Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND về Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Tiêu chí cánh đồng lớn Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Tiêu chí cánh đồng lớn Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 207/TTr-SNNPTNT ngày 03 tháng 02 năm 2015 về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 119/STP-VB ngày 12 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung như sau:

1. Tiêu chí bắt buộc

a) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; Quy hoạch nông thôn mới và các quy hoạch khác đã được phê duyệt.

b) Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.

c) Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:

- Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân.

- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân.

- Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân.

- Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân.

d) Diện tích cây trồng sản xuất theo cánh đồng lớn phải là vùng sản xuất tập trung, có quy mô diện tích như sau:

- Đối với cây rau: từ 5 ha trở lên.

- Đối với cây hoa kiểng: từ 5 ha trở lên.

- Đối với cây ăn trái: từ 10 ha trở lên.

Vùng sản xuất tập trung đối với cây rau được phân bố gần kề trên cùng một khu vực canh tác; đối với cây hoa kiểng, cây ăn trái là các vườn cây liên tục nằm ngoài khu vực vườn nhà.

2. Tiêu chí khuyến khích

a) Cánh đồng lớn có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

b) Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; công nghệ tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP…) và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận có sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- Các đoàn thể Thành phố;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- VPUB: Các PVP,
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu VT, (CNN/M).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/02/2015
Ngày hiệu lực 09/03/2015
Ngày công báo 01/04/2015
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/04/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Tiêu chí cánh đồng lớn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Tiêu chí cánh đồng lớn Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành 27/02/2015
Ngày hiệu lực 09/03/2015
Ngày công báo 01/04/2015
Số công báo Số 20
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/04/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Tiêu chí cánh đồng lớn Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Tiêu chí cánh đồng lớn Hồ Chí Minh