Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định 08/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 08/QĐ-UBND 2018 bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ CÁC LOẠI TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sử đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ xung điểm a, khoản 4, Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 481/TTr-STC ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018.

(chi tiết theo Phụ lục I, II, III, IV đính kèm)

Điều 2. Giao Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục ĐCKSVN; (Báo
- Chủ tịch UBND tỉnh; cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: KS, XD, TH, TC;
- Lưu: VT (Huy. TH).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số:08 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

I

 

 

 

 

Khoáng sản kim loại

 

 

 

 

I1

 

 

 

Sắt

 

 

 

 

 

I101

 

 

Sắt kim loại

tấn

8.000.000

 

 

 

I102

 

 

Quặng Manhetit (có từ tính)

 

 

 

 

 

 

I10201

 

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30%

tấn

250.000

 

 

 

 

I10202

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40%

tấn

350.000

 

 

 

 

I10203

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50%

tấn

450.000

 

 

 

 

I10204

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60%

tấn

700.000

 

 

 

 

I10205

 

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe≥60%

tấn

850.000

 

 

 

I103

 

 

Quặng Limonit (không từ tính)

 

 

 

 

 

 

I10301

 

Quặng Limonit có hàm lượng Fe≤30%

tấn

150.000

 

 

 

 

I10302

 

Quặng Limonit có hàm lượng 30%<Fe≤40%

tấn

210.000

 

 

 

 

I10303

 

Quặng Limonit có hàm lượng 40%<Fe≤50%

tấn

280.000

 

 

 

 

I10304

 

Quặng Limonit có hàm lượng 50%<Fe≤60%

tấn

340.000

 

 

 

 

I10305

 

Quặng Limonit có hàm lượng Fe>60%

tấn

420.000

 

 

 

I104

 

 

Quặng sắt Deluvi

tấn

150.000

 

 

I2

 

 

 

Mangan (Măng-gan)

 

`

 

 

 

I201

 

 

Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20%

tấn

490.000

 

 

 

I201

 

 

Quặng mangan có hàm lượng 20%<Mn≤25%

tấn

700.000

 

 

 

I201

 

 

Quặng mangan có hàm lượng 25%<Mn≤30%

tấn

1.000.000

 

 

 

I201

 

 

Quặng mangan có hàm lượng 30<Mn≤35%

tấn

1.300.000

 

 

 

I201

 

 

Quặng mangan có hàm lượng 35%<Mn≤40%

tấn

1.600.000

 

 

 

I201

 

 

Quặng mangan có hàm lượng Mn>40%

tấn

2.100.000

 

 

I3

 

 

 

Titan

 

 

 

 

 

I302

 

 

Quặng Titan sa khoáng

 

 

 

 

 

 

I30201

 

Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách

tấn

1.000.000

 

 

 

 

I30202

 

Quặng Titan sa khoáng đã qua tuyển tách (tinh quặng Titan)

tấn

1.950.000

 

 

I4

 

 

 

Vàng

 

 

 

 

 

I402

 

 

Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng

kg

750.000.000

 

 

I6

 

 

 

Bạch kim, bạc, thiếc

 

 

 

 

 

I603

 

 

Thiếc

 

 

 

 

 

 

I60301

 

Quặng thiếc gốc

 

 

 

 

 

 

 

I60301

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,2%<SnO2 ≤0,4%

tấn

896.000

 

 

 

 

 

I60302

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%<SnO2 ≤0,6%

tấn

1.280.000

 

 

 

 

 

I60303

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,6%<SnO2 ≤0,8%

tấn

1.790.000

 

 

 

 

 

I60304

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,8%<SnO2 ≤1%

tấn

2.300.000

 

 

 

 

 

I60305

Quặng thiếc gốc có hàm lượng SnO2 >1%

tấn

2.810.000

 

 

 

 

I60302

 

Tinh quặng thiếc có hàm lượng SnO2 ≥ 70% (sa khoáng, quặng gốc)

tấn

170.000.000

 

 

I7

 

 

 

Wolfram, Antimoan

 

 

 

 

 

I701

 

 

Wolfram

 

 

 

 

 

 

I70101

 

Quặng wolfram có hàm lượng 0,1%<WO3 ≤0,3%

tấn

1.295.000

 

 

 

 

I70102

 

Quặng wolfram có hàm lượng 0,3%<WO3 ≤0,5%

tấn

1.939.000

 

 

 

 

I70103

 

Quặng wolfram có hàm lượng 0,5%<WO3 ≤0,7%

tấn

2.905.000

 

 

 

 

I70104

 

Quặng wolfram có hàm lượng 0,7%<WO3 ≤1%

tấn

4.150.000

 

 

 

 

I70105

 

Quặng wolfram có hàm lượng WO3 >1%

tấn

5.070.000

 

 

 

I702

 

 

Antimoan

 

 

 

 

 

 

I70201

 

Antimoan kim loại

tấn

100.000.000

 

 

 

 

I70202

 

Quặng Antimoan

 

 

 

 

 

 

 

I7020201

Quặng antimon có hàm lượng Sb<5%

tấn

6.041.000

 

 

 

 

 

I7020202

Quặng antimon có hàm lượng 5≤Sb<10%

tấn

10.080.000

 

 

 

 

 

I7020203

Quặng antimon có hàm lượng 10%<Sb≤15%

tấn

14.400.000

 

 

 

 

 

I7020204

Quặng antimon có hàm lượng 15%<Sb≤20%

tấn

20.130.000

 

 

 

 

 

I7020205

Quặng antimon có hàm lượng Sb>20%

tấn

28.750.000

 

 

I8

 

 

 

Chì, kẽm

 

 

 

 

 

 

I80201

 

Tinh quặng chì

 

 

 

 

 

 

 

I8020101

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5%

tấn

560.000

 

 

 

 

 

I8020102

Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%<Pb+Zn<10%

tấn

931.000

 

 

 

 

 

I8020103

Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%<Pb+Zn<15%

tấn

1.330.000

 

 

 

 

 

I8020104

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn>15%

tấn

1.870.000

 

 

I10

 

 

 

Đồng

 

 

 

 

 

I1001

 

 

Quặng đồng

 

 

 

 

 

 

I100101

 

Quặng đồng có hàm lượng Cu <0,5%

tấn

483.000

 

 

 

 

I100102

 

Quặng đồng có hàm lượng 0,5%≤Cu <1%

tấn

959.000

 

 

 

 

I100103

 

Quặng đồng có hàm lượng 1%≤Cu<2%

tấn

1.603.000

 

 

 

 

I100104

 

Quặng đồng có hàm lượng 2%≤Cu<3%

tấn

2.290.000

 

 

 

 

I100105

 

Quặng đồng có hàm lượng 3%≤Cu<4%

tấn

3.210.000

 

 

 

 

I100106

 

Quặng đồng có hàm lượng 4%≤Cu<5%

tấn

4.120.000

 

 

 

 

I100107

 

Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5%

tấn

5.500.000

 

 

 

I1002

 

 

Tinh quặng đồng có hàm lượng 18%≤Cu<20%

tấn

16.500.000

 

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số:08/QĐ-UBND ngày12 tháng01 năm2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

II

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

 

II1

 

 

 

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

49.000

 

 

II2

 

 

 

Đá, sỏi

 

 

 

 

 

II201

 

 

Sỏi

 

 

 

 

 

 

II20101

 

Sạn trắng

m3

400.000

 

 

 

 

II20102

 

Các loại cuội, sỏi, sạn khác

m3

168.000

 

 

 

II202

 

 

Đá xây dựng

 

 

 

 

 

 

II20201

 

Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

 

 

 

 

 

 

 

II2020101

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2

m3

700.000

 

 

 

 

 

II2020102

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2

m3

1.400.000

 

 

 

 

 

II2020103

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6 m2

m3

4.200.000

 

 

 

 

 

II2020104

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 01 m2

m3

6.000.000

 

 

 

 

 

II2020105

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên

m3

8.000.000

 

 

 

 

II20202

 

Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

 

 

 

 

 

 

 

II2020201

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

m3

700.000

 

 

 

 

 

II2020202

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3

m3

1.400.000

 

 

 

 

 

II2020203

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3

m3

2.100.000

 

 

 

 

 

II2020204

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

m3

3.000.000

 

 

 

 

II20203

 

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

 

 

 

 

II2020301

Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

m3

70.000

 

 

 

 

 

II2020302

Đá hộc và đá base

m3

77.000

 

 

 

 

 

II2020303

Đá cấp phối

m3

140.000

 

 

 

 

 

II2020304

Đá dăm các loại

m3

168.000

 

 

 

 

 

II2020305

Đá lô ca

m3

140.000

 

