Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2015/QD-UBND NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phm nông nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 324/TTr-SNN-PTNT ngày 13 tháng 02 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn s 12458/STP-KTrVB ngày 27 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - quận có sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT, B
Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp:
- Thườn
g trực Thành ủy;
- Thườn
g trực HĐND.TP:
- TTUB: CT, các PCT;
- S
Tư pháp (Các phòng: VB, KTVB, Bổ trợ tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật);
- Các đoàn th
thành phố;
- VPUB: PVP/KT;
- Phòng KT. KSTTHC;
- Trung tâm Công b
áo;
- Lưu: VT, (KT/H.A) MH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2019
Ngày hiệu lực05/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành26/03/2019
       Ngày hiệu lực05/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Hồ Chí Minh

           • 26/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực