Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Nội vụ

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2019/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết s 27/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tnh Cao Bằng về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đi với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trn và ở xóm, tổ dân ph trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị ca Giám đc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Nội vụ, gồm:

1. Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách Cao Bằng">346/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách Cao Bằng">346/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tnh Cao Bằng.

3. Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định s 346/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ; (bản ĐT)
- B
Tài chính; (bản ĐT)
- Cục Kiểm
tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh (bản ĐT);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu Hội đồng nhân dân t
nh;
- Các sở, ban, ngành; (bản ĐT)
- UBND các huyện, TP; (bản ĐT)
- Trung tâm Thông tin VP UBND t
nh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/08/2019
Ngày hiệu lực 29/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Cao Bằng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành 19/08/2019
Ngày hiệu lực 29/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ tỉnh Cao Bằng

  • 19/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực