Quyết định 09/2014/QĐ-UBND

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi trình tự ghi nợ thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 09/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRÌNH TỰ THỦ TỤC GHI NỢ, THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP,

Căn cứ công văn số 11312/BTC-QLCS ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính về hạn mức ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo tinh thần Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế tại tờ trình liên ngành số 2905/TTrLN-TC-TNMT-CT ngày 13/11/2013 về điều chỉnh, bổ sung trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 1 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Tỉnh, quy định trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể như sau: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất ở, nhưng khó khăn về tài chính, được ghi nợ tiền sử dụng đất. Căn cứ tình hình khó khăn về tài chính của hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp huyện quyết định và chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh việc quyết định diện tích ghi nợ tiền sử dụng đất cụ thể của từng hộ gia đình, cá nhân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở: Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố báo cáo UBND Tỉnh thông qua Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr TU, TTr HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Chính phủ
- Website Chính phủ
- Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản)
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh
- Chủ tịch và PCT UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi)
- Trung tâm Công báo Tỉnh
- Báo BRVT, Đài PTTH Tỉnh
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực09/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 09/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi trình tự ghi nợ thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi trình tự ghi nợ thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở Bà Rịa Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýHồ Văn Niên
       Ngày ban hành27/02/2014
       Ngày hiệu lực09/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi trình tự ghi nợ thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi trình tự ghi nợ thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở Bà Rịa Vũng Tàu

           • 27/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực