Quyết định 56/2016/QĐ-UBND

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2016/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2016 - 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định về mức thu, quản lý học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, gồm:

1. Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 ban hành Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

2. Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang và các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

3. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng học phí đối với các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

4. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang.

5. Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 sửa đổi một số nội dung Điều 1 của Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang.

6. Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/01/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ: GD&ĐT, TC,
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT. HĐND;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP và các PVP, Các phòng nghiên cứu;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, P.VHXH (Việt, Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2016
Ngày hiệu lực10/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Tiền Giang

          • 29/12/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/01/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực