Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định 417/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 417/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Hội đồng nhân dân Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 98/STP-VBQPPL ngày 26/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 04 danh mục sau:

1. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 34 văn bản (trong đó: 03 Nghị quyết; 30 Quyết định; 01 Chỉ thị);

2. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 09 văn bản (trong đó: 04 Nghị quyết; 05 Quyết định);

3. Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 334 văn bản (trong đó: 121 Nghị quyết; 209 Quyết định; 04 Chỉ thị);

4. Danh mục văn bản QPPL cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, gồm 42 văn bản (trong đó: 10 Nghị quyết; 31 Quyết định; 01 Chỉ thị).

Điều 2.

1. Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 được đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ.

2. Danh mục văn bản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định này được đăng tải trên Công báo tỉnh Phú Thọ.

3. Các sở, ban, ngành tiến hành đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 do đơn vị mình tham mưu giúp UBND tỉnh rà soát, công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Đề xuất việc bổ sung các văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo quy định.

4. Sở Tư pháp đề xuất phát hành Tập hệ thống hóa văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 còn hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH; VPCP;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- Cổng GTĐT, Công báo tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- NCTH;
- Lưu: VT, NC1 (120 b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Công Thủy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số: 417/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên loại

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VC TÀI CHÍNH (Gồm 17 văn bản: 03 Nghị quyết; 14 Quyết định)

1

Nghị quyết

165/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về việc quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chng minh nhân dân và lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Thực hiện theo Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016

01/01/2017

2

Nghị quyết

213/2010/NQ-HĐNĐ ngày 12/7/2010

Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

11/11/2018

3

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Htrợ kinh phí chi trả lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn

Thực hiện theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

01/08/2018

4

Quyết định

2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

Về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2018

30/7/2018

5

Quyết định

2729/2010/QĐ-UBND; ngày 01/09/2010

Về việc quy định tỷ lệ phân bổ chi hoạt động, bồi dưỡng, mua sắm trang thiết bị đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

01/08/2018

6

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013

Về việc ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND đã bãi bỏ Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND. Do đó không còn Quỹ An ninh quốc phòng

01/01/2018

7

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết s 12/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

01/01/2019

8

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014

Ban hành quy định một số nội dung về công tác lập, giao kế hoạch thu, chi và quyết toán Quỹ bo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

14/4/2018

9

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018

15/01/2019

10

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 18/3/2015

Về việc sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 của quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND đã bãi bỏ Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND. Do đó không còn Quỹ An ninh quốc phòng

01/01/2018

11

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý tại Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018

15/01/2019

12

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017

Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

23/12/2018

13

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

29/01/2018

14

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

01/01/2019

15

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

29/12/2018

16

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

Về việc bãi bQuyết định số 2429/2010/QĐ-UBNB ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018;

22/10/2018

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

17

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 hết hiệu lực, được thay bằng Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017

08/01/2017

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VN TẢI (Gồm 03 văn bản: 03 Quyết định)

18

Quyết định

1455/2003/QĐ-UB ngày 20/5/2003

Về một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Việt Trì

Căn cứ pháp lý và nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

01/07/2009

19

Quyết đnh

3381/2004/QĐ-CT ngày 04/11/2004

Quy định mt số điểm tạm thời cho phép sử dụng một phần vỉa hè đường của thành phố Việt Trì

Căn cứ pháp lý và nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

01/07/2009

20

Quyết định

1494/2005/QĐ-UB ngày 08/6/2005

Phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải đường bộ, đường sông tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005-2020

Thực hiện theo Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011

20/10/2011

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (Gồm 02 văn bản: 02 Quyết định)

21

Quyết định

614/2006/QĐ-UBND ngày 06/3/2006

Về việc ban hành quy định cụ thể một số điểm về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh, môi trường trong xây dựng công trình tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo quy định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD

01/07/2015

22

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Về việc ban hành quy định cụ thể một số điểm về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Luật Xây dựng 2014

01/01/2015

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

23

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013

Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

01/01/2019

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

24

Quyết định

3883/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009

Về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 03/5/2017

03/05/2017

VII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Gồm 02 văn bản: 01 Quyết định; 01 Chỉ thị)

25

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

Ban hành quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung văn bản không phù hợp với Nghị định số 72/2015/NĐ-CP

22/10/2015

26

Chỉ thị

16/2009/CT-UBND ngày 23/9/2009

Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hết thời gian thực hiện

01/01/2011

VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

27

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

Quy định tiêu chí học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

18/12/2016

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

28

Quyết định

2348/2002/QĐ-UB

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quyết định số 773/QĐ-UB ngày 7/6/1997 của UBND tỉnh Phú Thọ để thực hiện Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở

Hết đối tượng hỗ trợ

01/01/2018

X. LĨNH VỰC NỘI VỤ (Gồm 05 văn bản: 05 Quyết định)

29

Quyết định

1110/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục bảo vệ thực vật

Thực hiện theo TTLT số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015

11/05/2015

30

Quyết định

1861/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh

27/7/2017

31

Quyết định

3632/2008/QĐ-UBND ngày 04/12/2008

Về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, thành, thị

Thực hiện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

20/6/2014

32

Quyết định

2958/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2019

Việc ban hành quy chế đánh giá/phân loại cán bộ công chc hàng năm

Thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

01/08/2015

33

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Về thực hiện chế độ một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

21/6/2018

XI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

34

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019

03/10/2019

Tổng số: 34 văn bản (Gầm: 03 Nghị quyết; 30 Quyết định; 01 Chỉ thị)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số: 417/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (Gồm 04 văn bản: 04 Nghị quyết)

1

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 quy định mức tiền ăn đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và mức tiền ăn, bồi dưỡng cho các thành viên tham gia tổ chức giải thi đấu thể thao của tỉnh Phú Thọ

Điều 1

Thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

23/12/2018

2

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 Về việc Quy định mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Khoản 1 Điều 1

Thực hiện theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

24/12/2017

3

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Điểm I, II Khoản A Điều 1 Điểm I, II Khoản B Điều 1 Điểm I, II Khoản C Điều 1

Thực hiện theo Nghị quyết s 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 và Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

23/12/2018

4

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020

Tiết 2, điểm 2.1, Khoản 2 Điều 1

Thực hiện theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

23/12/2018

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

5

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 Ban hành quy định cụ thể một số nội dung vbồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Điều 4

Thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017

13/7/2017

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

6

Quyết định

1024/2006/QĐ-UBND ngày 11/4/2006 Về việc ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Mục IV quy định áp dụng cho tng loại đô thị là Thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ

Thực hiện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017

30/4/2017

IV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (gồm 03 văn bản: 03 Quyết định)

7

Quyết định

3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 về việc ban hành Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

Khoản 6, Khoản 3, điểm a Khoản 10 Mục II Phần thứ 2.

Thực hiện theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018

11/06/2018

8

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 về việc sửa đổi khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ

Điều 1

Thực hiện theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018

11/06/2018

9

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 về việc điều chỉnh mức thưởng Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ

Điều 1

Thực hiện theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018

11/06/2018

Tổng số: 09 văn bản ( Gồm: 04 Nghị quyết; 05 Quyết định)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số: 417/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC K HOẠCH VÀ ĐU TƯ (Gồm 24 văn bản: 15 Nghị quyết; 09 Quyết định)

1

Nghị quyết

97/2007/NQ-HĐND ngày 31/5/2007

Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

10/06/2007

 

2

Nghị quyết

142/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

02/08/2008

 

3

Nghị quyết

168/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về việc quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ

26/12/2008

 

4

Nghị quyết

180/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

Về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/08/2009

 

5

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012

Về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

27/12/2012

 

6

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

23/12/2013

 

7

Nghị quyết

41/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

22/12/2011

 

8

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

25/12/2014

 

9

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Phú Thọ theo Luật Đầu tư công

20/7/2015

 

10

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND Ngày 14/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

24/12/2015

 

11

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Phân bchi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

24/12/2017

 

12

Nghị quyết

18/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

24/12/2017

 

13

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

Quy định chi tiết một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/08/2018

 

14

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

01/01/2019

 

15

Nghị quyết

16/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019

01/01/2019

 

16

Quyết định

2277/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

22/08/2008

 

17

Quyết định

129/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ

25/01/2009

 

18

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

08/01/2012

 

19

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012

Hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

22/01/2012

 

20

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 13/11/2012

Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030

23/11/2012

 

21

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

Quyết định phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành thị thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.

05/03/2013

 

22

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

Ban hành quy định thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

20/11/2014

 

23

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

09/07/2016

 

24

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

Về việc ban hành quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đô thị đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

30/10/2016

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (Gồm 80 văn bản: 40 Nghị quyết; 40 Quyết định)

25

Nghị quyết

68/2004/NQ-HĐND-KXV ngày 13/01/2004

Về quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND các cấp

13/01/2004

 

26

Nghị quyết

214/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

22/07/2010

 

27

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Quy định mức tiền ăn đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và mức tiền ăn, bồi dưỡng cho các thành viên tham gia tổ chức giải thi đấu thể thao của tỉnh Phú Thọ

05/08/2012

 

28

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

05/08/2012

 

29

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

24/12/2012

 

30

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

24/12/2012

 

31

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh

24/12/2012

 

32

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013

Quy định nội dung, mức chi cho công tác cải cách thủ tục hành chính nhà nước và kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Phú Thọ

25/07/2013

 

33

Nghị quyết

05/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013

Về việc kết quả giám sát việc thu, quản lý, sử dụng một số loại quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện và một số khoản huy động của các tổ chức, nhân dân đóng góp hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/07/2013

 

34

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương 2011

23/12/2013

 

35

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương 2012

23/12/2013

 

36

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác ph biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/08/2014

 

37

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

26/07/2014

 

38

Nghị quyết

10/2014/NQ-HĐND 15/12/2014

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

25/12/2014

 

39

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

Về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước

20/7/2015

 

40

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

24/12/2015

 

41

Nghị quyết

06/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc quy định mức thu một số loại phí và lệ phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

18/12/2016

 

42

Nghị quyết

08/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016-2021

18/12/2016

 

43

Nghị quyết

09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

18/12/2016

 

44

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020

18/12/2016

 

45

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá tài sản quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/08/2017

 

46

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức trích trên tổng số tiền đã thực nộp ngân sách nhà nước đối với thanh tra tỉnh; thanh tra các Sở, các huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ

01/08/2017

 

47

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

01/08/2017

 

48

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/08/2017

 

49

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức thu phí, tỷ lệ phn trăm đlại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/08/2017

 

50

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ

01/08/2017

 

51

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

01/08/2017

 

52

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) đlại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/08/2017

 

53

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/2018

 

54

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

01/01/2018

 

55

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Bãi bỏ Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND-KXV ngày 03 tháng 7 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lập quỹ Quốc phòng - An ninh và Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung đối tượng, mức đóng góp quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/2018

 

56

Nghị quyết

14/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Quy định mức chi đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/2018

 

57

Nghị quyết

15/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm và mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/2018

 

58

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

Quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/08/2018

 

59

Nghị quyết

04/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

Ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

01/08/2018

 

60

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Quy định các mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

 

61

Nghị quyết

11/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Phú Thọ

01/01/2019

 

62

Nghị quyết

12/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020

01/01/2019

 

63

Nghị quyết

13/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

01/01/2019

 

64

Nghị quyết

14/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND tỉnh Phú Thọ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020

01/01/2019

 

65

Quyết định

1379/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003

Về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

14/05/2003

 

66

Quyết định

1936/2003/QĐ-UBND ngày 01/7/2003

Quy định chế độ sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động

11/07/2003

 

67

Quyết định

3170/2003/QĐ-UBND ngày 24/9/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng sử dụng điện thoại di động

09/10/2003

 

68

Quyết định

2427/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

20/8/2010

 

69

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012

Về việc quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/06/2012

 

70

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/08/2013

 

71

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô và bằng đường sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

30/11/2014

 

72

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tầu thuyền vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

18/5/2015

 

73

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

18/5/2015

 

74

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015

Về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và trường Cao đẳng y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước

20/7/2015

 

75

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015

Về việc quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

01/08/2015

 

76

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015

Về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

01/08/2015

 

77

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016

Ban hành quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

28/01/2016

 

78

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016

Ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và quy ước tài sản cố định đặc biệt trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

12/02/2016

 

79

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

23/6/2016

 

80

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 01/7/2016

Sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

11/07/2016

 

81

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016

Về việc duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước Đoan Hùng

29/7/2016

 

82

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất để trồng lúa, chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

29/10/2016

 

83

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

Quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020

01/01/2017

 

84

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

Về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đn Hùng

25/01/2017

 

85

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017

Về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

20/02/2017

 

86

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017

Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

20/02/2017

 

87

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017

Về việc quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

20/02/2017

 

88

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

20/02/2017

 

89

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017

Ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu Công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

01/05/2017

 

90

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017

Về việc Quy định giá sản phẩm công ích dịch vụ môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

01/05/2017

 

91

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017

Về việc Quy định đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt cho Công ty Cổ phần xử lý chất thải Phú Thọ

01/05/2017

 

92

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Phú Thọ

03/11/2017

 

93

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/12/2017

 

94

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

01/01/2018

 

95

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020 quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ

01/01/2018

 

96

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017

Ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/2018

 

97

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

Ban hành quy định một số nội dung về công tác lập, giao dự toán và quyết toán chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Thọ

14/4/2018

 

98

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ

01/11/2018

 

99

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

Quy định một số nội dung chi, mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

20/11/2018

 

100

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2019

01/01/2019

 

101

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020 quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ)

01/01/2019

 

102

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020

01/01/2019

 

103

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/2019

 

104

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ

10/01/2019

 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Gồm 27 văn bản: 11 Nghị quyết; 16 Quyết định)

105

Nghị quyết

171/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ đến năm 2015, định hưng đến 2020

26/12/2008

 

106

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 25/07/2012

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Thọ

05/08/2012

 

107

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Về Bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/12/2014

 

108

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án không khả thi cần đưa ra khỏi các Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ

18/12/2016

 

109

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ

18/12/2016

 

110

Nghị quyết

08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng phòng hộ dưới 20ha thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án chuyển tiếp đã được HĐND tỉnh Phú Thọ thông qua tiếp tục triển khai thực hiện

25/7/2017

 

111

Nghị quyết

20/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Thông qua quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

01/01/2018

 

112

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất đã trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; Danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

01/01/2018

 

113

Nghị quyết

01/2018/NQ-HĐND ngày 20/07/2018

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ

01/08/2018

 

114

Nghị quyết

02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

Thông qua Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thun

01/08/2018

 

115

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha thực hiện trong năm 2019 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

24/12/2018

 

116

Quyết định

3074/2004/QĐ-UBND ngày 6/10/2004

Về quy định quản lý bảo vệ môi trường Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đn Hùng

21/10/2004

 

117

Quyết định

3486/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007

Ban hành Quy chế phối hợp về hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

05/01/2008

 

118

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 2/03/2013

Về việc quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

12/03/2013

 

119

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 15/03/2012

Quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/3/2012

 

120

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 25/2/2014

Ban hành quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

05/03/2014

 

121

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014

Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

20/9/2014

 

122

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014

Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

20/9/2014

 

123

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014

Bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/12/2014

 

124

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015

Về việc sửa đi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

24/9/2015

 

125

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

26/11/2015

 

126

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016

Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê hạ tầng tại khu công nghiệp Thụy Vân, khu công nghiệp Trung Hà và cụm công nghiệp Bạch Hạc

