Quyết định 1630/QĐ-NHNN

Quyết định 1630/QĐ-NHNN năm 2011 công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2011 - 30/6/2011 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1630/QĐ-NHNN công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1630/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/01/2011 - 30/6/2011

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2011-30/6/2011 gồm 16 văn bản (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/01/2011 - 30/6/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1630/QĐ-NHNN ngày 21 tháng 7 năm 2011)

STT

Văn bản

Văn bản thay thế

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Quy định hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

1

Quyết định

309/2002/ QĐ-NHNN

09/4/2002

Về việc ban hành Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng

Toàn bộ

01/01/2011

Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

2

Quyết định

349/2002/ QĐ-NHNN

17/4/2002

Về việc ban hành quy định về xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng mã khóa bảo mật trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

Toàn bộ

01/01/2011

Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

3

Quyết định

1571/2005/ QĐ-NHNN

31/10/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/Q Đ -NHNN ngày 09/4/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

01/01/2011

Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

4

Quyết định

1014/2005/ QĐ-NHNN

11/7/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

01/01/2011

Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

5

Quyết định

33/2006/QĐ- NHNN

28/7/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành theo Quyết định số  309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/4/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

01/01/2011

Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

6

Quyết định

34/2006/QĐ- NHNN

28/7/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1014/2005/QĐ-NHNN ngày 11/7/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 134/2000/Q Đ -NHNN2 ngày 18/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

01/01/2011

Thông tư số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

7

Quyết định

47/2006/QĐ- NHNN

25/9/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Khoản 4 Điều 1

10/3/2011

Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng

8

Quyết định

14/2000/QĐ- NHNN16

07/01/2000

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống tin học trong ngành Ngân hàng

Toàn bộ

07/4/2011

Thông tư số 01/2011/TT-NHNN ngày 21/2/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

9

Quyết định

864/2003/ QĐ-NHNN

05/8/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống tin học trong ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2000/Q Đ -NHNN16 ngày 07/01/2000

Toàn bộ

07/4/2011

Thông tư số 01/2011/TT-NHNN ngày 21/2/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

10

Quyết định

04/2006/QĐ- NHNN

18/01/2006

Ban hành Quy chế an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng

Toàn bộ

07/4/2011

Thông tư số 01/2011/TT-NHNN ngày 21/02/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

11

Thông tư

03/2010/TT- NHNN

10/02/2010

Quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng

Toàn bộ

13/4/2011

Thông tư số 09/2011/TT-NHNN ngày 09/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

12

Thông tư

22/2010/TT- NHNN

29/10/2010

Quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng

Toàn bộ

01/5/2011

Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

13

Quyết định

09/2008/QĐ- NHNN

10/4/2008

Về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

Toàn bộ

09/5/2011

Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

14

Thông tư

25/2009/TT- NHNN

15/12/2009

về bổ sung Điều 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 4 năm 2008

Toàn bộ

09/5/2011

Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

15

Quyết định

04/2008/QĐ- NHNN

21/02/2008

Ban hành Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

31/5/2011

Thông tư số 12/2011/TT-NHNN ngày 17/5/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

16

Thông tư

09/2011/TT- NHNN

09/4/2011

Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Toàn bộ

02/6/2011

Thông tư số 14/2011/TT-NHNN ngày 01/6/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1630/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1630/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2011
Ngày hiệu lực21/07/2011
Ngày công báo03/08/2011
Số công báoTừ số 433 đến số 434
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1630/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1630/QĐ-NHNN công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1630/QĐ-NHNN công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1630/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Văn Giàu
       Ngày ban hành21/07/2011
       Ngày hiệu lực21/07/2011
       Ngày công báo03/08/2011
       Số công báoTừ số 433 đến số 434
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1630/QĐ-NHNN công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1630/QĐ-NHNN công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực

           • 21/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực