Quyết định 09/2013/QĐ-UBND

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND về Quy định phân phối, sử dụng nguồn thu khai thác lâm sản ngoài gỗ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2013/QĐ-UBND phân phối sử dụng nguồn thu khai thác lâm sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 06 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG NGUỒN THU LÂM SẢN NGOÀI GỖ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 103/TTLS/TC-NN ngày 29 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về phân phối, sử dụng nguồn thu khai thác lâm sản ngoài gỗ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán lâm sản ngoài gỗ sau khi trừ chi phí hợp lý, hợp lệ phục vụ việc khai thác theo quy định và các khoản thuế phải nộp, số còn lại quy thành 100%; trong đó:

- Nộp ngân sách nhà nước 20%.

- 80% để lại đơn vị quy thành 100% được phân phối sử dụng như sau:

+ Trích 40% dùng để đảm bảo mức tiền lương tối thiểu chung từ nguồn thu được để lại theo quy định của Chính phủ khi nhà nước điều chỉnh các quy định về tiền lương, nâng mức lương tối thiểu; khoản tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định.

+ 60% còn lại đơn vị được bổ sung nguồn kinh phí hoạt động phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng. Số thu còn lại này được xem như nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ tài chính của đơn vị thu. Trường hợp tiết kiệm được kinh phí thực hiện chế độ tự chủ tài chính, các đơn vị sử dụng theo chế độ quản lý tài chính hiện hành của đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 73/2002/QĐ-CTUBND ngày 04/12/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định về phân phối, sử dụng nguồn thu ở các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (kể cả các Lâm trường có tận thu lâm sản phụ).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Ban quản lý bảo vệ rừng và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/03/2013
Ngày hiệu lực 16/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2013/QĐ-UBND phân phối sử dụng nguồn thu khai thác lâm sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND phân phối sử dụng nguồn thu khai thác lâm sản
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Lê Tiến Phương
Ngày ban hành 06/03/2013
Ngày hiệu lực 16/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 09/2013/QĐ-UBND phân phối sử dụng nguồn thu khai thác lâm sản

Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2013/QĐ-UBND phân phối sử dụng nguồn thu khai thác lâm sản

  • 06/03/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/03/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực