Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2011 về công khai thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 08/QĐ-UBND 2011 công khai thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân quận 7 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 bãi bỏ 08/QĐ-UBND công khai thủ tục hành chính quận 7 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 05/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/QĐ-UBND 2011 công khai thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân quận 7 Hồ Chí Minh


TH�NH PHỐ HỒ CH� MINH
ỦY BAN NH�N D�N QUẬN 7
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 08/QĐ�UBND

Quận 7, ng�y 31 th�ng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V C�NG KHAI C�C THỦ TỤC H�NH CH�NH TẠI UBND QUẬN 7

ỦY BAN NH�N D�N QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ quyết định số 3492/QĐ-UBND ng�y 21/7/2009 của UBND Th�nh phố Hồ Ch� Minh về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại Ủy ban nh�n d�n quận - huyện tr�n địa b�n Th�nh phố Hồ Ch� Minh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-ĐA30 ng�y 20/4/2010 của UBND Th�nh phố Hồ Ch� Minh về việc th�ng qua phương �n đơn giản h�a thủ tục h�nh ch�nh thực hiện tr�n địa b�n Th�nh phố Hồ Ch� Minh;

Căn cứ Quyết định số 4949/QĐ-UBND ng�y 05 th�ng 11 năm 2010 của Ủy ban nh�n d�n th�nh phố Về việc c�ng bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung v� thay thế thủ tục h�nh ch�nh trong Bộ thủ tục h�nh ch�nh chung �p dụng tại Ủy ban nh�n d�n quận - huyện tr�n địa b�n th�nh phố Hồ Ch� Minh;

X�t đề nghị của Ch�nh văn ph�ng UBND Quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay c�ng khai c�c thủ tục h�nh ch�nh được giải quyết tại Ủy ban nh�n d�n quận 7 gồm 372 thủ tục thuộc 41 lĩnh vực theo phụ lục đ�nh k�m. Nội dung c�ng khai gồm: t�n thủ tục h�nh ch�nh; tr�nh tự thực hiện; c�ch thức thực hiện; Th�nh phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện thủ tục h�nh ch�nh; Cơ quan thực hiện thủ tục h�nh ch�nh; Kết quả thực hiện thủ tục h�nh ch�nh; Lệ ph�; T�n mẫu đơn, mẫu tờ khai; Y�u cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ ph�p l� của thủ tục h�nh ch�nh.

1. Trường hợp những thủ tục h�nh ch�nh được c�ng khai tại Quyết định n�y được cơ quan nh� nước c� thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc b�i bỏ sau ng�y hiệu lực của quyết định v� c�c thủ tục h�nh ch�nh mới được ban h�nh th� �p dụng theo đ�ng quy định của cơ quan nh� nước c� thẩm quyền v� phải cập nhật để c�ng khai.

2. Trường hợp những thủ tục h�nh ch�nh do cơ quan nh� nước c� thẩm quyền ban h�nh nhưng chưa được c�ng khai tại Quyết định n�y, th� được �p dụng theo đ�ng quy định của cơ quan nh� nước c� thẩm quyền v� phải được cập nhật c�ng khai phục vụ nh�n d�n.

Điều 2. Ch�nh văn ph�ng UBND quận c� tr�ch nhiệm chủ tr�, phối hợp với Thủ trưởng c�c ph�ng ban thường xuy�n cập nhật để tr�nh Ủy ban nh�n d�n Quận c�ng khai những thủ tục h�nh ch�nh n�u tại Điều 1 Quyết định n�y. Thời hạn cập nhật từ ng�y văn bản quy định thủ tục h�nh ch�nh c� hiệu lực thi h�nh.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n quận, Thủ trưởng c�c đơn vị c� li�n quan, Gi�m đốc c�ng ty TNHH một th�nh vi�n Dịch vụ c�ng �ch quận 7, Chủ tịch UBND 10 phường v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh quyết định n�y. Quyết định n�y c� hiệu lực kể từ ng�y k�.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Ban chỉ đạo cải c�ch h�nh ch�nh TP;
- Sở Nội vụ; Văn ph�ng UBND Th�nh phố;
- TT.QU, TT.UBND quận;
- Đảng ủy, UBND 10 phường;
- 47 khu phố;
- Bộ phận Tiếp d�n; Bộ phận TNHS (ni�m yết);
- Lưu (DC\2011\QĐ\CCHC).

TM .ỦY BAN NH�N D�N
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Triều

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2011
Ngày hiệu lực31/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/QĐ-UBND 2011 công khai thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân quận 7 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/QĐ-UBND 2011 công khai thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân quận 7 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thanh Triều
        Ngày ban hành31/05/2011
        Ngày hiệu lực31/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/QĐ-UBND 2011 công khai thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân quận 7 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/QĐ-UBND 2011 công khai thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân quận 7 Hồ Chí Minh