 

 

 

 

II2020306

Đá chẻ, đá bazan dạng cột

m3

280.000

 

 

II3

 

 

 

Đá nung vôi và sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

II301

 

 

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

161.000

 

 

 

II302

 

 

Đá sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

 

II30201

 

Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

m3

105.000

 

 

 

 

II30202

 

Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

m3

63.000

 

 

 

II403

 

 

Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

m3

280.000

 

 

II5

 

 

 

Cát

 

 

 

 

 

II501

 

 

Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

m3

56.000

 

 

 

II502

 

 

Cát xây dựng

 

 

 

 

 

 

II50201

 

Cát đen dùng trong xây dựng

m3

70.000

 

 

 

 

II50202

 

Cát vàng dùng trong xây dựng

m3

245.000

 

 

II7

 

 

 

Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)

m3

119.000

 

 

II10

 

 

 

Dolomit, Quarzit

 

 

 

 

 

II1001

 

 

Dolomit

 

 

 

 

 

 

II100101

 

Đá Dolomit sau nổ mìn (khoáng sản khai thác)

m3

84.000

 

 

 

 

II100102

 

Đá Dolomit có kích thước ≥ 0,4m3 sau khai thác (không phân loại màu sắc, chất lượng)

m3

315.000

 

 

 

II1002

 

 

Quarzit

 

 

 

 

 

 

II100201

 

Quặng Quarzit thường

tấn

112.000

 

 

II11

 

 

 

Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ)

 

 

 

 

 

II1101

 

 

Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

tấn

210.000

 

 

 

II1103

 

 

Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)

tấn

245.000

 

 

II12

 

 

 

Mi ca, thạch anh kỹ thuật

 

 

 

 

 

II1202

 

 

Thạch anh kỹ thuật

tấn

250.000

 

 

II13

 

 

 

Prite, phosphorit

 

 

 

 

 

II1302

 

 

Quặng phosphorit

 

 

 

 

 

 

II130201

 

Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5 < 20%

tấn

350.000

 

 

 

 

II130202

 

Quặng Phosphorite có hàm lượng 20% ≤ P2O5 < 30%

tấn

500.000

 

 

 

 

II130203

 

Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5 ≥ 30%

tấn

600.000

 

 

II24

 

 

 

Khoáng sản không kim loại khác

 

 

 

 

 

II2401

 

 

Barit

 

 

 

 

 

 

II240101

 

Quặng Barit khai thác

tấn

315.000

 

 

 

 

II240102

 

Tinh quặng Barit hàm lượng 60% ≤ BaSO4 < 70%

tấn

600.000

 

 

 

 

II240103

 

Tinh quặng Barit hàm lượng BaSO4 ≥ 70%

tấn

800.000

 

 

PHỤ LỤC III

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RỪNG TỰ NHIÊN
(Kèm theo Quyết định số:08/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

III

 

 

 

 

Sản phẩm của rừng tự nhiên

 

 

 

 

III1

 

 

 

Gỗ nhóm I

 

 

 

 

 

III101

 

 

Cẩm lai, lát

 

 

 

 

 

 

III10101

 

D<25cm

m3

10.500.000

 

 

 

 

III10102

 

25cm≤D<50cm

m3

21.300.000

 

 

 

 

III10103

 

D≥ 50 cm

m3

31.200.000

 

 

 

III102

 

 

Cẩm liên (cà gần)

m3

5.110.000

 

 

 

III103

 

 

Dáng hương (giáng hương)

m3

20.000.000

 

 

 

III104

 

 

Du sam

m3

18.000.000

 

 

 

III105

 

 

Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)

 

 

 

 

 

 

III10501

 

D<25cm

m3

5.200.000

 

 

 

 

III10502

 

25cm≤D<50cm

m3

19.600.000

 

 

 

 

III10503

 

D≥ 50 cm

m3

28.200.000

 

 

 

III106

 

 

Gụ

 

 

 

 

 

 

III10601

 

D<25cm

m3

4.800.000

 

 

 

 

III10602

 

25cm≤D<50cm

m3

10.200.000

 

 

 

 

III10603

 

D≥ 50 cm

m3

13.300.000

 

 

 

III107

 

 

Gụ mật (Gõ mật)

 

 

 

 

 

 

III10701

 

D<25cm

m3

3.300.000

 

 

 

 

III10702

 

25cm≤D<50cm

m3

6.500.000

 

 

 

 

III10703

 

D≥ 50 cm

m3

11.500.000

 

 

 

III108

 

 

Hoàng đàn

m3

35.000.000

 

 

 

III109

 

 

Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ)

m3

 

 

 

 

III110

 

 

Huỳnh đường

m3

7.000.000

 

 

 

III111

 

 

Hương

 

 

 

 

 

 

III11101

 

D<25cm

m3

5.600.000

 

 

 

 

III11102

 

25cm≤D<50cm

m3

13.900.000

 

 

 

 

III11103

 

D≥ 50 cm

m3

21.400.000

 

 

 

III112

 

 

Hương tía

m3

14.000.000

 

 

 

III113

 

 

Lát

m3

9.500.000

 

 

 

III114

 

 

Mun

m3

15.000.000

 

 

 

III115

 

 

Muồng đen

m3

4.620.000

 

 

 

III116

 

 

Pơ mu

 

 

 

 

 

 

III11601

 

D<25cm

m3

6.552.000

 

 

 

 

III11602

 

25cm≤D<50cm

m3

12.600.000

 

 

 

 

III11603

 

D≥ 50 cm

m3

18.000.000

 

 

 

III117

 

 

Sơn huyết

m3

7.000.000

 

 

 

III118

 

 

Trai

m3

7.700.000

 

 

 

III119

 

 

Trắc

 

 

 

 

 

 

III11901

 

D<25cm

m3

7.300.000

 

 

 

 

III11902

 

25cm≤D<35cm

m3

12.400.000

 

 

 

 

III11903

 

35cm≤D<50cm

m3

21.600.000

 

 

 

 

III11904

 

50cm≤D<65cm

m3

51.730.000

 

 

 

 

III11905

 

D≥ 65cm

m3

128.600.000

 

 

 

III120

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III12001

 

D<25cm

m3

4.200.000

 

 

 

 

III12002

 

25cm≤D<35cm

m3

7.600.000

 

 

 

 

III12003

 

35cm≤D<50cm

m3

10.600.000

 

 

 

 

III12004

 

D≥ 50 cm

m3

16.300.000

 

 

III2

 

 

 

Gỗ nhóm II

 

 

 

 

 

III201

 

 

Cẩm xe

m3

6.400.000

 

 

 

III202

 

 

Đinh (đinh hương)

 

 

 

 

 

 

III20201

 

D<25cm

m3

7.600.000

 

 

 

 

III20202

 

25cm≤D<50cm

m3

11.400.000

 

 

 

 

III20203

 

D≥ 50 cm

m3

13.000.000

 

 

 

III203

 

 

Lim xanh

 

 

 

 

 

 

III20301

 

D<25cm

m3

6.700.000

 

 

 

 

III20302

 

25cm≤D<50cm

m3

10.800.000

 

 

 

 

III20303

 

D≥ 50 cm

m3

14.000.000

 

 

 

III204

 

 

Nghiến

 

 

 

 

 

 

III20401

 

D<25cm

m3

3.800.000

 

 

 

 

III20402

 

25cm≤D<50cm

m3

7.500.000

 

 

 

 

III20403

 

D≥ 50 cm

m3

10.200.000

 

 

 

III205

 

 

Kiền kiền

 

 

 

 

 

 

III20501

 

D<25cm

m3

4.200.000

 

 

 

 

III20502

 

25cm≤D<50cm

m3

7.300.000

 

 

 

 

III20503

 

D≥ 50 cm

m3

13.300.000

 

 

 

III206

 

 

Da đá

m3

4.550.000

 

 

 

III207

 

 

Sao xanh

m3

5.500.000

 

 

 

III208

 

 

Sến

m3

7.600.000

 

 

 

III209

 

 

Sến mật

m3

5.500.000

 

 

 

III210

 

 

Sến mủ

m3

3.700.000

 

 

 

III211

 

 

Táu mật

m3

7.800.000

 

 

 

III212

 

 

Trai ly

m3

11.500.000

 

 

 

III213

 

 

Xoay

 

 

 

 

 

 

III21301

 

D<25cm

m3

3.100.000

 

 

 

 

III21302

 

25cm≤D<50cm

m3

4.500.000

 

 

 

 

III21303

 

D≥ 50 cm

m3

6.500.000

 

 

 

III214

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III21401

 

D<25cm

m3

3.400.000

 

 

 

 

III21402

 

25cm≤D<50cm

m3

6.300.000

 

 

 

 

III21403

 

D≥ 50 cm

m3

10.500.000

 

 

III3

 

 

 

Gỗ nhóm III

 

 

 

 

 

III301

 

 

Bằng lăng

m3

3.800.000

 

 

 

III302

 

 

Cà chắc (cà chí)

 

 

 

 

 

 

III30201

 

D<25cm

m3

2.700.000

 

 

 

 

III30202

 

25cm≤D<50cm

m3

3.800.000

 

 

 

 

III30203

 

D≥ 50 cm

m3

4.200.000

 

 

 

III303

 

 

Cà ổi

m3

5.000.000

 

 

 

III304

 

 

Chò chỉ

 

 

 

 

 

 

III30401

 

D<25cm

m3

2.900.000

 

 

 

 

III30402

 

25cm≤D<50cm

m3

4.100.000

 

 

 

 

III30403

 

D≥ 50 cm

m3

9.000.000

 

 

 

III305

 

 

Chò chai

m3

5.000.000

 

 

 

III306

 

 

Chua khét, trường chua

m3

5.400.000

 

 

 

III307

 

 

Dạ hương

m3

6.000.000

 

 

 

III308

 

 

Giỗi

 

 

 

 

 

 

III30801

 

D<25cm

m3

6.300.000

 

 

 

 

III30802

 

25cm≤D<50cm

m3

9.100.000

 

 

 

 

III30803

 

D≥ 50 cm

m3

13.000.000

 

 

 

III309

 

 

Dầu gió

m3

4.000.000

 

 

 

III310

 

 

Huỳnh

m3

5.000.000

 

 

 

III311

 

 

Re mit

m3

4.300.000

 

 

 

III312

 

 

Re hương

m3

4.500.000

 

 

 

III313

 

 

Săng lẻ

m3

6.000.000

 

 

 

III314

 

 

Sao đen

m3

4.300.000

 

 

 

III315

 

 

Sao cát

m3

3.500.000

 

 

 

III316

 

 

Trường mật

m3

5.000.000

 

 

 

III317

 

 

Trường chua

m3

5.000.000

 

 

 

III318

 

 

Vên vên

m3

4.000.000

 

 

 

III319

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III31901

 

D<25cm

m3

1.700.000

 

 

 

 

III31902

 

25cm≤D<35cm

m3

3.300.000

 

 

 

 

III31903

 

35cm≤D<50cm

m3

5.600.000

 

 

 

 

III31904

 

D≥ 50 cm

m3

7.700.000

 

 

III4

 

 

 

Gỗ nhóm IV

 

 

 

 

 

III401

 

 

Bô bô

 

 

 

 

 

 

III40101

 

Chiều dài <2m

m3

1.600.000

 

 

 

 

III40102

 

Chiều dài ≥2m

m3

2.800.000

 

 

 

III402

 

 

Chặc khế

m3

3.500.000

 

 

 

III403

 

 

Cóc đá

m3

2.100.000

 

 

 

III404

 

 

Dầu các loại

m3

3.000.000

 

 

 

III405

 

 

Re (De)

m3

6.000.000

 

 

 

III406

 

 

Gội tía

m3

6.000.000

 

 

 

III407

 

 

Mỡ

m3

1.100.000

 

 

 

III408

 

 

Sến bo bo

m3

3.000.000

 

 

 

III409

 

 

Lim sừng

m3

3.000.000

 

 

 

III410

 

 

Thông

m3

2.500.000

 

 

 

III411

 

 

Thông lông gà

m3

4.500.000

 

 

 

III412

 

 

Thông ba lá

m3

2.900.000

 

 

 

III413

 

 

Thông nàng

 

 

 

 

 

 

III41301

 

D<35cm

m3

1.800.000

 

 

 

 

III41302

 

D≥ 35 cm

m3

3.500.000

 

 

 

III414

 

 

Vàng tâm

m3

6.000.000

 

 

 

III415

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III41501

 

D<25cm

m3

1.300.000

 

 

 

 

III41502

 

25cm≤D<35cm

m3

2.500.000

 

 

 

 

III41503

 

35cm≤D<50cm

m3

3.900.000

 

 

 

 

III41504

 

D≥ 50 cm

m3

5.200.000

 

 

III5

 

 

 

Gỗ nhóm V,VI, VII, VIII và các loại gỗ khác

 

 

 

 

 

III501

 

 

