Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND đơn giá bán nước sạch nông thôn Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 05/2019/QĐ-UBND giá nước sạch sinh hoạt nông thôn Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2017/QĐ-UBND đơn giá bán nước sạch nông thôn Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2017/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch,

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một s điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô th khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư s 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc Ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 219/TTr-SNN ngày 20/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá bán nước sạch nông thôn (đã bao gm thuế giá tr gia tăng) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ th như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các hộ gia đình (dân cư), cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp, hoạt động sản xut vt chất, kinh doanh dịch vụ thuộc khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đơn giá

a) Sinh hoạt các hộ gia đình (dân cư):

- Mức từ 01m3 - 10m3 đầu tiên (hộ/tháng)            5.000đ/m3

- Mức trên 10m3 - 20m3 (hộ/tháng)                      6.000đ/m3

- Mức trên 20m3 (hộ/tháng)                                 7.000đ/m3

b) Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp:          7.400đ/m3

c) Hoạt động sản xuất vật chất:                         9.000đ/m3

d) Kinh doanh dịch vụ:                                       10.000đ/m3

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, XD, NN-PTNT;
- Cục kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT. HĐND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- UB MTTQVN t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh Bình Dương;
- LĐVP (Lg, Th), Tn, K
m, TH, HCTC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Mai Hùng Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2017
Ngày hiệu lực03/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2019
Cập nhật10 tháng trước
(01/04/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND đơn giá bán nước sạch nông thôn Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2017/QĐ-UBND đơn giá bán nước sạch nông thôn Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýMai Hùng Dũng
       Ngày ban hành20/02/2017
       Ngày hiệu lực03/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2019
       Cập nhật10 tháng trước
       (01/04/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2017/QĐ-UBND đơn giá bán nước sạch nông thôn Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2017/QĐ-UBND đơn giá bán nước sạch nông thôn Bình Dương