẾ - PHÍ VÀ LỆ PHÍ

03

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND

10/7/2012

Về một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Vì lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi tại Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết đã không còn phù hợp với Nghị định số 23/2013/NĐ-CP; bổ sung quy định về mức thu phí đấu giá và mức thu phí tham gia đấu giá đối với tài sản xử lý vi phạm hành chính tịch thu sung công theo đúng quy định tại Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013

Sở Tài chính và Sở Tư pháp

Năm 2014-2015

Tổng số: 03 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

01

Quyết định

696/2001/QĐ-UB

15/02/2001

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở

15/02/2001

 

02

Chỉ thị

17/2001/CT-UB

02/11/2001

Về việc xây dựng và thực hiện quy ước ở thôn, ấp, khu phố

02/11/2001

 

03

Quyết định

2337/2005/QĐ-UBND

11/7/2005

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật

26/7/2005

 

04

Chỉ thị

03/2006/CT-UBND

10/3/2006

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

20/3/2006

 

05

Quyết định

1392/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Bổ sung Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 28/4/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

19/6/2006

 

06

Quyết định

1846/2006/QĐ-UBND

15/8/2006

Bãi bỏ Quyết định số 2592/2003/QĐ-UB ngày 24/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định áp dụng một số biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

25/8/2006

 

07

Chỉ thị

21/2006/CT-UBND

26/9/2006

Về tăng cường trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn trong việc hòa giải tranh chấp đất đai

06/10/2006

 

08

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND

04/4/2007

Về việc hủy bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Bến Tre công bố lại hướng tuyến và lộ giới quốc lộ 60 qua địa bàn tỉnh Bến Tre

14/4/2007

 

09

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND

24/4/2007

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

04/5/2007

 

10

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND

24/4/2007

Về việc tăng cường thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP

04/5/2007

 

11

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND

24/4/2007

Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản

04/5/2007

 

12

Quyết định

17/2007/QĐ-UBND

24/4/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

04/5/2007

 

13

Chỉ thị

16/2007/CT-UBND

05/7/2007

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

15/7/2007

 

14

Chỉ thị

28/2007/CT-UBND

05/10/2007

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

15/10/2007

 

15

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

19/3/2009

Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự

29/3/2009

 

16

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

22/4/2009

Về việc chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố

02/5/2009

 

17

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

02/6/2009

Về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

12/6/2009

 

18

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND

05/11/2010

Về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

15/11/2010

 

19

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

22/3/2011

Về việc tăng cường triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

01/4/2011

 

20

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

10/5/2011

Về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/5/2011

 

21

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND

10/6/2011

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/6/2011

 

22

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

06/7/2011

Về triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

16/7/2011

 

23

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

14/7/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

24/7/2011

 

24

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

11/4/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

21/4/2012

 

25

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

01/8/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

11/8/2013

 

26

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND

09/8/2013

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/8/2013

 

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

01

Chỉ thị

02/UB-CT

14/01/1989

Về việc chuyển giao công tác thống kê tiến độ sản xuất nông nghiệp từ ngành kế hoạch thống kê sang ngành nông nghiệp

14/01/1989

 

02

Quyết định

410/QĐ-UB

18/6/1994

Về việc ban hành bản Quy định về bảo vệ và phát triển rừng (rừng trồng tập trung và phân tán)

18/6/1994

 

03

Chỉ thị

12/CT-UB

20/5/1995

Về việc thi hành Chỉ thị số 247/TTg ngày 28/4/995 của Thủ tướng Chính phủ

20/5/1995

 

04

Quyết định

1244/QĐ-UB

11/6/1999

Về việc cấm khai thác nghêu tại khu vực cửa sông Ba Lai

11/6/1999

 

05

Quyết định

5809/2001/QĐ-UB

26/12/2001

Về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

10/01/2002

 

06

Quyết định

44/2002/QĐ-UB

08/01/2002

Về việc ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bến Tre

23/01/2002

 

07

Quyết định

4024/2002/QĐ-UB

10/12/2002

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

10/12/2002

 

08

Quyết định

2989/2003/QĐ-UBND

24/10/2003

Về việc ban hành Quy định quản lý chó trên địa bàn tỉnh Bến Tre

24/10/2003

 

09

Quyết định

2530/2004/QĐ-UB

29/6/2004

Ban hành Quy định về cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước ngầm, nước mặt và hành nghề khoan nước ngầm

29/6/2004

 

10

Chỉ thị

12/2004/CT-UB

14/9/2004

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

14/9/2004

 

11

Quyết định

794/2005/QĐ-UB

17/3/2005

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

17/3/2005

 

12

Quyết định

1079/2005/QĐ-UB

14/4/2005

Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường các công trình lân cận trong hoạt động xây dựng

29/4/2005

 

13

Quyết định

2832/2005/QĐ-UBND

24/8/2005

Về việc ban hành Quy định quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre

08/9/2005

 

14

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND

29/8/2005

Về việc quản lý tàu thuyền nhỏ hoạt động khai thác thủy sản ven bờ

08/9/2005

 

15

Chỉ thị

22/2005/CT-UBND

12/9/2005

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường

22/9/2005

 

16

Quyết định

4316/2005/QĐ-UBND

15/12/2005

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục phân cấp thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

30/12/2005

 

17

Quyết định

623/2006/QĐ-UBND

01/3/2006

Về việc ban hành Quy định về chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, mua bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

11/3/2006

 

18

Chỉ thị

06/2006/CT-UBND

28/4/2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

08/5/2006

 

19

Quyết định

1389/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Bổ sung Quyết định số 623/2006/QĐ-UBND ngày 01/3/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm và sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/6/2006

 

20

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND

22/6/2006

Nghiêm cấm khai thác con Sâm đất (con Chặt khoai) và các loài động thực vật làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái

02/7/2006

 

21

Quyết định

1608/2006/QĐ-UBND

11/7/2006

Bổ sung Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 về nghiêm cấm khai thác con Sâm đất (con Chặt khoai) và các loài động thực vật làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái

11/7/2006

 

22

Chỉ thị

26/2006/CT-UBND

24/11/2006

Về việc tập trung thực hiện trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

24/11/2006

 

23

Chỉ thị

12/2007/CT-UBND

18/5/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý môi trường đối với các dự án cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

28/5/2007

 

24

Chỉ thị

14/2007/CT-UBND

19/6/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý nuôi cá tra thâm canh trên khu vực cập tuyến sông Ba Lai (thay cho Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh)

29/6/2007

 

25

Quyết định

41/2007/QĐ-UBND

01/11/2007

Ban hành Quy định về quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

11/11/2007

 

26

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND

07/3/2008

Ban hành Quy định về sản xuất giống và nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

17/3/2008

 

27

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

25/3/2008

Ban hành Quy định quản lý chất lượng giống tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre

04/4/2008

 

28

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

20/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về sản xuất giống và nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

02/3/2009

 

29

Chỉ thị

03/2009/CT-UBND

09/4/2009

Về việc sử dụng vỏ, bã hạt điều làm chất đốt

19/4/2009

 

30

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND

10/4/2009

Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/4/2009

 

31

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

10/4/2009

Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/4/2009

 

32

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND

20/4/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý quỹ đất của Nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

30/4/2009

 

33

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND

10/5/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý người và tàu cá tỉnh Bến Tre hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển

20/5/2010

 

34

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND

03/6/2010

Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

13/6/2010

 

35

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

07/7/2010

Ban hành Quy định về sản xuất giống, ương giống, khai thác nghêu giống tự nhiên và nuôi nghêu thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

17/7/2010

 

36

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND

21/10/2010

Ban hành Quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

31/10/2010

 

37

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND

10/11/2010

Về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/11/2010

 

38

Chỉ thị

04/2011/CT-UBND

23/8/2011

Về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong lĩnh vực cấp nước sạch, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

02/9/2011

 

39

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

03/10/2011

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

13/10/2011

 

40

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND

03/10/2011

Về việc Quy định hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất trên bàn tỉnh Bến Tre

13/10/2011

 

41

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

26/10/2011

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng trừ bệnh chổi rồng trên cây nhãn

05/11/2011

 

42

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND

11/10/2012

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

21/10/2012

 

43

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND

22/10/2012

Ban hành Quy định về vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

01/11/2012

 

44

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND

04/3/2013

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

14/3/2013

 

45

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND

26/9/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

06/10/2013

 

III. LĨNH VỰC THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

01

Quyết định

1912/2005/QĐ-UBND

08/6/2005

Về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển xử lý văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt, ban hành văn bản đi trên mạng tin học tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

01/7/2005

 

02

Quyết định

1205/2006/QĐ-UBND

11/5/2006

Về việc ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bến Tre

21/5/2006

 

03

Quyết định

1805/2006/QĐ-UBND

08/8/2006

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

18/8/2006

 

04

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND

12/4/2007

Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

22/4/2007

 

05

Quyết định

38/2007/QĐ-UBND

27/9/2007

Ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre

07/10/2007

 

06

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

06/5/2008

Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

16/5/2008

 

07

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

14/5/2009

Ban hành Quy định xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre

24/5/2009

 

08

Quyết định

3268/QĐ-UBND

31/12/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giao ban báo chí hàng tháng giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

31/12/2009

 

09

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND

19/8/2010

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

29/8/2010

 

10

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND

27/8/2010

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre

06/9/2010

 

11

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND

14/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

24/6/2013

 

12

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

08/8/2013

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

18/8/2013

 

IV. LĨNH VỰC Y TẾ

01

Chỉ thị

02/CT-UB

28/02/1995

Về việc triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện cho học sinh

28/02/1995

 

02

Quyết định

1526/QĐ-UB

30/12/1995

Về việc ban hành Quy chế vệ sinh thú y tại các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật

30/12/1995

 

03

Chỉ thị

20/CT-UB

05/10/1996

Về việc thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân

05/10/1996

 

04

Chỉ thị

15/CT-UB

27/6/1998

Về việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

27/6/1998

 

05

Chỉ thị

02/CT-UB

13/02/1999

Về việc triển khai thực hiện Điều lệ bảo hiểm y tế mới được ban hành kèm theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ

13/02/1999

 

06

Quyết định

2891/2003/QĐ-UB

16/10/2003

Ban hành Quy định về tổ chức khám - chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bến Tre năm 2004 và những năm tiếp theo

16/10/2003

 

07

Chỉ thị

19/2004/CT-UB

16/12/2004

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

26/12/2004

 

08

Chỉ thị

18/2005/CT-UBND

28/7/2005

Về việc tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới

07/8/2005

 

09

Chỉ thị

28/2005/CT-UBND

29/11/2005

Về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên người

09/12/2005

 

10

Chỉ thị

15/2006/CT-UBND

18/7/2006

Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

28/7/2006

 

11

Quyết định

2381/2006/QĐ-UBND

22/11/2006

Ban hành Quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Chợ

07/12/2006

 

12

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND

07/8/2008

Về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống, dập dịch bệnh tai xanh heo

07/8/2008

 

13

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND

22/9/2008

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

02/10/2008

 

14

Quyết định

549/QĐ-UBND

10/3/2010

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

10/3/2010

 

15

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

30/7/2010

Ban hành Quy định về nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và cộng tác viên thú y

09/8/2010

 

16

Chỉ thị

02/2012/CT-UBND

30/7/2012

Về việc tiêm phòng bắt buộc đối với gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

09/8/2012

 

17

Chỉ thị

05/2013/CT-UBND

15/5/2013

Về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bến Tre

25/5/2013

 

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01

Quyết định

3321/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ của tỉnh Bến Tre

31/8/2004

 

02

Quyết định

3323/2004/QĐ-UB

31/8/2004

Về việc ban hành Quy định về chế độ khen thưởng cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

31/8/2004

 

03

Quyết định

31/2007/QĐ-UBND

29/8/2007

Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

08/9/2007

 

04

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND

29/8/2007

Ban hành Quy định xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

08/9/2007

 

05

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND

29/8/2007

Ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

08/9/2007

 

06

Quyết định

34/2007/QĐ-UBND

29/8/2007

Ban hành Quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến tre

08/9/2007

 

07

Quyết định

35/2007/QĐ-UBND

29/8/2007

Ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

08/9/2007

 

08

Quyết định

36/2007/QĐ-UBND

29/8/2007

Ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

08/9/2007

 

09

Quyết định

37/2007/QĐ-UBND

29/8/2007

Ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

08/9/2007

 

10

Quyết định

40/2007/QĐ-UBND

19/10/2007

Về việc ban hành Quy định Định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

29/10/2007

 

11

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND

16/12/2010

Về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở

26/12/2010

 

VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

01

Chỉ thị

03/CT/UB

01/3/1993

Về việc chỉ đạo thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh trong phạm vi toàn tỉnh

01/3/1993

 

02

Quyết định

252/QĐ-UB

21/3/1995

Về việc ban hành Quy định (tạm thời) về chức danh Tổng Phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Bí thư Đoàn trường PTTH, CĐSP, THCN - Cơ chế phối hợp thực hiện công tác Đoàn, Đội trong trường học

21/3/995

 

03

Chỉ thị

10/2002/CT-UB

05/6/2002

Về việc tổ chức thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông

05/6/2002

 

04

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND

05/9/2006

Về hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/9/2006

 

05

Chỉ thị

25/2007/CT-UBND

17/8/2007

Về việc phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

27/8/2007

 

06

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND

20/12/2011

Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre

30/12/2011

 

07

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND

29/5/2012

Ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký

08/6/2012

 

08

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

12/7/2013

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

22/7/2013

 

09

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND

01/10/2013

Về việc định lượng kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre

11/10/2013

 

VII. LĨNH VỰC GIÁ - THUẾ - PHÍ VÀ LỆ PHÍ

01

Chỉ thị

20/2002/CT-UB

30/10/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

30/10/2002

 

02

Chỉ thị

08/2004/CT-UB

18/6/2004

Về việc thực hiện một số biện pháp bình ổn giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

18/6/2004

 

03

Quyết định

3456/2004/QĐ-UB

10/9/2004

Về việc phê duyệt giá thu phí vệ sinh và phí sử dụng bến bãi, mặt nước trên địa bàn thị xã Bến Tre

20/9/2004

 

04

Quyết định

5148/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành Quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

01/01/2005

 

05

Quyết định

5162/2004/QĐ-UB

31/12/2004

Về việc thu phí giao thông qua cầu Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm

01/01/2005

 

06

Quyết định

882/2005/QĐ-UB

24/3/2005

Ban hành Quy định về thu thủy lợi phí, tiền nước và bảo vệ công trình thủy lợi trong tỉnh Bến Tre

24/3/2005

 

07

Quyết định

1802/2006/QĐ-UBND

08/8/2006

Về việc ban hành Quy định về thu phí giữ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ do hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

18/8/2006

 

08

Quyết định

2100/2006/QĐ-UBND

04/10/2006

Về việc sửa đổi một số điều Quy định về thu thủy lợi phí, tiền nước và bảo vệ công trình thủy lợi trong tỉnh Bến Tre - Ban hành kèm theo Quyết định số 882/2005/QĐ-UB ngày 24/3/2005

14/10/2006

 

09

Quyết định

2211/2006/QĐ-UBND

27/10/2006

Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng ô tô

06/11/2006

 

10

Quyết định

2212/2006/QĐ-UBND

27/10/2006

Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện cơ giới đường sông

06/11/2006

 

11

Quyết định

2479/2007/QĐ-UBND

31/12/2007

Về việc Quy định mức thu phí qua cầu Cống Đá xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú

10/01/2008

 

12

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND

04/01/2008

Về việc trang bị và thanh toán khoán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động

14/01/2008

 

13

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Về diện tích miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre

10/7/2008

 

14

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

10/5/2010

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH Cấp nước Đan Mạch, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

20/5/2010

 

15

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND

21/10/2010

Về việc Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre

31/10/2010

 

16

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND

25/10/2010

Ban hành Quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

03/11/2010

 

17

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

27/7/2011

Về việc Quy định mức phí qua các phà trực thuộc Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe Bến Tre

06/8/2011

 

18

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

11/8/2011

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

21/8/2011

 

19

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

29/9/2011

Về việc Quy định mức giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

09/10/2011

 

20

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

12/7/2012

Về việc Quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người bệnh tâm thần có nhu cầu vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần

22/7/2012

 

21

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND

03/8/2012

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre

13/8/2012

 

22

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND

21/8/2012

Về việc Quy định mức phí qua phà Mỹ An

31/8/2012

 

23

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

31/8/2012

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre

10/9/2012

 

24

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

31/8/2012

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Bến Tre huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

10/9/2012

 

25

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND

31/8/2012

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Vĩnh Lộc, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

10/9/2012

 

26

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND

31/8/2012

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

10/9/2012

 

27

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Về việc bổ sung Quy định mức thu phí qua phà đối với hành khách đi xe đạp, xe gắn máy và mô tô mua vé tháng tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phí qua các phà trực thuộc Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe Bến Tre

07/01/2013

 

28

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

18/02/2013

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

28/02/2013

 

29

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

18/02/2013

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Thanh Thúy, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

28/02/2013

 

30

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

12/3/2013

Ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

22/3/2013

 

31

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

04/5/2013

Về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

14/5/2013

 

32

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

11/6/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

21/6/2013

 

33

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

24/7/2013

Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

03/8/2013

 

34

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

26/7/2013

Về việc Quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre

05/8/2013

 

35

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND

05/8/2013

Về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Tâm Ngân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

15/8/2013

 

36

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND

29/10/2013

Về việc Quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

08/11/2013

 

37

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND

22/11/2013

Quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bến Tre

02/12/2013

 

38

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND

09/12/2013

Ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/12/2013

 

39

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND

18/12/2013

Về việc Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước

28/12/2013

 

40

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND

19/12/2013

Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014

29/12/2013

 

41

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND

27/12/2013

Về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

06/01/2014

 

42

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND

03/3/2014

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre

13/3/2014

 

43

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND

03/3/2014

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

13/3/2014

 

44

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND

03/3/2014

Ban hành Bảng giá phương tiện thủy nội địa và tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

13/3/2014

 

VIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

01

Chỉ thị

18/2001/CT-UB

13/11/2001

Về việc thực hiện nếp sống văn hóa ở công sở, nơi công cộng và văn minh đời sống nông thôn

13/11/2001

 

02

Quyết định

3906/2002/QĐ-UB

29/11/2002

Về việc ban hành Quy định tổ chức Hội xuân hằng năm

29/11/2002

 

03

Chỉ thị

01/2003/CT-UB

06/01/2003

Về việc khôi phục phát triển nghề truyền thống, làng nghề trên địa bàn tỉnh Bến Tre

06/01/2003

 

04

Chỉ thị

26/2005/CT-UBND

10/11/2005

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử

20/11/2005

 

05

Chỉ thị

19/2007/CT-UBND

18/7/2007

Về việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu

28/7/2007

 

06

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

22/01/2013

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

02/02/2013

 

07

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND

04/5/2013

Về việc tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

14/5/2013

 

08

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND

16/8/2013

Ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2013-2015

26/8/2013

 

IX. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI

01

Quyết định

1854/1997/QĐ-UB

28/10/1997

Về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép

28/10/1997

 

02

Quyết định

2257/QĐ-UB

02/8/2000

Về việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội

02/8/2000

 

03

Chỉ thị

10/2001/CT-UB

19/6/2001

Về việc thực hiện Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg về Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005

19/6/2001

 

04

Chỉ thị

19/2001/CT-UB

10/12/2001

Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

10/12/2001

 

05

Quyết định

1261/2002/QĐ-UB

01/4/2002

Về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Đội dân phòng

01/4/2002

 

06

Chỉ thị

03/2003/CT-UB

20/01/2003

Về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bến Tre

20/01/2003

 

07

Chỉ thị

10/2005/CT-UB

18/5/2005

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành

28/5/2005

 

08

Quyết định

2855/2005/QĐ-UBND

26/8/2005

Về việc ban hành Quy định điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng và hóa chất dễ cháy, nổ, độc trên địa bàn tỉnh Bến Tre

10/9/2005

 

09

Chỉ thị

23/2005/CT-UBND

14/9/2005

Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng không nhân dân

24/9/2005

 

10

Quyết định

72/2006/QĐ-UBND

06/01/2006

Về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng

16/01/2006

 

11

Chỉ thị

14/2006/CT-UBND

10/7/2006

Về việc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng

20/7/2007

 

12

Quyết định

2354/2006/QĐ-UBND

16/11/2006

Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Bến Tre thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

26/11/2006

 

13

Chỉ thị

23/2007/CT-UBND

07/8/2007

Về việc tổ chức triển khai, thi hành Luật Cư trú

17/8/2007

 

14

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

01/02/2010

Ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

11/02/2010

 

15

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND

12/02/2010

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

12/02/2010

 

16

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND

19/10/2010

Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

29/10/2010

 

17

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

22/10/2010

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển

01/11/2010

 

18

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND

23/8/2011

Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

03/9/2011

 

19

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

31/5/2012

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

10/6/2012

 

20

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND

19/12/2012

Ban hành Quy định tiêu chí công nhận ấp, khu phố; xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bến Tre

29/12/2012

 

X. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

01

Chỉ thị

05/2003/CT-UB

01/4/2003

Về việc thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy

01/4/2003

 

02

Quyết định

4780/2004/QĐ-UB

08/12/2004

Về việc Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên các tuyến đường huyện và tuyến đường giao thông nông thôn

07/01/2005

 

03

Quyết định

3578/2005/QĐ-UBND

19/10/2005

Về việc ban hành Bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

29/10/2005

 

04

Quyết định

343/2006/QĐ-UBND

25/01/2006

Ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè

04/02/2006

 

05

Quyết định

967/2006/QĐ-UB

03/4/2006

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xin cấp phép thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác

13/4/2006

 

06

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND

27/8/2010

Ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe máy kéo nhỏ để vận chuyển hành khách, hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

06/9/2010

 

07

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

06/02/2013

Về việc tăng cường quản lý, duy tu và bảo dưỡng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

16/02/2013

 

08

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND

03/12/2013

Về việc quy định ký hiệu các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre

13/12/2013

 

09

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND

03/12/2013

Về việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

13/12/2013

 

10

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND

24/12/2013

Về việc tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các hệ thống đường địa phương

03/01/2014

 

XI. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

01

Quyết định

850/QĐ-UB

02/6/1998

Về việc ban hành Quy định tạm thời về các điều kiện xây dựng lò mổ gia súc tập trung

02/6/1998

 

02

Chỉ thị

10/2003/CT-UB

09/6/2003

Về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch

09/6/2003

 

03

Quyết định

3631/2003/QĐ-UB

15/12/2003

Về việc ban hành Quy định về lộ giới và chỉ giới xây dựng công trình trên các tuyến đường thuộc đô thị thị xã Bến Tre

15/12/2003

 

04

Quyết định

3823/2004/QĐ-UB

06/10/2004

Về việc ban hành Quy định xây dựng nhà ở của nhân dân tại vị trí góc giao lộ trên các tuyến đường thuộc khu vực đô thị thị xã Bến Tre

06/10/2004

 

05

Quyết định

3697/2005/QĐ-UBND

26/10/2005

Ban hành Quy định về việc xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án khu tái định cư Ao Sen - Chợ Chùa, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre

05/11/2005

 

06

Quyết định

3698/2005/QĐ-UBND

26/10/2005

Về việc ban hành Quy định xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án chợ Khu vực và Khu tái định cư Phường 7, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

04/11/2005

 

07

Chỉ thị

30/2005/CT-UBND

22/12/2005

Về việc tăng cường công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế - tổng dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

01/01/2006

 

08

Quyết định

498/2006/QĐ-UBND

20/02/2006

Về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép

01/3/2006

 

09

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND

07/8/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

17/8/2007

 

10

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

17/7/2008

Về việc ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre

27/7/2008

 

11

Quyết định

2440/2008/QĐ-UBND

12/12/2008

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi cá da trơn tỉnh Bến Tre đến năm 2020

22/12/2008

 

12

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

01/02/2010

Ban hành Quy định bố trí, chỉnh sửa mở lối vào cho các công trình dọc hai bên tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh

16/02/2010

 

13

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

29/8/2011

Sửa đổi Điều 2 Quy định về việc xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc Dự án chợ Khu vực và Khu tái định cư Phường 7, thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 3698/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

08/9/2011

 

14

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND

29/9/2011

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ tỉnh Bến Tre

09/10/2011

 

15

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND

09/11/2012

Sửa đổi Điều 2 Quy định về việc xây dựng kiến trúc công trình nhà ở thuộc dự án khu tái định cư Ao Sen - Chợ Chùa, phường Phú Khương (nay là phường Phú Tân), thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre), tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 3697/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

19/11/2012

 

16

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

08/4/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

18/4/2013

 

17

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND

09/10/2013

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

19/10/2013

 

18

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND

28/11/2013

Về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

08/12/2013

 

19

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND

23/12/2013

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre

02/01/2013