Gỗ nhóm V

 

 

 

 

 

 

III50101

 

Chò xanh

m3

5.000.000

 

 

 

 

III50102

 

Chò xót

m3

2.300.000

 

 

 

 

III50103

 

Dải ngựa

m3

3.400.000

 

 

 

 

III50104

 

Dầu

m3

3.800.000

 

 

 

 

III50105

 

Dầu đỏ

m3

3.400.000

 

 

 

 

III50106

 

Dầu đồng

m3

3.200.000

 

 

 

 

III50107

 

Dầu nước

m3

3.000.000

 

 

 

 

III50108

 

Lim vang (lim xẹt)

m3

4.500.000

 

 

 

 

III50109

 

Muồng (Muồng cánh dán)

m3

1.900.000

 

 

 

 

III50110

 

Sa mộc

m3

4.500.000

 

 

 

 

III50111

 

Sau sau (Táu hậu)

m3

700.000

 

 

 

 

III50112

 

Thông hai lá

m3

3.000.000

 

 

 

 

III50113

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

III5011301

D<25cm

m3

1.260.000

 

 

 

 

 

III5011302

25cm≤D<50cm

m3

2.500.000

 

 

 

 

 

III5011303

D≥ 50 cm

m3

4.400.000

 

 

 

III502

 

 

Gỗ nhóm VI

 

 

 

 

 

 

III50201

 

Bạch đàn

m3

2.000.000

 

 

 

 

III50202

 

Cáng lò

m3

3.000.000

 

 

 

 

III50203

 

Chò

m3

3.200.000

 

 

 

 

III50204

 

Chò nâu

m3

4.000.000

 

 

 

 

III50205

 

Keo

m3

2.000.000

 

 

 

 

III50206

 

Kháo vàng

m3

2.200.000

 

 

 

 

III50207

 

Mận rừng

m3

1.900.000

 

 

 

 

III50208

 

Phay

m3

1.900.000

 

 

 

 

III50209

 

Trám hồng

m3

2.400.000

 

 

 

 

III50210

 

Xoan đào

m3

3.100.000

 

 

 

 

III50211

 

Sấu

m3

8.820.000

 

 

 

 

III50212

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

III5021201

D<25cm

m3

910.000

 

 

 

 

 

III5021202

25cm≤D<50cm

m3

2.000.000

 

 

 

 

 

III5021203

D≥ 50 cm

m3

3.500.000

 

 

 

III503

 

 

Gỗ nhóm VII

 

 

 

 

 

 

III50301

 

Gáo vàng

m3

2.100.000

 

 

 

 

III50302

 

Lồng mức

m3

2.800.000

 

 

 

 

III50303

 

Mò cua (Mù cua/Sữa)

m3

2.100.000

 

 

 

 

III50304

 

Trám trắng

m3

2.300.000

 

 

 

 

III50305

 

Vang trứng

m3

2.800.000

 

 

 

 

III50306

 

Xoăn

m3

1.400.000

 

 

 

 

III50307

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

III5021203

D<25cm

m3

1.000.000

 

 

 

 

 

III5021203

25cm≤D<50cm

m3

2.000.000

 

 

 

 

 

III5021203

D≥ 50 cm

m3

3.500.000

 

 

 

III504

 

 

Gỗ nhóm VIII

 

 

 

 

 

 

III50401

 

Bồ đề

m3

1.100.000

 

 

 

 

III50402

 

Bộp (đa xanh)

m3

4.100.000

 

 

 

 

III50403

 

Trụ mỏ

m3

840.000

 

 

 

 

III50404

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

III5040401

D<25cm

m3

800.000

 

 

 

 

 

III5040402

D≥25cm

m3

1.960.000

 

 

 

III505

 

 

Các loại gỗ khác

 

 

 

 

III6

 

 

 

Cành, ngọn, gốc, rễ

 

 

 

 

 

III601

 

 

Cành, ngọn

m3

bằng 10% giá bán gỗ tương ứng

 

 

 

III602

 

 

Gốc, rễ

m3

bằng 30% giá bán gỗ tương ứng

 

 

III7

 

 

 

Củi

Ste

490.000

 

 

III8

 

 

 

Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô

 

 

 

 

 

III801

 

 

Tre

 

 

 

 

 

 

III80101

 

D<5cm

cây

7.700

 

 

 

 

III80102

 

5cm≤D<6cm

cây

12.600

 

 

 

 

III80103

 

6cm≤D<10cm

cây

21.000

 

 

 

 

III80104

 

D≥ 10 cm

cây

30.000

 

 

 

III802

 

 

Trúc

cây

7.000

 

 

 

III803

 

 

Nứa

 

 

 

 

 

 

III80301

 

D<7cm

cây

2.800

 

 

 

 

III80302

 

D≥ 7cm

cây

5.600

 

 

 

III804

 

 

Mai

 

 

 

 

 

 

III80401

 

D<6cm

cây

12.600

 

 

 

 

III80402

 

6cm≤D<10cm

cây

21.000

 

 

 

 

III80403

 

D≥ 10 cm

cây

30.000

 

 

 

III805

 

 

Vầu

 

 

 

 

 

 

III80501

 

D<6cm

cây

7.700

 

 

 

 

III80502

 

6cm≤D<10cm

cây

14.700

 

 

 

 

III80503

 

D≥ 10 cm

cây

21.000

 

 

 

III806

 

 

Tranh

cây

 

 

 

 

III807

 

 

Giang

cây

 

 

 

 

 

III80701

 

D<6cm

cây

4.200

 

 

 

 

III80702

 

6cm≤D<10cm

cây

7.000

 

 

 

 

III80703

 

D≥ 10 cm

cây

12.600

 

 

 

III808

 

 

Lồ ô

 

 

 

 

 

III809

 

 

D<6cm

cây

5.600

 

 

 

III810

 

 

6cm≤D<10cm

cây

10.500

 

 

 

III811

 

 

D≥ 10 cm

cây

15.000

 

 

 

III812

 

 

Trầm hương, kỳ nam

 

 

 

 

 

III813

 

 

Trầm hương

 

 

 

 

 

III814

 

 

Loại 1

kg

350.000.000

 

 

 

III815

 

 

Loại 2

kg

70.000.000

 

 

 

III816

 

 

Loại 3

kg

14.000.000

 

 

 

III817

 

 

Kỳ nam

 

 

 

 

 

III818

 

 

Loại 1

kg

770.000.000

 

 

 

III819

 

 

Loại 2

kg

539.000.000

 

 

 

III820

 

 

Hồi, quế, sa nhân, thảo quả

 

 

 

 

 

III821

 

 

Hồi

 

 

 

 

 

III822

 

 

Tươi

kg

56.000

 

 

 

III823

 

 

Khô

kg

80.000

 

 

 

III824

 

 

Quế

 

 

 

 

 

III825

 

 

Tươi

kg

25.000

 

 

 

III826

 

 

Khô

kg

90.000

 

 

 

III827

 

 

Sa nhân

 

 

 

 

 

III828

 

 

Tươi

kg

105.000

 

 

 

III829

 

 

Khô

kg

210.000

 

 

 

III830

 

 

Thảo quả

 

 

 

 

 

III831

 

 

Tươi

kg

84.000

 

 

 

III832

 

 

Khô

kg

280.000

 

 

PHỤ LỤC IV

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
(Kèm theo Quyết định số:08/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

V

 

 

 

 

Nước thiên nhiên

 

 

 

 

V1

 

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

 

V101

 

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

 

 

V10101

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế)

m3

200.000

 

 

 

 

V10102

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ)

m3

450.000

 

 

 

 

V10103

 

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp

 

1.100.000

 

 

 

 

V10104

 

Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch...

m3

29.000

 

 

 

V102

 

 

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

 

 

 

 

 

 

V10201

 

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

m3

100.000

 

 

 

 

V10202

 

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

m3

500.000

 

 

V2

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

 

 

 

 

 

V301

 

 

Nước mặt

m3

4.000

 

 

 

V302

 

 

Nước dưới đất (nước ngầm)

m3

5.800

 

 

V3

 

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

 

 

 

 

 

V301

 

 

Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá

m3

40.000

 

 

 

V302

 

 

Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

m3

40.000

 

 

 

V303

 

 

Nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản...)

m3

3.000

 

 

V4

 

 

 

Khí CO2 thu hồi từ nước khoáng thiên nhiên

 

2.300.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/QĐ-UBND 2018 bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/QĐ-UBND 2018 bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýNguyễn Đình Quang
       Ngày ban hành12/01/2018
       Ngày hiệu lực12/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/QĐ-UBND 2018 bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/QĐ-UBND 2018 bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên Tuyên Quang

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực