Quyết định 32/2010/QĐ-UBND

Quyết định 32/2010/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Quyết định 32/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cộng tác viên và cán bộ đã được thay thế bởi Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cộng tác viên và cán bộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 32/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ CỘNG TÁC VIÊN VÀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 147/TTLT-BYT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1169/YT-VP ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Sở Y tế về việc hỗ trợ kinh phí cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng, điều kiện, mức trợ cấp:

a) Đối tượng:

Cộng tác viên và cán bộ chuyên trách chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

b) Điều kiện để trợ cấp:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm các quy định của Nhà nước tại địa phương và của ngành Y tế.

c) Mức trợ cấp:

- Đối với cán bộ chuyên trách: 100.000 đồng/người/tháng (một trăm ngàn đồng)

- Đối với cộng tác viên dinh dưỡng: 50.000 đồng/người/tháng (năm mươi ngàn đồng).

2. Kinh phí thực hiện:

Ngân sách tỉnh cấp hàng năm cho ngành Y tế ngoài định mức kinh phí sự nghiệp y tế. Riêng năm 2010 cấp kinh phí là 347.400.000 đồng (Ba trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn đồng).

Điều 2. Giao Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ. CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2010
Ngày hiệu lực26/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật11 tháng trước
(03/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cộng tác viên và cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cộng tác viên và cán bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýVõ Thành Kỳ
        Ngày ban hành16/08/2010
        Ngày hiệu lực26/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
        Cập nhật11 tháng trước
        (03/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cộng tác viên và cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cộng tác viên và cán bộ