Quyết định 08/QĐ-HĐND

Quyết định 08/QĐ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 08/QĐ-HĐND 2018 Chương trình giám sát Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-HĐND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hot đng giám sát của Quốc hi và Hi đng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐND, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Trên cơ sở ý kiến các thành viên Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giám sát năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung giám sát theo chương trình đề ra và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Ban kinh tế - ngân sách phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể đối với từng nội dung giám sát để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện căn cứ tình hình thực tế và theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Chương trình giám sát năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị được giám sát;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CT.HĐND (T01)
.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
Hoàng Văn Đức

 

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/QĐ-HĐND, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh)

Thời gian dự kiến

Hình thức

Nội dung, địa điểm

1

Giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Quý I

Chuẩn bị khảo sát, giám sát

Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát, thu thập tài liệu và khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo.

Khảo sát

Khảo sát trực tiếp tại một số HTX trên địa bàn tỉnh.

Giám sát

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình

2

Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Quý II

Chuẩn bị khảo sát, giám sát

Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát, thu thập tài liệu và khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo.

Khảo sát

Khảo sát trực tiếp tại một số Sở và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Giám sát

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Giám sát công tác quản lý Nhà nước về thực hiện các dự án cần thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quý III

Chuẩn bị khảo sát, giám sát

Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát, thu thập tài liệu và khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo.

Khảo sát

Khảo sát trực tiếp tại một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Giám sát

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

Giám sát công tác quản lý Nhà nước về Quy hoạch đô thị và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quý IV

Chuẩn bị khảo sát, giám sát

Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn giám sát, thu thập tài liệu và khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo.

Khảo sát

Khảo sát trực tiếp tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Giám sát

Sở Xây dựng

- Thời gian và địa điểm cụ thể về các cuộc khảo sát, giám sát trực tiếp được thực hiện theo Quyết định thành lập đoàn giám sát

- Ngoài Chương trình giám sát chun đề nêu trên, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Ban kinh tế - ngân sách và tình hình thực tế phát sinh trong năm, Ban kinh tế - ngân sách có thể lựa chọn một số vn đề đang bức xúc trong xã hội được c tri và nhân dân quan tâm để tiến hành khảo sát chuyên đề và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh để tổ chức phiên chất vn tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HĐND TỈNH

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2018
Ngày hiệu lực31/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 08/QĐ-HĐND 2018 Chương trình giám sát Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/QĐ-HĐND 2018 Chương trình giám sát Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/QĐ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýHoàng Văn Đức
        Ngày ban hành31/01/2018
        Ngày hiệu lực31/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/QĐ-HĐND 2018 Chương trình giám sát Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/QĐ-HĐND 2018 Chương trình giám sát Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình

           • 31/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực