Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2932/TTr-STP ngày 09 tháng 12 năm 2019 về dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 51 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (theo Danh mục đính kèm).

Lý do bãi bỏ: Các quyết định được bãi bỏ có nội dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, STP (02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Số thứ tự

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

01

1350/1998/QĐ-UB 

24/06/1998 

V/v Ban hành quy định chế độ làm việc của Ban chỉ đạo cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

02

2669/1998/QĐ-UB 

04/11/1998 

V/v Ban hành quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

03

83/1999/QĐ-UB 

20/01/1999

V/v ban hành Quy định trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

04

5100/1999/QĐ-UB 

18/10/1999 

V/v Điều chỉnh suất đầu tư trồng - chăm sóc 1 ha rừng cây Cẩm Lai năm thứ I trên địa bàn đất bằng phẳng và đất đồi núi chương trình 327 (nay là chương trình dự án trồng mới 5 triệu ha rừng) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

05

6843/1999/QĐ-UB 

08/12/1999 

V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ôtô và quy chế về quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và DNNN trên địa bàn tỉnh. 

06

3707/2002/QĐ.UB 

15/05/2002 

V/v Quy định tạm thời định mức tiền giờ dạy vượt tiêu chuẩn của giảng viên trong biên chế và giảng viên thỉnh giảng. 

07

7580/2002/QĐ-UB 

04/09/2002 

V/v Phê duyệt kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

08

12758/2003/QĐ-UB 

18/12/2003 

V/v ban hành Quy định chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

09

1847/2004/QĐ-UB 

16/04/2004 

V/v Ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn bằng vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu của tỉnh. 

10

6734/2004/QĐ.UB 

17/09/2004 

V/v Thu phí các loại phí: Phí chợ; phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; phí bến bãi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

11

6764/2004/QĐ-UB 

21/09/2004 

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

12

1271/2005/QĐ-UB 

20/04/2005 

V/v phê duyệt cho Trung tâm nước sinh hoạt & vệ sinh môi trường nông thôn áp dụng giá tiêu thụ nước sạch được ban hành theo Quyết định 14095/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

13

4440/2005/QĐ-UBND 

18/11/2005 

Về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

14

1742/2006/QĐ-UBND 

15/06/2006 

Về việc phê duyệt bổ sung thu một phần viện phí theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH. 

15

1743/2006/QĐ-UBND 

15/06/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

16

2631/2006/QĐ-UBND 

6/9/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

17

04/2007/QĐ-UBND 

15/01/2007

Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

18

33/2007/QĐ-UBND 

09/05/2007 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với các hộ tham gia dự án phát triển giống bò sữa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

19

38/2007/QĐ-UBND 

04/06/2007 

Về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

20

49/2007/QĐ-UBND 

13/08/2007

Về việc ban hành Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

21

15/2008/QĐ-UBND 

08/04/2008 

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tiền thu phạt từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

22

16/2008/QĐ-UBND 

8/4/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và các hoạt động của Ban Quân dân y các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

23

21A/2008/QĐ-UBND 

19/04/2008 

Về việc sửa đổi nội dung Phụ lục 1 trong Quy định tạm thời về việc thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

24

69/2008/QĐ-UBND 

28/11/2008 

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng có phương tiện cơ giới bị cấm tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

25

75/2008/QĐ-UBND 

11/12/2008 

Về việc giao mức hỗ trợ ngân sách năm 2009 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

26

78A/2008/QĐ-UBND 

19/12/2008 

Về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị hành chính và sự nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

27

18/2009/QĐ-UBND 

16/03/2009

Về việc phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tạm ứng năm 2009.

28

22/2009/QĐ-UBND 

03/04/2009 

Ban hành quy định trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

29

55/2009/QĐ-UBND 

6/8/2009

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí áp dụng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

30

61/2009/QĐ-UBND 

17/08/2009 

Về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các huyện, thị có dân số thấp và chi sự nghiệp kinh tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

31

15/2010/QĐ-UBND 

06/04/2010 

Ban hành quy định tạm thời về việc quản lý các dự án đầu tư du lịch sinh thái ở khu rừng 960 ha thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 

32

16/2010/QĐ-UBND 

6/5/2010

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 cho dự án Nhà bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo.

33

29/2010/QĐ-UBND 

13/08/2010 

Ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

34

32/2010/QĐ-UBND 

16/08/2010

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

35

42/2010/QĐ-UBND 

9/9/2010

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 đợt 2 cho dự án Nhà bảo tàng thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo. 

36

01/2011/QĐ-UBND 

24/01/2011 

Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

37

07/2011/QĐ-UBND 

15/02/2011 

Ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

38

39/2011/QĐ-UBND 

18/08/2011 

Ban hành định mức khoán chi hành chính ngân sách các xã, phường, thị trấn và khoán chi hoạt động tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

39

08/2012/QĐ-UBND 

29/02/2012 

Về việc ban hành chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 

40

28/2012/QĐ-UBND 

10/9/2012

Ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

41

48/2012/QĐ-UBND 

28/12/2012 

Về việc ban hành Quy định về việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh đối với các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

42

24/2013/QĐ-UBND 

24/05/2013 

Về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

43

37/2013/QĐ-UBND

13/9/2013

Về việc quy định nội dung chi, mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

44

40/2013/QĐ-UBND 

18/09/2013 

Ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ nuôi thủy sản có đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án đường dây 500KV Phú Mỹ - Sông Mây đoạn đi qua địa bàn huyện Tân Thành. 

45

43/2013/QĐ-UBND 

28/10/2013 

Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013 -2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

46

09/2014/QĐ-UBND 

27/02/2014 

Về việc sửa đổi, bổ sung trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

47

36/2014/QĐ-UBND

14/08/2014

Ban hành quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

48

44/2014/QĐ-UBND 

5/9/2014

Về việc ban hành danh mục giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

49

62/2014/QĐ-UBND 

11/12/2014

Ban hành Quy định hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

50

22/2015/QĐ-UBND 

27/04/2015 

Ban hành định mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn III trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

51

10/2016/QĐ-UBND

15/04/2016

Ban hành quy chế quản lý và giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýNguyễn Thanh Tịnh
       Ngày ban hành18/12/2019
       Ngày hiệu lực01/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu

           • 18/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực