Quyết định 09/2008/QĐ-NHNN

Quyết định 09/2008/QĐ-NHNN về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 09/2008/QĐ-NHNN cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú đã được thay thế bởi Thông tư 07/2011/TT-NHNN cho vay bằng ngoại tệ tổ chức tín dụng và được áp dụng kể từ ngày 09/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2008/QĐ-NHNN cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 09/2008/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn sau đây:

1. Để thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Để trả nợ nước ngoài trước hạn, nếu khoản vay đó đảm bảo các điều kiện: Chấp hành đúng các quy định về vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; khách hàng vay có khả năng trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ, tiết kiệm được chi phí vốn vay so với việc vay vốn nước ngoài.

3. Để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ theo quy định tại Quyết định này, pháp luật về cho vay và quản lý ngoại hối, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 966/2003/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 8 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra)
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2008/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực16/05/2008
Ngày công báo01/05/2008
Số công báoTừ số 247 đến số 248
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 09/2008/QĐ-NHNN cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản hiện thời

   Quyết định 09/2008/QĐ-NHNN cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú
   Loại văn bảnQuyết định
   Số hiệu09/2008/QĐ-NHNN
   Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
   Người kýNguyễn Văn Giàu
   Ngày ban hành10/04/2008
   Ngày hiệu lực16/05/2008
   Ngày công báo01/05/2008
   Số công báoTừ số 247 đến số 248
   Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
   Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2011
   Cập nhật7 năm trước

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Quyết định 09/2008/QĐ-NHNN cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2008/QĐ-NHNN cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú