Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1751/2006/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Phương hướng Thập niên Chất lượng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006-2015”

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạp pháp luật Vĩnh Long 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08 /2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 49/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1751/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Phê duyệt Đề án “Phương hướng Thập niên Chất lượng tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006-2015”.

Lý do: Hết giai đoạn thực hiện được quy định trong văn bản và nội dung văn bản không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc đăng công báo tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với việc bãi bỏ văn bản.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh đưa vào danh mục để công bố theo quy định đối với các văn bản bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL -Bộ Tư pháp;
- TTTU&HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Các Phòng NC; TT Công báo;
- Lưu: VT, 2.20.05.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2017
Ngày hiệu lực05/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạp pháp luật Vĩnh Long 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạp pháp luật Vĩnh Long 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýNguyễn Văn Quang
       Ngày ban hành21/04/2017
       Ngày hiệu lực05/05/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạp pháp luật Vĩnh Long 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạp pháp luật Vĩnh Long 2017

           • 21/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực