Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về công tác lập, giao kế hoạch thu, chi và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND lập giao kế hoạch thu chi quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND lập giao dự toán quyết toán chi Quỹ Bảo trì đường bộ Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2014/QĐ-UBND lập giao kế hoạch thu chi quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP, GIAO KẾ HOẠCH THU, CHI VÀ QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Quy định mức thu phí và tỷ lệ (%) phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô được để lại cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 702/TTr-STC ngày 02 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về công tác lập, giao kế hoạch thu, chi và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TC, GTVT, Tư pháp;
- Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- CVP, PCVPTH;
- CV: NCTH;
- Lưu VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP, GIAO KẾ HOẠCH THU, CHI VÀ QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0 8 /2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc lập, giao kế hoạch thu, chi; lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Về lập, giao kế hoạch thu Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ:

1. Hằng năm UBND các xã, phường, thị trấn (Sau đây gọi chung là cấp xã) căn cứ các văn bản quy định hiện hành về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, lập kế hoạch thu phí cho năm sau kèm theo thuyết minh cơ sở tính toán chi tiết. Trong đó, xác định phần trích để lại cho đơn vị trực tiếp tổ chức thu phí, phần nộp về Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, gửi UBND các huyện, thành, thị (Sau đây gọi chung là cấp huyện) trước ngày 20/7. UBND cấp huyện thực hiện tổng hợp kế hoạch thu phí của địa phương, gửi Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh trước ngày 30 tháng 7.

2. Căn cứ kế hoạch thu của các huyện, thành, thị, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh tổng hợp kế hoạch thu; xác định phần trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định, phần còn lại để chi quản lý bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh trước ngày 30 tháng 11.

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh thông báo và giao kế hoạch thu phí cho các huyện, thành, thị; đồng thời gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

4. Căn cứ kế hoạch được giao, UBND cấp huyện thông báo kế hoạch thu phí của năm sau cho cấp xã trước ngày 15 tháng 12. Căn cứ kế hoạch được giao, UBND cấp xã tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện thu phí theo quy định.

Điều 4. Về công tác lập, giao kế hoạch chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ:

1. Lập kế hoạch chi:

Hằng năm, căn cứ hiện trạng các công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh, các định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá theo quy định hiện hành; Sở Giao thông Vận tải lập kế hoạch về nhu cầu chi quản lý, bảo trì đường bộ đối với các tuyến đường do tỉnh quản lý. UBND cấp huyện lập kế hoạch về nhu cầu chi quản lý, bảo trì các tuyến đường do cấp huyện và cấp xã quản lý, cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị, gửi Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 7.

Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh lập kế hoạch chi hoạt động của Văn phòng Quỹ và tổng hợp kế hoạch chi theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải, gửi Hội đồng quản lý Quỹ và Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 7 để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30 tháng 11.

2. Phân bổ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh:

2.1. Nguồn dự phòng Quỹ:

- Nguồn dự phòng Quỹ được trích lập bằng 10% tổng số nguồn Quỹ thu được hàng năm (Không bao gồm nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho tỉnh).

- Nguồn dự phòng được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ: Sửa chữa đột xuất, xử lý các điểm đen để đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục hư hại do thiên tại, lụt bão… và các trường hợp đột xuất, cấp thiết khác do Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Nguồn dự phòng trong năm không sử dụng hết, được chuyển sang năm sau sử dụng theo quy định.

2.2. Phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý và bảo trì đường bộ theo quy định (từ nguồn còn lại 90%):

Căn cứ định mức duy tu sửa chữa đường bộ theo quy định hiện hành, thực trạng đường bộ theo phân cấp quản lý và định hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; Hội đồng quản lý Quỹ xem xét bố trí kinh phí theo nguyên tắc sau:

- Đảm bảo kinh phí chi hoạt động của Văn phòng Quỹ. Chi đảm bảo hoạt động cho các Trạm kiểm tra tải trọng xe. Chi bổ sung kinh phí thiếu hụt đối với hoạt động của các bến phà, cầu phao trong trường hợp số thu không đủ bù đắp chi hoạt động và các khoản chi khác liên quan đến công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định;

- Số còn lại, thực hiện chi cho công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ (Bao gồm sửa chữa lớn và sửa chữa vừa). Tỷ lệ phân bổ cho các tuyến đường thuộc tỉnh quản lý 65%; các tuyến đường cấp huyện và cấp xã quản lý 35%.

Tỷ lệ phân bổ kinh phí bảo trì đường bộ cho cấp huyện dựa trên số ki-lô-mét (Km) đường cấp huyện và cấp xã quản lý; kết quả thu phí sử dụng đường bộ và hệ số khó khăn về nguồn thu của đơn vị. Hội đồng quản lý Quỹ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hàng năm.

3. Giao kế hoạch chi:

- Căn cứ kế hoạch chi được UBND tỉnh phê duyệt, Hội đồng quản lý Quỹ thông báo kế hoạch chi cụ thể cho các đơn vị (Kế hoạch chi, chuyển vốn thực hiện theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012).

- Căn cứ kế hoạch được giao, các đơn vị thực hiện đấu thầu, đặt hàng bảo trì, quản lý công trình đường bộ theo quy định. Riêng đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư như sửa chữa định kỳ công trình đường bộ và các nhiệm vụ chi khác có tính chất đầu tư, thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư của Nhà nước hiện hành.

Điều 5. Quyết toán thu, chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ:

1. Công tác quyết toán thu: Các đơn vị thu phí sử dụng đường bộ (UBND cấp xã) lập quyết toán thu phí Năm theo mẫu đính kèm Quy định này, gửi UBND cấp huyện trước ngày 31/01; UBND cấp huyện tổng hợp gửi Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh trước ngày 28/02 năm sau.

2. Công tác quyết toán chi: Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ lập báo cáo quyết toán việc sử dụng kinh phí theo mẫu biểu đính kèm Quy định này và yêu cầu quyết toán chi ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, gửi Văn phòng Quỹ trước ngày 28/02 năm sau; (Báo cáo quyết toán kèm theo báo cáo danh mục công trình đã được giao kế hoạch trong năm đề nghị quyết toán theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012).

3. Nội dung xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm:

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán Năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp, cụ thể như sau:

- Cơ quan tài chính cùng cấp xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi Năm theo phân cấp và tổng hợp gửi Hội đồng quản lý Quỹ trước ngày 31/5 năm sau.

- Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư, Sở Tài chính và các phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm tra quyết toán theo quy trình quản lý vốn đầu tư hiện hành.

- Trường hợp quyết toán công trình hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có chênh lệch so với tổng giá trị công trình đã quyết toán các năm, thì phần chênh lệch sẽ được điều chỉnh vào báo cáo quyết toán của đơn vị năm phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xét duyệt quyết toán năm của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ, gửi Hội đồng quản lý Quỹ trước ngày 31/5 năm sau.

- Văn phòng Quỹ có trách nhiệm tổng hợp quyết toán thu, chi của Quỹ, trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/6 năm sau.

4. Kết thúc năm, nguồn kinh phí của Quỹ còn dư được chuyển sang năm sau để chi cho công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ của tỉnh theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này;

2. Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về lập, giao kế hoạch; quyết toán thu, chi và phân bổ quy bảo trì đường bộ tỉnh theo quy định này.

3. Các nội dung khác có liên quan không quy định trong Quy định này, thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ và các văn bản pháp luật hiện hành.

4. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị có vướng mắc, phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

 

Mã chương: ……………….

Đơn vị báo cáo: …………………..

 

Mẫu số 01
(Kèm theo QĐ số 08/2014/QĐ-UBND  ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)

 

BÁO CÁO THU QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG
NĂM …………….

Đơn vị tính: đồng

TT

Chỉ tiêu

KH thu

Quyết toán năm

So sánh

Số tuyệt đối
tăng (+)
giảm (-)

Tỷ lệ (%)

A

B

1

2

3 = 2-1

4 = 2/1

1

Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang

 

 

 

 

2

Thu trong năm

 

 

 

 

2.1

Phí sử dụng đường bộ

 

 

 

 

2.2

Phí qua phà

 

 

 

 

2.3

Thu khác

 

 

 

 

3

Chi trong năm

 

 

 

 

3.1

Phí sử dụng đường bộ

 

 

 

 

3.2

Phí qua phà

 

 

 

 

3.2

Chi khác

 

 

 

 

4

Chênh lệch thu lớn hơn chi (1+2-3)

 

 

 

 

5

Nộp ngân sách nhà nước

 

 

 

 

5.1

Phí sử dụng đường bộ

 

 

 

 

5.2

Phí qua phà

 

 

 

 

5.3

Từ nguồn thu khác

 

 

 

 

6

Nộp quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

6.1

Phí sử dụng đường bộ

 

 

 

 

6.2

Từ nguồn thu khác

 

 

 

 

7

Bổ sung nguồn kinh phí

 

 

 

 

7.1

Phí để lại chi cho tổ chức thu phí sử dụng đường bộ

 

 

 

 

7.2

Từ nguồn thu khác

 

 

 

 

8

Trích lập các quỹ ( nếu có)

 

 

 

 

8.1

Quỹ khen thưởng

 

 

 

 

8.2

Quỹ phúc lợi

 

 

 

 

8.3

Quỹ ổn định thu nhập

 

 

 

 

8.4

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

 

 

 

 

9

Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối năm (9 = 4-5-6-7-8)

 

 

 

 

Ngày… tháng… năm 20......

Lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

 

Mã chương: ……………….

Đơn vị báo cáo: …………………..

Mã chương: 421

QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ

 

Mẫu số 02a
(Kèm theo QĐ số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)

 

QUYẾT TOÁN CHI QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
NĂM ……………

PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:

Đơn vị tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng số

Loại - Khoản

Loại - Khoản

Loại - Khoản

1

I. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

 

 

 

 

2

1. Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

3

a/ Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

4

- Kinh phí đã nhận

 

 

 

 

5

- Dự toán còn dư ở Kho bạc

 

 

 

 

6

b/ Phí, lệ phí để lại

 

 

 

 

7

c/ Viện trợ

 

 

 

 

8

d/ Vay nợ

 

 

 

 

9

2/ Nguồn khác

 

 

 

 

10

II. Kế hoạch chi được giao trong năm

 

 

 

 

11

1. Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

12

a/ Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

13

b/ Phí, lệ phí để lại

 

 

 

 

14

c/ Viện trợ

 

 

 

 

15

d/ Vay nợ

 

 

 

 

16

2. Nguồn khác

 

 

 

 

17

II. Tổng số được sử dụng trong năm

 

 

 

 

18

1. Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

19

a/ Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP (3+12-53.2)

 

 

 

 

20

b/ Phí, lệ phí để lại (6+13)

 

 

 

 

21

c/ Viện trợ (7+14)

 

 

 

 

22

d/ Vay nợ (8+15)

 

 

 

 

23

2. Nguồn khác (9+16)

 

 

 

 

24

IV. Kinh phí thực nhận trong năm

 

 

 

 

25

1. Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

26

a/ Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

27

b/ Phí, lệ phí để lại

 

 

 

 

28

c/ Viện trợ

 

 

 

 

29

d/ Vay nợ

 

 

 

 

30

2. Nguồn khác

 

 

 

 

31

V. Kinh phí quyết toán

 

 

 

 

32

1. Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

33

a/ Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

34

b/ Phí, lệ phí để lại

 

 

 

 

35

c/ Viện trợ

 

 

 

 

36

d/ Vay nợ

 

 

 

 

37

2. Nguồn khác

 

 

 

 

38

VI. Kinh phí giảm trong năm (39+46+53)

 

 

 

 

39

1. Đã nộp Quỹ BTĐB ĐP:

 

 

 

 

40

1.1/ Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

41

a/ Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

42

b/ Phí, lệ phí để lại

 

 

 

 

43

c/ Viện trợ

 

 

 

 

44

d/ Vay nợ

 

 

 

 

45

1.2/ Nguồn khác

 

 

 

 

46

2. Còn phải nộp Quỹ BTĐB ĐP

 

 

 

 

47

2.1./ Nguồn quỹ bảo trì ĐBĐP

 

 

 

 

48

a/ Nguồn quỹ bảo trì ĐBĐP (4+26-33-41-57)

 

 

 

 

49

b/ Phí, lệ phí để lại (6+27-34-42-59)

 

 

 

 

50

c/ Viện trợ (7+28-35-43-60)

 

 

 

 

51

d/ Vay nợ (8+29-36-44-61)

 

 

 

 

52

2.2/ Nguồn khác (9+30-37-45-62)

 

 

 

 

53

3. Nộp trả Quỹ BTĐB ĐP

 

 

 

 

53.1

3.1/ Nộp do hết nhiệm vụ chi

 

 

 

 

53.2

3.2/ Nộp vì lý do khác

 

 

 

 

54

VII. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau

 

 

 

 

55

1.Nguồn Quỹ BTĐB ĐP:

 

 

 

 

56

a/ Nguồn quỹ bảo trì đường bộ ĐP

 

 

 

 

57

- Kinh phí đã nhận

 

 

 

 

58

- Dự toán còn dư ở Kho bạc

 

 

 

 

59

b/ Phí, lệ phí để lại

 

 

 

 

60

c/ Viện trợ

 

 

 

 

61

d/ Vay nợ

 

 

 

 

62

2. Nguồn khác

 

 

 

 

Ngày… tháng… năm 20......

Lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

 

Mã chương: ……………….

Đơn vị báo cáo: …………………..

Mã chương: 421

QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ

 

Mẫu số 02b
(Kèm theo QĐ số 08/2014/QĐ-UBND  ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ)

PHẦN II - KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị tính: đồng

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Nội dung chi

Tổng cộng

Nguồn quỹ BTĐB ĐP

Nguồn khác

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

I.Kinh phí quyết toán năm nay

 

 

 

220

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………

 

 

 

 

 

6900

 

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ ………

 

 

 

 

 

 

6922

Đường sá, cầu cống, bến cảng, sân bay……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KP năm trước chưa QT, QT năm nay

 

 

 

220

223

6900

 

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ ………

 

 

 

 

 

 

6922

Đường sá, cầu cống, bến cảng, sân bay……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

Ngày… tháng… năm 20......

Lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực09/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND lập giao kế hoạch thu chi quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2014/QĐ-UBND lập giao kế hoạch thu chi quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Đình Cúc
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực09/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2014/QĐ-UBND lập giao kế hoạch thu chi quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2014/QĐ-UBND lập giao kế hoạch thu chi quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ Phú Thọ