28/01/2016

 

127

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Điều chỉnh bổ sung bảng giá đất 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ

08/01/2017

 

128

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; sửa đổi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh

14/7/2017

 

129

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 09/2/2018

Về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

25/02/2018

 

130

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

Ban hành Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

16/7/2018

 

131

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ

01/01/2019

 

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Gồm 02 văn bản: 01 Nghị quyết; 01 Quyết định)

132

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

Về quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

28/08/2011

 

133

Quyết định

2046/2006/QĐ-UBND ngày 19/7/2006

Ban hành Quy chế phi hp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong lĩnh vực giao thông vận tải

29/7/2006

 

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (Gồm 16 văn bản: 03 Nghị quyết; 13 Quyết định)

134

Nghị quyết

65/2006/NQ-HĐND ngày 17/5/2006

Về việc qui hoạch tổng thể, phát triển hệ thống đô thị điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

27/05/2006

 

135

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

26/07/2014

 

136

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Về thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng năm 2030

01/01/2018

 

137

Quyết định

2112/2003/QĐ-CT ngày 16/7/2003

Về việc duyệt ban hành thiết kế nhà lớp học áp dụng trên địa bàn tỉnh

26/7/2003

 

138

Quyết định

1024/2006/QĐ-UBND ngày 11/4/2006

Về việc ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị

21/4/2006

 

139

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Quy định về giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

06/12/2013

 

140

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành danh mục cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trên đường đô thị thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ

11/01/2015

 

141

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015

Về việc phân cấp cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

29/5/2015

 

142

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến 2030

27/9/2015

 

143

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/06/2017

 

144

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

01/11/2017

 

145

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Về việc phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý đầu tư xây dựng cho UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

06/11/2017

 

146

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

10/01/2018

 

147

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

14/02/2018

 

148

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến 2020, định hướng đến 2030

01/06/2018

 

149

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

Bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến 2020, định hướng đến 2030

01/08/2018

 

VI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (Gồm 17 văn bản: 08 Nghị quyết; 09 Quyết định)

150

Nghquyết

102/2007/NQ-HĐND ngày 31/5/2007

Về Quy hoạch tng thphát triển các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

31/5/2007

 

151

Nghị quyết

154/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008

Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

13/10/2008

 

152

Nghị quyết

197/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

16/12/2009

 

153

Nghị quyết

39/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Nghị quyết về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030

12/12/2011

 

154

Nghị quyết

01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

16/7/2014

 

155

Nghị quyết

07/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí khu, cụm công nghiệp tại Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

16/7/2014

 

156

Nghị quyết

22/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

15/12/2014

 

157

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND Ngày 14/12/2015

Về quy hoạch phát triển điện lực Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (hợp phần 1: quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 KV)

24/12/2015

 

158

Quyết định

2484/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020

11/10/2007

 

159

Quyết định

4801/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

11/01/2010

 

160

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

08/01/2012

 

161

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

05/09/2014

 

162

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

14/5/2016

 

163

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016

Ban hành quy định xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ.

05/06/2016

 

164

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

18/11/2016

 

165

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

Bsung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/4/2017

 

166

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

 

VII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (Gồm 25 văn bản: 10 Nghị quyết; 14 Quyết định; 01 Chỉ thị)

167

Nghị quyết

111/2007/NQ-HĐND ngày 16/07/2006

Về quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

16/7/2006

 

168

Nghị quyết

126/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về quy hoạch tng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020

12/12/2007

 

169

Nghị quyết

196/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

16/12/2009

 

170

Nghị quyết

230/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

Về quy hoạch phòng chống lũ của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

14/12/2010

 

171

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

18/8/2011

 

172

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011

Về việc phê duyệt mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh

28/8/2011

 

173

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

26/7/2014

 

174

Nghị quyết

14/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

25/12/2014

 

175

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

01/01/2016

 

176

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016

Về cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

29/7/2016

 

177

Quyết định

2500/2001/QĐ-UBND ngày 06/08/2001

Ban hành quy định một số điểm trong việc thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh

16/08/2001

 

178

Quyết định

2213/2006/QĐ-UBND ngày 4/8/2006

Ban hành quy định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt

14/8/2006

 

179

Quyết định

1441/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Ban hành quy định về quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

28/6/2007

 

180

Quyết định

439/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020

05/03/2008

 

181

Quyết định

4646/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về việc duyệt quy hoạch phát triển nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

04/01/2010

 

182

Quyết định

4423/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010

Về việc duyệt quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

07/01/2011

 

183

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Về việc ban hành mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh

10/09/2011

 

184

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Về việc duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

10/09/2011

 

185

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

Về việc duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông)

10/06/2013

 

186

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013

Về việc ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng sụt lún đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

06/10/2013

 

187

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014

Về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

23/8/2014

 

188

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

Ban hành về mức khuyến nông cơ sở, mức phân cấp, nguồn chi trả phụ cấp đối với người làm công tác khuyến nông

02/01/2016

 

189

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Ban hành một số quy định trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

23/6/2016

 

190

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Quy định mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

12/12/2016

 

191

Chỉ thị

10/2002/CT-UBND ngày 30/5/2002

Về một số biện pháp ngăn chặn tình trạng săn bắn, buôn bán, vận chuyển và sử dụng động vật hoang dã trái phép

30/5/2002

 

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (Gồm 02 văn bản: 02 Quyết định)

192

Quyết định

1279/2001/QĐ-UB ngày 11/5/2001

Quy định cơ chế tài chính cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

26/5/2001

 

193

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

02/05/2017

 

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Gồm 09 văn bản: 09 Quyết định)

194

Quyết định

277/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009

Ban hành Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Phú Thọ

19/2/2009

 

195

Quyết định

3651/2010/QĐ-UBND ngày 11/11/2010

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và công nghệ

21/11/2010

 

196

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011

Ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng, sản phẩm hàng hóa

09/09/2011

 

197

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012

Phê duyệt chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

08/03/2012

 

198

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ đầu tư đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/01/2013

 

199

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

Về việc ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.

