Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của trường Đại học do tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng học phí Đại học Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2011/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng học phí Đại học Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2011/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 25 tháng 11 năm 2009);

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 268/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII - Kỳ họp thứ 23 Quy định mức thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Đối tượng thu học phí

a) Học sinh, sinh viên học tập tại Trường Đại học Tiền Giang;

b) Sinh viên, học viên học các lớp do Trường Đại học Tiền Giang liên kết đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên với các cơ sở giáo dục - đào tạo khác.

2. Mức thu

a) Đối với học sinh, sinh viên học tập tại Trường Đại học Tiền Giang

Bậc, ngành nghề đào tạo

Năm học 2010 - 2011

Năm học 2011 - 2012

Năm học 2012 - 2013

Năm học 2013 - 2014

Năm học 2014 - 2015

a) Nhóm 1: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; Nông, lâm, thủy sản

Bậc đại học

87.000 đồng/tín chỉ

102.000 đồng/tín chỉ

120.000 đồng/tín chỉ

140.000 đồng/tín chỉ

164.000 đồng/tín chỉ

Bậc cao đẳng

69.000 đồng/tín chỉ

81.000 đồng/tín chỉ

95.000 đồng/tín chỉ

111.000 đồng/tín chỉ

130.000 đồng/tín chỉ

Bậc TCCN

2.000.000 đồng/năm/HS

2.300.000 đồng/năm/HS

2.700.000 đồng/năm/HS

3.200.000 đồng/năm/HS

3.700.000 đồng/năm/HS

b) Nhóm 2: Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; Thể dục thể thao, nghệ thuật; Khách sạn du lịch

Bậc đại học

89.000 đồng/tín chỉ

107.000 đồng/tín chỉ

128.000 đồng/tín chỉ

154.000 đồng/tín chỉ

185.000 đồng/tín chỉ

Bậc cao đẳng

74.000 đồng/tín chỉ

89.000 đồng/tín chỉ

107.000 đồng/tín chỉ

128.000 đồng/tín chỉ

154.000 đồng/tín chỉ

Bậc TCCN

2.100.000 đồng/năm/HS

2.500.000 đồng/năm/HS

3.000.000 đồng/năm/HS

3.600.000 đồng/năm/HS

4.300.000 đồng/năm/HS

b) Đối với sinh viên, học viên các lớp do Trường Đại học Tiền Giang liên kết đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên với các cơ sở giáo dục - đào tạo khác thì mức thu bằng 150% mức thu học phí đối với sinh viên, học sinh cùng nhóm ngành nghề đang đào tạo tại Trường Đại học Tiền Giang.

3. Thực hiện quy định về miễn, giảm học phí

Đối tượng được miễn, được giảm học phí; cơ chế miễn, giảm học phí, thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.

4. Tổ chức thu và sử dụng học phí

a) Tổ chức thu:

- Học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, Trường quy đổi để thu học phí theo tín chỉ song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

- Trường Đại học Tiền Giang có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp Kho bạc Nhà nước, sử dụng biên lai thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính.

b) Quản lý và sử dụng học phí:

- Nguồn thu học phí được sử dụng theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập.

- Thu, chi học phí phải tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

5. Thời gian thực hiện

Mức thu học phí quy định tại Quyết định này được thực hiện kể từ học kỳ II năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Điều 2. Giao cho Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2011
Ngày hiệu lực10/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2011/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng học phí Đại học Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2011/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng học phí Đại học Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýPhan Văn Hà
       Ngày ban hành28/02/2011
       Ngày hiệu lực10/03/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 09/2011/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng học phí Đại học Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2011/QĐ-UBND mức thu quản lý sử dụng học phí Đại học Tiền Giang