Quyết định 1730/2003/QĐ-UB

Quyết định 1730/2003/QĐ-UB quy định mức tiền lương, tiền công tối đa trong tính thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện thuế theo phương pháp khấu trừ thuế do tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 1730/2003/QĐ-UB tiền lương tối đa tính thuế thu nhập doanh nghiệp Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1730/2003/QĐ-UB tiền lương tối đa tính thuế thu nhập doanh nghiệp Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1730/2003/QĐ-UB

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG TỐI ĐA TRONG TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH THỰC HIỆN THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 10-5-1997;

- Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13-5-1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04-8-2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13-5-1998; Thông tư số 26/2001/NĐ-CP30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 02-02-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các Nghị định trên;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế và Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 326/CV-LĐTBXH-CT ngày 21-5-2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay tạm thời quy định mức tiền lương, tiền công tối đa là: 700.000 đồng/người/tháng (bảy trăm ngàn đồng) để đưa vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lao động tham gia trong các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nếu không hội đủ điều kiện sau:

- Chấp hành đúng và đầy đủ chế độ ghi sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ do Bộ Tài chính quy định.

- Thực hiện đầy đủ việc ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động.

- Thực hiện việc chấm công và sổ lương hàng tháng cho người lao động.

Mức tiền lương, tiền công nói trên áp dụng cho tất cả các ngành nghề, không phân biệt lao động nặng nhọc, độc hại... đồng thời khi tính tiền lương, tiền công còn phải căn cứ vào trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, thâm niên làm việc của người lao động.

Điều 2: Giao Cục Thuế cùng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy chế quản lý lao động và việc áp dụng mức tiền lương, tiền công cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ để đưa vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1160/2001/QĐ-UB ngày 13-3-2001 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2003./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Ngữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1730/2003/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1730/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/06/2003
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1730/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1730/2003/QĐ-UB tiền lương tối đa tính thuế thu nhập doanh nghiệp Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1730/2003/QĐ-UB tiền lương tối đa tính thuế thu nhập doanh nghiệp Bến Tre
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1730/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Trần Công Ngữ
Ngày ban hành 24/06/2003
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1730/2003/QĐ-UB tiền lương tối đa tính thuế thu nhập doanh nghiệp Bến Tre

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1730/2003/QĐ-UB tiền lương tối đa tính thuế thu nhập doanh nghiệp Bến Tre