07/09/2015

 

200

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016

Về việc Ban hành quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

28/01/2016

 

201

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016

Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

11/09/2016

 

202

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018

Ban hành quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

12/10/2018

 

X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Gồm 13 văn bản: 02 Nghị quyết; 10 Quyết định; 01 Chỉ thị)

203

Nghị quyết

63/2006/NQ-HĐND ngày 17/5/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

17/5/2006

 

204

Nghị quyết

64/2006/NQ-HĐND ngày 17/5/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

17/5/2006

 

205

Quyết định

144/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

25/1/2008

 

206

Quyết định

4607/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Về việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

02/01/2010

 

207

Quyết định

4587/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Về việc ban hành quy định về quản lý nội dung thông tin của Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

02/01/2010

 

208

Quyết định

3013/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010

Về việc Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Phú Thọ

04/10/2010

 

209

Quyết định

3793/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Về việc ban hành Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

02/12/2010

 

210

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

Về việc sửa đổi khoản 10 Mục II phần thứ hai của Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 3793/2010/QĐ-UBND , ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ

05/06/2012

 

211

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014

Về việc điều chỉnh mức thưởng Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ.

23/5/2014

 

212

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014

Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của đại lý, điểm truy cập Internet công cộng và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

26/10/2014

 

213

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh

04/12/2016

 

214

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018

Sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

10/06/2018

 

215

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND ngày 10/6/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng và hạ tầng kỹ thuật thông tin - truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

10/06/2008

 

XI. LĨNH VỰC VĂN HÓA TH THAO VÀ DU LỊCH (Gồm 07 văn bản: 04 Nghị quyết; 03 Quyết định)

216

Nghị quyết

146/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Về việc đổi, đặt tên đường và ngân hàng tên để sử dụng vào việc đổi, đặt tên đường của thành phố Việt Trì

22/7/2008

 

217

Nghị quyết

179/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009

Nghị quyết về quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

20/4/2009

 

218

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012

Nghị quyết về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030

17/12/2012

 

219

Nghị quyết

16/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố, ngân hàng tên để sử dụng vào việc đặt tên đường, phố của thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

13/12/2013

 

220

Quyết định

143/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008

Quyết định về việc ban hành một số quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/1/2008

 

221

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND 15/5/2017

Về việc phân cấp quản lý và cấp giấy phép kinh doanh Karaoke cho UBND thành phố Việt Trì và UBND Thị xã Phú Thọ

01/06/2017

 

222

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 1/6/2018

Ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

15/06/2018

 

XII. LĨNH VỰC Y TẾ (Gồm 03 văn bản: 03 Nghị quyết)

223

Nghị quyết

153/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008

Về quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ đến 2015 và định hướng đến năm 2020

13/10/2008

 

224

Nghị quyết

31/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012

Về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020

17/12/2012

 

225

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về việc thông qua Đề án thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

20/7/2015

 

XIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (gồm 06 văn bản: 04 Nghị quyết; 02 Quyết định)

226

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

12/12/2011

 

227

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND Ngày 19/7/2016

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

29/7/2016

 

228

Nghị quyết

12/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Phú Th

18/12/2016

 

229

Nghị quyết

07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ năm học 2018-2019

01/08/2018

 

230

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020

08/01/2012

 

231

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

Quy định một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

30/10/2016

 

XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

232

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

21/5/2016

 

XV. LĨNH VỰC NỘI VỤ (Gồm 67 văn bản: 17 Nghị quyết; 50 Quyết định)

233

Nghị quyết

114/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007

Về việc quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

26/7/20017

 

234

Nghị quyết

128/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về việc phân loại hành chính tỉnh Phú Thọ

22/12/2007

 

235

Nghị quyết

134/2008/NQ-HĐND ngày 28/3/2008

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn

28/3/2008

 

236

Nghị quyết

172/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

16/12/2008

 

237

Nghị quyết

186/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

Về tiêu chuẩn chính quyền cơ sở, trong sạch vững mạnh

24/7/2009

 

238

Nghị quyết

201/2009/NQ-HĐND ngày 26/12/2009

Về việc thành lập các phường Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú

26/12/2009

 

239

Nghị quyết

220/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

Về việc công nhận xã La Phù, huyện Thanh Thủy đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

12/07/2010

 

240

Nghị quyết

221/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

Về việc đề nghị thành lập thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

12/07/2010

 

241

Nghị quyết

42/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về việc thông qua đề án công nhận thành phố Việt Trì là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh

12/12/2011

 

