Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 346/2014/QĐ-UBND quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 346/2014/QĐ-UBND Cao Bằng 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 346/2014/QĐ-UBND Cao Bằng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2017/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 346/2014/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, s lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, s lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo him xã hội về bảo him xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị quyết số 84/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết s 15/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tnh về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, t dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 212/TTr-SNV ngày 14 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 346/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

“4. Chế độ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế

a) Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được thực hiện việc đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (quỹ hưu trí và tử tuất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016) và bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

b) Những người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố được thực hiện việc đóng và hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2017
Ngày hiệu lực20/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 346/2014/QĐ-UBND Cao Bằng 2017


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 346/2014/QĐ-UBND Cao Bằng 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHoàng Xuân Ánh
       Ngày ban hành10/03/2017
       Ngày hiệu lực20/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 346/2014/QĐ-UBND Cao Bằng 2017

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 346/2014/QĐ-UBND Cao Bằng 2017