242

Nghị quyết

45/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Về phê chuẩn việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập, Tân Sơn

12/12/2011

 

243

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 25/7/2012

Về việc thành lập phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ

25/7/2012

 

244

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 15/7/2013

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư

15/7/2013

 

245

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về việc thông qua đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Phú Thọ vào năm 2016

13/12/2013

 

246

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu vực dân cư; hỗ trợ kinh phí hoạt động các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở khu đặc biệt khó khăn, khu thuộc xã đặc biệt khó khăn và an toàn khu

25/12/2014

 

247

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Chi hội trưởng Hội người cao tuổi ở khu dân cư

25/12/2014

 

248

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND Ngày 20/7/2018

Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

01/08/2018

 

249

Nghị quyết

15/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

01/01/2019

 

250

Quyết định

1522/2005/QĐ-UB ngày 9/6/2005

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

19/6/2005

 

251

Quyết định

3111/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006

Ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Phú Thọ

17/11/2006

 

252

Quyết định

1025/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008

Về việc thành lập Ban Dân tộc

24/4/2008

 

253

Quyết định

4088/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc ban hành Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

11/01/2009

 

254

Quyết định

2381/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009

Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ

30/8/2009

 

255

Quyết định

2639/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, ngành đào tạo, chế độ và quy chế quản lý đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2020

20/9/2009

 

256

Quyết định

2959/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

Về việc ban hành quy định chế độ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ

09/10/2009

 

257

Quyết định

3900/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009

Về việc ban hành quy định về giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định về thực hin kỷ luật, kỷ cương hành chính và các chế tài xử lý

28/11/2009

 

258

Quyết định

2824/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009

Về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ

21/11/2009

 

259

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

27/10/2013

 

260

Quyết định

155/QĐ-UBND ngày 16/01/2014

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ

26/1/2014

 

261

Quyết định

2149/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Phú Thọ

17/9/2015

 

262

Quyết định

2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ

21/9/2015

 

263

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND Ngày 23/12/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

02/01/2016

 

264

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

02/01/2016

 

265

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

07/01/2016

 

266

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 07/03/2016

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

17/3/2016

 

267

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016

Việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương

18/4/2016

 

268

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

02/05/2016

 

269

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Thọ

02/05/2016

 

270

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

Về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

13/6/2016

 

271

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ

27/8/2016

 

272

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

10/01/2017

 

273

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Sa đổi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

10/01/2017

 

274

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

15/5/2017

 

275

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

15/5/2017

 

276

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

06/06/2017

 

277

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Th

24/7/2017

 

278

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

16/9/2017

 

279

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

24/01/2018

 

280

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

01/06/2018

 

281

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

Về việc sửa đổi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29/06/2018

 

282

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

Về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ

29/06/2018

 

283

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

06/09/2018

 

284

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018

Về việc sửa đổi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

07/09/2018

 

285

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

17/9/2018

 

286

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018

Sửa đổi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

07/10/2018

 

287

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018

Sửa đổi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

07/10/2018

 

288

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018

Sửa đổi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ

07/10/2018

 

289

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018

Sửa đổi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

07/10/2018

 

290

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

10/10/2018

 

291

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Hùng Vương

12/10/2018

 

292

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Sửa đổi Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ

01/11/2018

 

293

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Sửa đổi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

01/11/2018

 

294

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

V/v Sửa đổi Quyết định số 2149/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Phú Thọ

01/11/2018

 

295

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

01/11/2018

 

296

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Sửa đổi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Thọ

01/11/2018

 

297

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

Sửa đổi Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Phú Thọ

01/11/2018

 

298

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

Sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

15/11/2018

 

299

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018

Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Phú Thọ

10/12/2018

 

XVI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Gồm 20 văn bản: 02 Nghị quyết; 17 Quyết định; 01 Chỉ thị)

300

Nghị quyết

05/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

18/12/2016

 

301

Nghị quyết

07/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc quy định một số mức chi cụ thể thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

18/12/2016

 

302

Quyết định

940/2008/QĐ-UBND ngày 08/4/2008

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật

18/4/2008

 

303

Quyết định

2651/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 30/6/2008 đã hết hiệu lực pháp luật

25/9/2008

 

304

Quyết định

219/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2008 đã hết hiệu lực pháp luật

10/02/2009

 

305

Quyết định

3437/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 30/6/2009 đã hết hiệu lực pháp luật

31/10/2009

 

306

Quyết định

984/2010/QĐ-UBND ngày 15/4/2010

Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020

25/4/2010

 

307

Quyết định

933/2011/QĐ-UBND ngày 24/03/2011

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

04/04/2011

 

308

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011

Về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2011 đã hết hiệu lực pháp luật

14/8/2011

 

309

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 15/02/2012

Về việc Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2011 đã hết hiệu lực pháp luật

25/2/2012

 

310

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012

Về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2012 đã hết hiệu lực pháp luật

18/8/2012

 

311

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012

Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

07/10/2012

 

312

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

Về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND-UBND tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2012 đã hết hiệu lực pháp luật

16/3/2013

 

313

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng và phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

06/08/2016

 

314

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

11/08/2016

 

315

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

11/08/2016

 

316

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

Bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 về thực hiện hợp đồng công chứng, giao dịch, văn bản về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

05/11/2016

 

317

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

10/01/2017

 

318

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/05/2018

 

319

Chỉ thị

14/1999/CT-UB ngày 22/4/1999

Về việc tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch

22/04/1999

 

XVII. LĨNH VỰC CÔNG AN (Gồm 04 văn bản: 04 Quyết định)

320

Quyết định

2200/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

08/07/2011

 

321

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

20/11/2014

 

322

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

22/9/2016

 

323

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND 13/10/2017

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/10/2017

 

XVIII. CỤC THỐNG KÊ (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

324

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018

Ban hành quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/04/2018

 

XIX. KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐN HÙNG (Gồm 04 văn bản: 01 Nghị quyết; 03 Quyết định)

325

Nghị quyết

11/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về thông qua quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đn Hùng tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

24/12/2015

 

326

Quyết định

547/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007

Ban hành quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại Khu Di tích lịch sử Đn Hùng

23/3/2007

 

327

Quyết định

943/2008/QĐ-UBND ngày 08/4/2008

Ban hành quy định một số điểm về quản lý, hoạt động xây dựng trong Khu Di tích lịch sử Đn Hùng

18/4/2008

 

328

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 10/1/2014

Về việc ban hành quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn công đức tu bổ, xây dựng khu Di tích lịch sử Đền Hùng

20/1/2014

 

XX. VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (Gồm 06 văn bản: 05 Quyết định; 01 Chỉ thị)

329

Quyết định

1537/2010/QĐ-UBND ngày 01/06/2010

Ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Phú Thọ

11/06/2010

 

330

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

16/9/2011

 

331

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015

Về việc ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ

03/08/2015

 

332

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016

Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021

17/10/2016

 

333

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND 05/6/2017

Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

15/6/2017

 

334

Chỉ thị

10/2010/CT-UBND ngày 14/7/2010

Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo

24/07/2010

 

Tổng số 334 văn bản (Gồm: 121 Nghị quyết; 209 Quyết định; 04 Chỉ thị)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số: 417/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử / Tình hình

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (gồm 12 văn bản: 06 Ngh quyết; 06 Quyết đnh)

1

Nghị quyết

142/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012

S Kế hoạch và Đầu tư

2019

2

Nghị quyết

168/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008

Về việc quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và Thị xã Phú Thọ

Ban hành văn bn bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Đầu tư 2014

S Kế hoạch và Đầu tư

2019

3

Nghị quyết

180/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009

Về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Đầu tư 2014

S Kế hoạch và Đầu tư

2019

4

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012

Về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đu tư đi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

S Kế hoạch và Đầu tư

2019

5

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 của HĐND tỉnh về một số chính sách Hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tnh Phú Thọ

Ban hành văn bản bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2019

6

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

Ban hành văn bản mới thay thế

Nghị định 210/2013/NĐ-CP hết hiu lực, được thay thế bằng Nghị định số 57/2018/NĐ-CP

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2019

7

Quyết định

2277/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2019

8

Quyết định

129/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ

Ban hành văn bản bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Đầu tư 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2019

9

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012

Htrợ đầu tư đi vi các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Đầu tư 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2019

10

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

Quyết định phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành thị thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.

Ban hành văn bản mới thay thế

Một số nội dung không phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2019

11

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

Ban hành quy định thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2019

12

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

Về việc ban hành quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đô thị đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành, văn bản sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không còn phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2019

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (gồm 10 văn bản: 04 Nghị quyết; 06 Quyết định)

13

Nghị quyết

68/2004/NQ-HĐND- KXV ngày 13/01/2004

Về quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp; thời hạn phê chun quyết toán ngân sách của HĐND các cấp

Ban hành văn bản bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Nn sách nhà nước năm 2015

Sở Tài chính

2019

14

Nghị quyết

214/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Thực hiện theo Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018

Sở Tài chính

2019

15

Nghị quyết

22/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

TTLT 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 hết hiệu lực được thay thế bằng Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016

Sở Tài chính

2019

16

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Ban hành văn bản mới thay thế

TT số 02/2017/TT-BYT được thay bằng Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018

Sở Tài chính

2019

17

Quyết định

1379/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003

Về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Ban hành văn bản bãi bỏ

TTLT số 02/2002/TTLT-BTC-UBMTTQ hết hiệu lực, được thay thế bng TTLT số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014

Sở Tài chính

2019

18

Quyết định

2427/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Ngày 10/8/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC

Sở Tài chính

2019

19

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012

Vviệc quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đi với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Thông tư số 124/2011/TT-BTC, Thông tư số 34/2013/TT-BTC hết hiệu lực được thay thế bằng Thông tư số 301/2016/TT-BTC

Sở Tài chính

2019

20

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản bãi bỏ

Thực hiện theo Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013

Sở Tài chính

2020

21

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đi với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tầu thuyền vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Thông tư số 124/2011/TT-BTC , Thông tư số 34/2013/TT-BTC hết hiệu lực được thay thế bằng Thông tư số 301/2016/TT-BTC

Sở Tài chính

2019

22

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015

Về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Ban hành văn bản mới thay thế

Ngày 30/11/2018 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư s 39/2018/TT-BYT, có hiệu lực từ 15/01/2019

Sở Tài chính

2019

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (gồm 03 văn bản: 03 Quyết định)

23

Quyết định

3074/2004/QĐ-UBND ngày 6/10/2004

Về quy định quản lý bảo vệ môi trường Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đn Hùng

Ban hành văn bản mới thay thế

Phạm vi bảo vệ môi trường của Khu Di tích đã thay đổi.

Sở Tài nguyên và Môi trường

2019

24

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 25/2/2014

Ban hành quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 hết hiệu lực, được thay thế bng Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

2019

25

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Quy định tỷ lệ quy đi từ slượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Thông tư 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

2019

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (gm 01 văn bản: 01 Quyết định)

26

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Quy định về giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban hành văn bản mới thay thế

Nghị định số 34/2013/NĐ-CP hết hiệu lực, được thay thế bằng Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Sở Xây dựng

2019

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Gồm 01 văn bn: 01 Quyết định)

27

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Ban hành một số quy định trong công tác phòng cháy, chữa cháy rng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Nghị định 09/2016/NĐ-CP hết hiệu lực, được thay thế bằng Nghị định số 156/2018/NĐ-CP .

Sở Nông nghiệp và PTNT

2019

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (gồm 02 văn bản: 02 Quyết định)

28

Quyết định

1279/2001/QĐ-UB ngày 11/5/2001

Quy định cơ chế tài chính cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

Ban hành văn bản sửa đổi, b sung

Công ty Phát triển hạ tầng hiện nay là Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp

Ban quản lý các Khu công nghiệp

2019

29

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản sửa đổi bổ sung

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP , Nghị định số 164/2013/NĐ-CP hết hiệu lực, được thay thế bằng Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

Ban quản lý các Khu công nghiệp

2019

VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Gồm 02 văn bn: 02 Quyết định)

30

Quyết đnh

25/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ đầu tư đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Nghị định 56/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực được thay thế bằng Luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Sở Khoa học và Công nghệ

2020

31

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

Về việc ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Th

Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

Quy định về quy trình xác định nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân đã được thực hiện theo Thông tư số 08/2017/TT-KHCN và Thông tư số 03/2017/TT-KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ

2019

VIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (gồm 02 văn bản: 01 Quyết định; 01 Chỉ thị)

32

Quyết định

144/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Luật  báo chí 1989, 1999 hết hiệu lực; Sở Bưu chính viễn thông nay là Sở Thông tin truyền thông; Trung tâm công nghệ thông tin nay là Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và truyền thông

2019

33

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND ngày 10/6/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển trạm gc điện thoại di động mặt đất công cộng và hạ tầng kỹ thuật thông tin - truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT đã hết hiệu lực, được thay thế bằng TTLT 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016

Sở Thông tin và truyền thông

2019

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

34

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mi thay thế

Ngày 20/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư s124/2018/TT-BTC, quy định thẩm quyền ban hành văn bản thuộc HĐND tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

2019

X. LĨNH VỰC NỘI VỤ (gồm 02 văn bản: 02 Quyết định)

35

Quyết định

3900/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009

Về việc ban hành quy định về giám sát, kiểm tra cán b, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và các chế tài xử lý

Ban hành văn bản bãi bỏ

Đối tượng điều chỉnh theo Pháp lệnh CCBC 2003 không phù hợp

Sở Nội vụ

2019

36

Quyết định

3111/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006

Ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản mới thay thế

Quyết định số 16/2005/QĐ-BVHTT hết hiệu lực, được thay thế bằng Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016

Sở Nội vụ

2019

XI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

37

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012

Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản mới thay thế

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ; 05/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 102/2017/NĐ-CP .

Sở Tư pháp

2019

XII. LĨNH VỰC CÔNG AN (gồm 02 văn bản: 02 Quyết đnh)

38

Quyết định

2200/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của địa phương

Công an tỉnh

2019

39

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung

Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Công an tỉnh

2019

XIII. KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG (gồm 02 văn bản: 02 Quyết định)

40

Quyết định

547/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007

Ban hành quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại Khu Di tích lịch sử Đn Hùng

Ban hành văn bản mới thay thế

Thay đi cơ chế quản lý đối với tiền công đức, tiền đặt lễ tại các đền, chùa thuộc Khu Di tích

Sở Tài chính

2019

41

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 10/1/2014

Về việc ban hành quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn công đc tu bổ, xây dựng Khu Di tích lịch sử Đn Hùng

Ban hành văn bản mới thay thế

Thay đổi cơ chế quản lý đối với tiền công đức, tiền đặt lễ tại các đền, chùa thuộc Khu Di tích

Sở Tài chính

2019

XIV. VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (Gồm 01 văn bản: 01 Quyết định)

42

Quyết định

537/2010/QĐ-UBND ngày 01/06/2010

Ban hành quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử, Công báo tỉnh Phú Thọ

Ban hành bản sửa đổi, bổ sung

Nghị định số 104/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực, thực hiện theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Văn phòng UBND tỉnh

2019

Tổng số 42 văn bản (gồm: 10 Nghị quyết; 31 Quyết định; 01 Chỉ thị)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 417/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu417/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 417/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 417/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Hội đồng nhân dân Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 417/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Hội đồng nhân dân Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu417/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýHoàng Công Thủy
       Ngày ban hành28/02/2019
       Ngày hiệu lực28/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 417/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Hội đồng nhân dân Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 417/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản Hội đồng nhân dân Phú Thọ

           • 28/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực